Roche (firma)

Czytaj Dalej

Zarządzanie strategiczne a teoria firmy

Teoria firmy była już wspominana w niniejszym opracowaniu jako jedna z wielu dyscyplin, które miały silny wpływ na rozwój zarządzania strategicznego. Warto jednak po­nownie podkreślić, iż teoria firmy czy wzrostu firmy to dyscyplina ściśle teoretyczna, podczas gdy zarządzanie strategiczne jest...

Główne koncepcje strategii rozwoju firmy

Zanim skoncentruję się na przedstawieniu najważniejszych strategii, należy podkreś­lić, że w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych rozróżnia się dwa rodzaje czy też dwa pozio­my strategii: ogólną strategię przedsiębiorstwa formułowaną na poziomie naczelnego kierownictwa firmy - tzw. corporate...

Metoda wzrostu firmy

Wzrost organiczny,

Fuzje i przejęcia.

WZROSTU WARTOŚCI FIRMY

Wzrost wartości rynkowej firmy jest efektem rozwoju firmy i wzrostu jej potencjału wytwórczego i handlowego. Prowadzi to do umacniania pozycji rynkowej, a to wpływa na wzrost wartości udziałów (akcji) i korzyści płynących w związku z tym dla ich posiadaczy. Istotną korzyścią płynącą dla właścicieli...

Firma

 

W myśl art. 43 KC przedsiębiorca występuje pod określoną firmą. Firma to oznaczenie przedsiębiorcy pod którym on występuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

W każdej firmie wyróżnia się 3 elementy:

Rdzeń

Korpus

Dodatek dobrowolny

Firma osoby fizycznej jest...

Firma spółki jawnej

 

Art. 24 KSH. Musi znaleźć się co najmniej jedno nazwisko osoby fizycznej (nazwa w przypadku osoby prawnej i ułomnej osoby prawnej) i dodatek „spółka jawna” (sp. j) jako dodatek obowiązkowy.

Firma minimum – korpus +dodatek obowiązkowy

Można też dodać rodzaj działalności, siedzibę jako dodatki...

Firma spółki partnerskiej

 

Art. 90 KSH. Musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego partnera (osoba fizyczna), dodatek wskazujący na ten rodzaj spółki (np. partner, partnerzy, spółka partnerska)/ Jest to minimum firmy. Musi być także (jako minimum) dodatek wskazujący na rodzaj wolnego zawodu wykorzystywanego w spółce, np...

Firma spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej

 

Są tu 2 rodzaje wspólników: komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń i komandytariusze.

Gdy komplementariusze są osobami fizycznymi to firma składa się z nazwiska co najmniej jednego komplementariusze + dodatku oznaczającego „sp. komandytowa” (jest to minimum)...

Firma spółki kapitałowej

 

 

W przepisach są określone tylko dodatki obowiązujące czyli określenie „sp. z o.o.” lub „S.A.” lub pełne nazwy tych dodatków.

Są to jedyne spółki, w firmach których ustawodawca nie określił rdzenia spółki. Może to być, zatem jeden wyraz, wyrażenie, grupa wyrazów lub forma opisowa. Nie ma...

Pojęcie i cele ceny w polityce marketingowej firmy

Polityka cenowa realizowana przez firmę może mieć różne cele, nie tylko tezwiązane z osiągnięciem określonego poziomu zysku, maksymalizacją zysku bieżącego czy też zwrotu poniesionych nakładów. Głównym wyznacznikiem w kształtowaniu cen może być również:

sprzedaż - np. wielkość...

Proces ksztaftowania polityki cenowej w firmie

Określenie rynku docelowego oraz wybór na jego podstawie strategii działaniajest etapem decydującym o kształcie polityki cenowej firmy. Musi onabowiem odpowiadać charakterystyce klientów (ich cechom demograficznym,społecznym, psychologicznym), konkurentów oraz odpowiednio uzupełniać po-litykę marketingową...

Wpływ konkurencji na ustalenie cen w firmie

Kolejnym czynnikiem rynkowym o niebagatelnym znaczeniu w procesie usta-lania ceny jest konkurencja. Przede wszystkim brak konkurencji na rynku, brakoferowanych produktów substytucyjnych usprawiedliwia często podwyższanieceny prawie do granic możliwości płatniczych klientów. Z pewnością dla...

Czym jest wizerunek firmy?

Dokładne zdefiniowanie wizerunku firmyjest trudne, z powodu subiektywnej oceny jaką prezentują różni ludzie, w stosunku do różnych zjawisk. Dla jednych firmaprodukująca papierosy będzie zawsze postrzegana jako producent potencjalnej „śmierci" i nic nie zmieni tego zdania. Dla drugich, ta sama firma jest...

Tożsamość firmy (identity)

To suma elementów, za pomocą których firma jest identyfikowana; elementów, które wyróżniają ją spośród innych przedsiębiorstw; np. w reklamie, opakowaniach, napisach na szyldach czy firmowych pojazdach.

Należy pamiętać, iż wizerunek i tożsamość nie są synonimami. Tożsamość oznacza, w jaki sposób...

Funkcje tożsamości firmy

Elementy tożsamości są nośnikiem charakteru firmy i stanowią czynnik wpływający na decyzje wyboru przez klientów.

Charakterystyczny image pozwala na zróżnicowanie przedsiębiorstw, sprzyja ich indywidualizacji, tworzeniu osobowości firm. Przy zbliżonej ofercie,systemy identyfikacji tworzące...

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Kontakty z mediami

Informacje przekazywane przez środki masowego przekazu mogą wpłynąć zarówno na pogorszenie jak i na poprawę wizerunku firmy lub wręcz wizerunek tenwykreować. Mass media mogą zaszkodzić firmie, jeżeli upowszechnią negatywneopinie o jej działalności, produktach czy usługach. Utrzymywanie zatem...