Roch Michał Jabłonowski

Czytaj Dalej

KARASZEWICZ- -TOKARZEWSKI MICHAŁ (1893-1964) - generał

Od 1914 do 1918 r. był w Legio­nach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim, gdzie był m.in. dowódcą 19 dywizji piecho­ty w Wilnie, 25 dywizji piechoty w Kaliszu, a od 1932 r. kolejno do­wódcą Okręgu Korpusu III Grodno, VI Lwów i VIII Toruń. We wrze­śniu...

UNRUG JÓZEF MICHAŁ (1884-1973) - admirał

Absolwent oficerskiej szkoły mor­skiej w Kolonii (1907 r.), w czasie 1 wojny światowej pływał na okrętach podwodnych. Służbę w Polskiej Ma­rynarce Wojennej rozpoczął 26 lipca 1919 r. Od 1920 do 1923 r. był szefem Sztabu Dowództwa Obrony Wybrze­ża Morskiego (początkowo pełniącym obowiązki). W 1925 r...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - MICHAŁ MONTAIGNE (1533 - 1592)

„Próby”

Zbiór luźnych przemyśleń o życiu (charakter autobiograficzny).  Był inspirowany przez starożytnych filozofów. Dzieło to stanowi główny dokument literatury renesansowego sceptycyzmu powiązanego z hedonizmem i stoicyzmem. Ma ona charakter antropocentryczny. Występuje tu afirmacja niezależności i...

Michał Bułhakow – życie i twórczość

Autor słynnej powieści Mistrz i Małgorzata jest twórcą ciągle na nowo odkrywanym i budzącym wielkie zainteresowanie badaczy literatury i czytelników gustujących w lekturze wymagającej od nich pewnego wysiłku intelektualnego. Długie lata Michał Bułhakow był dramaturgiem odrzucanym przez teatr, nie...

Michał Anioł

Michał Anioł jest jednym z największych artystów, jacy kiedykolwiek żyli - jego twórczość obejmowała malarstwo, architek­turę, rzeźbę, a takie poezję.Michał Anioł (właśc. Michelangelo Buonarroti, 1475-1564) urodził się w Cap­rese, we włoskiej prowincji Toskanii. Jednak kiedy miał zaledwie kilka...

Michał Anioł - Kaplica Sykstyńska

To monumentalne dzieło jest czymś wyjąt­kowym w historii sztuki. Michał Anioł za­równo je zaplanował, jak i wykonał w ciągu czterech lat, bez żadnej pomocy. Na central­nym sklepieniu kaplicy artysta namalował dziewięć ogromnych fresków przedstawia­jących historię stworzenia, upadek człowieka i potop...

BALIŃSKI MICHAŁ

BALIŃSKI MICHAŁ, ur. 14 VIII 1794 w Terespolu (Połocćzyzna),zm. 3 1 1864 w Wilnie, historyk, publicysta. Ukończywszy1815 Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy Uniw. Wil., prowadziłrozległe studia z dziedziny humanistyki (m.in. u J. Lelewela).Debiutował 1816 w „Dzienniku Wil.", do którego pisywałdo 1822 i 1829...

BAŁUCKI MICHAŁ, pseud. Elpidon, Załęga

BAŁUCKI MICHAŁ, pseud. Elpidon, Załęga i in., ur. 29 IX1837 w Krakowie, zm. 17 X 1901 tamże, komediopisarz, prozaik,poeta, publicysta. Studiował na wydz. filoz. UJ. Debiutował1859 jako poeta w „Dzienniku Literackim". W 1861-62 byłwspółred. —» „Niewiasty". W 1857-64 związany był z grupąmłodych pisarzy i...

BUDZYŃSKI MICHAŁ

BUDZYŃSKI MICHAŁ , ur. 1811 w Michałówce (Wołyń), zm.7 VIII 1864 na Wołyniu, brat Wincentego, działacz polit., poeta,tłumacz, pamiętnikarz. Ukończywszy Liceum Krzemienieckie,brał jako student Uniw. Wil. udział w powstaniu, po czymprzedostał się do Galicji, gdzie 1834-36 był więziony za udziałw...

CHODŹKO MICHAŁ

CHODŹKO MICHAŁ, ur. 1800 w Krzywiczach pod Wilejką,zm. 2 V 1879 w Paryżu, syn Jana, brat  Aleksandra, działaczpolit., poeta. Jako student prawa Uniw. Wil. filareta, uczestnikspisku i powstania 1830-31, po jego upadku przebywał weFrancji. Zwolennik J. Lelewela, węglarz, brał udział w wyprawieJ. Zaliwskiego...

CHOROMAŃSKI MICHAŁ

CHOROMAŃSKI MICHAŁ , ur. 22 VI 1904 W Elizawetgradziena Ukrainie (Kirowograd), zm. 24 V 1972 w Warszawie, prozaiki dramatopisarz. Studiował pedagogikę i psychologię nauniwersytetach ros., jednocześnie pracując w wielu zawodach,m. in. jako nauczyciel, kierownik lit. klubu robotn., takżew szpitalnictwie...

CZACKI MICHAŁ

CZACKI MICHAŁ, ur. 1753 lub 1755 w Porycku (Wołyń), zm.28 XII 1828 w Sielcach (tamże), brat Tadeusza, działacz polit.,publicysta, pamiętnikarz. Podczaszy kor. od 1785, jako posełna Sejm W. był jednym z naj czynniej szych zwolennikówreform; 1792-95 przebywał za granicą. Oprócz m ó w sejmowychwydawał...

GRABOWSKI MICHAŁ

GRABOWSKI MICHAŁ, ur. 25 IX 1804 w Zołotijewie (Wołyń), zm. 19 XI 1863 w Warszawie, krytyk lit., powieściopisarz, publicysta. Syn ziemianina, eks-oficera carskiego, wychowanego w Rosji, uczył się u jezuitów w Romanowie i bazylianów w Humaniu (tu zaprzyjaźnił się z S. Goszczyńskim i J.B. Zaleskim...

GROLL MICHAŁ

GROLL MICHAŁ, ur. 11 XII 1722 w Norymberdze lub 15 I 1723 w Dreźnie, zm. 2 IX 1798 w Warszawie, księgarz, nakładca, drukarz. Księgarz drezdeński, osiadłszy w Warszawie 1759 jako komisant król., otworzył 1763 księgarnię (od 1772 z godłem Poetów Nar., skąd potoczna nazwa „pod znakiem Poetów"), która...

FEDEROWSKI, Racibór-Feterowski MICHAŁ

FEDEROWSKI, Racibór-Feterowski MICHAŁ, ur. 1 IX 1853 w Warszawie, zm. 10 VI 1923 tamże, etnograf, folklorysta. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, syn powstańca 1863. Z powodu braku funduszów i złego stanu zdrowia nie podjął studiów uniw., zdobywając samodzielnie wiedzę hist.-filoz., archeol., geogr., a...

GŁOWIŃSKI MICHAŁ

GŁOWIŃSKI MICHAŁ, ur. 4 XI 1934 w Pruszkowie, teoretyk i historyk literatury, krytyk. Po studiach polonist. na UW (1951-55) rozpoczął pracę nauk. pod kierunkiem K. Budzyka. Od 1958 w IBL PAN, habilitowany 1967, prof. od 1976; czł. komitetu red. „Pamiętnika Lit." (od 1969). Zainteresowania badawcze G...

JABŁONOWSKI JAN STANISŁAW

JABŁONOWSKI JAN STANISŁAW, ur. 1669, zm. 28 IV 1731 we Lwowie, polityk i pisarz późnobarokowy. Syn Stanisława Jana, hetmana w. kor., kształcił się u jezuitów we Lwowie i w Pradze, 1685-87 wraz z bratem Aleksandrem odbył podróż po Europie Zach. (m. in. studiował w akademii jezuickiej w Paryżu)...

JABŁONOWSKI LUDWIK

JABŁONOWSKI LUDWIK, ur. 24 VIII 1810 w Warszawie, zm. 9 X 1887 we Lwowie, szwagier A. Fredry, pamiętnikarz. Powstaniec 1830-31, w l. trzydziestych spiskowiec związany z lit. młodzieżą lwow., przeszedł później na pozycje skrajnie reakcyjne; od 1876 spisywał wspomnienia (wybór 1920 pt. Złote czasy i...

JABŁONOWSKI WŁADYSŁAW

JABŁONOWSKI WŁADYSŁAW, ur. 22IX 1867 w Żabokrzyczu (Podole), zm. 21 VI 1956 w Sopocie, działacz polit. Nar. Demokracji, krytyk lit., publicysta. Studiował pocz. we Lwowie, nast. (1888-91) na uniw. w Genewie, gdzie poznał T.T. Jeża i wszedł do Zetu oraz Ligi Polskiej. Studiował też w Paryżu i Lipsku...

JANIK MICHAŁ

JANIK MICHAŁ, ur. 22 XI 1874 w Ulanowie nad Sanem, zm. 14 X 1948 tamże, historyk literatury, pedagog. Po studiach na UJ pracował od 1896 w szkolnictwie. Czł. PAU (1914). Brał udział w działalności nar. na Śląsku Ciesz. (Wspomnienia cieszyńskie 1929) oraz- w ruchu lud. i niepodległościowym w Galicji...