Roc de France

Roc de France

Czytaj Dalej

COLLEGE DE FRANCE

Stale rozszerzając zakres wykładów i badań, jako jedna z nielicznych instytucji przeżyła wszystkie zmiany reżimów we Francji.

ILE - DE - FRANCE

we Francji ze stolicą w Paryżu, jedno z najstarszych i największych fr. prowincja, odpowiadająca dzisiejszym ośmiu departamentom regionu paryskiego i częściom Oise i Aisne.

INSTITUT DE FRANCE

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres fr. Academie des Sciences fr. Academie des Beaux,-Arts fr. Academie des Sciences Morales et Politiques fr.

MARIE DE FRANCE

Wykształcona, znała, prócz francuskiego, angielski i łacinę. Pieśni, 1959) o miłości i przygodach, czarodziejkach i cudach, tworząc narratywną odmianę pieśni żonglerów bretońskich; dedykowała je „szlachetnemu królowi", prawdop.

System wczesnego ostrzegania stosowany przez Banque de France

Systemem wczesnego ostrzegania przed upadkiem, stosowanym przez Banque de France, jest tzw. systeme de detection de la Cantrale Bilans.

FORT - de - FRANCE

Kolumba, 1635 zajętejprzez Francuzów) pracę mis. Janin, Le clergé colonial de 1815 à 1850, Ts 1936, 80-98; tenże, Les diocèses coloniaux jusqu'à la loi de la séparation (1850-1912), P 1938; J.

FRANCUSKIE TYGODNIE SPOŁECZNE, Semaines Sociales de France

orientacji katolików franc, (chrzęśćdemokratów, katolików społ. L'Action populaire et Semaines Sociales de France, 1919-1939. Revue de l'Eglise de France 67(1981) 227-252; Cz.

Point de France

1) nazwa stosowana przed 1675do wszystkich, bez względu na technikę, koronek wyrabianychw manufakturach franc; 2) po 1675 określenie koronek z Alencon; 3) dzisiejsze określenie franc. (franc.

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Po zakończeniu I wojny światowej flota powietrzna Francji stanowiła znaczącą siłę, lecz nieprzeprowadze-nie koniecznej modernizacji sprzętu sprawiło, że w połowie lat trzydzie­stych jej wartość bojowa była znacz­nie niższa niż sił powietrznych Wiel­kiej Brytanii, Włoch czy Niemiec.

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Francuskie siły zbrojne utworzone w lutym 1944 r. żołnierzy FFI zostało włączonych do 1 armii francuskiej gen. Jeana-Marie de *Lattre de Tassigny, która jako Armee B wylądowała w południo­wej Francji.

GAULLE CHARLES de (1890-1970) - polityk

de Gaulle objął do­wodzenie formującą się 4 dywizją pancerną (jedną z czterech, jakimi dysponowała armia francuska) i kil­ka dni później został mianowany (tymczasowo) generałem brygady.

HORTHY de NAGYBANYA MIKLÓS (1868-1957) - admirał

Próbo­wał przeciwstawiać się presji nie­mieckiej, nasilającej się w latach trzydziestych i utrzymywać popraw­ne stosunki z państwami demokracji zachodniej.

JOUBERT DE LA FERTE PHILIP (1897-1965) - generał

Brytyjski oficer, od czerwca 1941 r. był szefem Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command). Do tego czasu samoloty Coastal Command zniszczyły tylko dwa niemieckie okręty podwodne, nato­miast do lutego 1943 r., gdy Joubert przeszedł na stanowisko inspektora generalnego *RAF, liczba zniszczo­nych U-bootów...

LATTRE DE TASSIGNY JEAN-MARIE-GABRIEL de (1889-1952) - generał

Dowodził nią podczas desantu w Prowansji, walk o wscho­dnią Francję, w Niemczech i Aus­trii. podpisał w imieniu Francji akt bezwarun­kowej kapitulacji Niemiec.

LECLERC PHILIPPE właśc. Jacques Philippe de Hauteclocąue (1902-1947) - marszałek

), w chwili wybuchu II wojny świato­wej byl szefem sztabu francuskiej 4 dywizji piechoty stacjonującej w *Ardenach. , wysłany przez de Gaulle'a na Daleki Wschód, podpi­sał jako reprezentant Francji akt ka­pitulacji wojsk japońskich.

MOSQUITO, De Havilland - samolot

i wkrótce potwierdził zale­ty prototypu: 17 września podczas lotu rozpoznawczego nad Francją, zaatakowany przez trzy myśliwce *Messerchmitt Bf'I09, umknął prześla­dowcom bez większych trudności.

GERMAINE DE STAËL

Teoretyk epoki romantyzmu. Zafascynowana tym co tajemnicze. Literaturę dzieliła ze względu na położenie geograficzne. Wykreowały się dwie postawy: 1.  aktywna, chętna do radykalnych zmian, energiczna 2.  bierna, pesymistyczna, charakteryzująca się ucieczką od rzeczywistości

GERMAINE DE STAËL

Teoretyk epoki romantyzmu. Zafascynowana tym co tajemnicze. Literaturę dzieliła ze względu na położenie geograficzne.

Wykreowały się dwie postawy:

1.  aktywna, chętna do radykalnych zmian, energiczna

2.  bierna, pesymistyczna, charakteryzująca się ucieczką od rzeczywistości

ALFRED DE MUSSEL

Napisał utwór „Spowiedź dziecięcia wieku”.