Roboty publiczne

Czytaj Dalej

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Wskazuje to jak skomplikowanym procesem są przemiany dotyczące telewizji publicznej. Dwie trzecie Polaków (66%) uważa, że telewizja publiczna ma do wypełnienia wobec społeczeństwa szczególne obowiązki określane jako “misja”, 21% jest przeciwnego zdania.

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA)

Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obserwacji sytuacji w Polsce, stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijnych w niej panujących. Jest to...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „PIEŚŃ O SPUSTOSZENIU PODOLA” JAN KOCHANOWSKI

Jest to V pieśń. Ma ona charakter patriotyczny. Po ucieczce Henryka Walezego Podole łupią Tatarzy. Nazywa ich zbójcami. Jednocześnie zachęca Polaków do walki. Boleje nad porwaniami. Jest oburzony zachowaniem się Polaków. Poddali się oni niemal bez walki. Zwyciężyli ich innowiercy, koczownicy, nie godni...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH”

Akcja tej tragedii rozgrywa się w starożytnej Troi lecz problem jest aktualny w czasach Kochanowskiego. Dylemat bohaterów dramatu: czy oddać Helenę posłom i uchronić ojczyznę od wojny czy pozostawić ją w Troi według życzenia królewicza, a ojczyznę narazić na wojnę. Staje się to uniwersalnym problemem...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „NA SOKOLSKIE MOGIŁY”

Jest to krótki utwór o patriotycznym wyrazie. Przesłanie jego jest następujące: Nie ma nic ponad ojczyznę, człowiek powinien nawet z radością umierać za nią.

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA

Polska w XVI wieku nie miała potężnej armii i systemu prawnego ani mocnego skarbu. Wśród szlachty szerzyła się anarchia. Nie którzy chcieli uzdrowić tę sytuację po przez odwołanie się do sumienia i przekonań szlachty. Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim. Chciał on poprawić...

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Dwie trzecie Polaków (66%) uważa, że telewizja publiczna ma do wypełnienia wobec społeczeństwa szczególne obowiązki określane jako “misja”, 21% jest przeciwnego zdania. ” jako nadawcy publicznego.

Prawo publiczne i prywatne

podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu; prawem publicznym jest to, które dotyczy samego państwa, zaś prawem prywatnym jest to, które dotyczy interesu poszczególnych osób, kryterium podmiotowe: a) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi, b) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi a obywatelami, c) ...

Spółka publiczna

Spółka w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Organy administracji publicznej

następujące organy administracji publicznej: Organy kolegialne i jednostkowe (podział ze względu na skład organu) Organ kolegialny składa się z pewnej liczy osób, a decyzje zapadają w nim zespołowo, w drodze uchwały podjętej większością głosów (np.

Funkcje fnansów publicznych

, - niemożliwość zorganizowania na zasadach rynkowych obrony narodowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, czy też służby dyploma­tycznej (np.

Różnice między finansami prywatnymi a publicznymi

-realizują interes publiczny 4.

FUNDACJE PRAWA PUBLICZNEGO

163) ustanowiona została fundacja pod nazwą „Centrum Badania Opinii Społecznej” Jej celem jest prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny czyli: inspiruje, organizuje prace w zakresie badania opinii społecznej, gromadzi, opracowuje oraz udostępnia dane z tych badań, przekazuje je organom państwowym, instytucjom publicznym oraz społeczeństwu, upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o stanie i tendencjach zmian opinii społecznej,

KORPORACJE PRAWA PUBLICZNEGO

  Korporacja prawa publicznego to podmiot administracji publicznej wyposażony we władztwo administracyjne, ukonstytuowany według zasady członkostwa i istniejący niezależnie od liczby lub zmiany członków.

ZAKŁADY PRAWA PUBLICZNEGO

RODZAJE ZAKŁADÓW PUBLICZNYCH Regulacja prawna dotycząca zakładów publicznych nie jest spójna i uporządkowana. biblioteki, muzea) d) Zakłady zapewniające bezpieczeństwo publiczne (np.

Klasyfikacja opłat publicznych

    Opłaty za czynności organów administracji rządowej i samorządowej: opłata sądowa, administracyjna;   ogólne opłata skarbowa;   szczególne – paszportowa;   opłaty osobiste akty ze stanu cywilnego;   rzeczowe koncesje, zezwolenia;   Opłaty zmienne i stałe: opłaty za usługi podmiotów gospodarki publicznej; opłaty za ...

Finanse publiczne

Wydatki publiczne są związane z finansowaniem bieżącej działalności instytucji państwowych i samorządowych ogólnej administracji, wymiaru sprawiedliwości, utrzymania porządku publicznego, służby zdrowia, oświaty, kultury, obrony narodowej.

Zasady gospodarki finansów publicznych

Zasady gospodarki finansów publicznych: 1) zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych – jest realizowana przez: a) jawność debat budżetowych, b) jawność sejmowej debaty nad sprawozdaniem wykonania budżetu oraz jawności debat nad wykonaniem sprawozdań budżetowych jednostek samorządowych, c) konieczność podania do publicznej wiadomości kwot dotacji wydzielonych z budżetu państwa i z jednostek samorządów ...

Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych

  Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych: przetarg nieograniczony (jest to forma podstawowa. Zamówienia publiczne opłacane są ze środków publicznych (w części lub w całości).