Odkrywkowe roboty górnicze

Czynności związane z → wydobywaniem kopaliny lub wykonywaniem i utrzymaniem wyrobiskw kopalniach odkrywkowych.

Odkrywkowe roboty odwadniające

Ogół czynności wykonywanych w celu usunięcia wody ze złoża, skał otaczających i z terenu kopalni odkrywkowej.

Odkrywkowe roboty rozpoznawczo - badawcze

Geologiczne prace wywiadowcze wykonywane w celu wyboru środków dla utrzymania wyrobisk i zapewnienia prawidłowego przebiegu eksploatacji złoża.

Robota geologiczna

Wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni ziemi, w tym wykonywanych przy użyciu materiałów wybuchowych, oraz likwidacja wyrobisk po tych czynnościach z wyłączeniem prac dotyczących ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Roboty górnicze (robota górnicza)

Wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Roboty przybierkowe

Roboty udostępniające i → górnicze prowadzone poza przemysłowymi granicami złoża w celu korzystnego ograniczenia wielkości strat pozaeksploatacyjnych.

Roboty przygotowawcze

Prace poprzedzające → r. udostępniające, także prace wykonywane równolegle z → r. górniczymi, np. → odwadnianie, rowy odwadniające, → drogi dojazdowe, przygotowanie powierzchni pod → składowiska, → zwały itp.

Roboty udostępniające

Roboty górnicze mające na celu wykonanie wyrobiska górniczego w trakcie → udostępniania złoża oraz sukcesywne zdejmowanie nadkładu w całym okresie eksploatacji złoża.

Roboty ziemne

R. budowlane obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie, zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie dodatkami (mineralnymi, spoiwami) wrazz doraźnym i trwałym odwodnieniem.

Technologia (robót, zwałowania)

Sposób wykonywania określonych robót → przygotowawczych, → udostępniających, → zwałowania z wykorzystaniem odpowiednich maszyn, urządzeń lub innych środków.

Uziarnienie grube kamienia do robót hydrotechnicznych

Oznaczone za pomocą → nominalnej górnej granicy określonej wymiarami otworów sit między 125 mm i 250 mm, łącznie z wymiarami granicznymi.

Uziarnienie kamienia do robót hydrotechnicznych

Oznaczenie kamienia d.r.h. za pomocą → nominalnej dolnej i → górnej granicy (oznaczenie to dopuszcza obecność podziarna i nadziarna w tym kamieniu).

FRONT ROBÓT

FRONT ROBÓT — miejsce pracy, na którymwykonuje się określoną czynność budowlaną; np.dla operatora koparki frontem robót jest szerokośćwykonywanego wykopu, dla betoniarza —powierzchnia odeskowana, dla murarza — odcinekwznoszonego muru; front robót decydujeo liczbie robotników, którzy mogą...