Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.

I tu następuje pewne rozdwojenie polityki Jana III Sobieskiego , albowiem Jan III był uważany za zwolennika partii francuskiej natomiast okoliczności zmuszały go do walki z Turcją. Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo pod Lwowem, rezultatem czego i następnej bitwy pod Żórawnem(1676.

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wybór następcy Augusta III

Śmierć Augusta III wzmogła obawy o możliwości wybuchu kolejnej wojny o tron polski.

JAN III SOBIESKI - Informacje Ogólne

I tu następuje pewne rozdwojenie polityki Jana III Sobieskiego , albowiem Jan III był uważany za zwolennika partii francuskiej natomiast okoliczności zmuszały go do walki z Turcją.

Mieszko III Stary - Informacje Ogólne

W czasie tych wszystkich wysiłków i starań o odzyskanie utraconego tronu senioralnego Mieszko III coraz częściej i dłużej przebywał w Kaliszu, który przez to nabierał charakteru miasta stołecznego.

III Powstanie Śląskie - Informacje Ogólne

Mimo, że obszary sporne znalazły się ponownie, jak przed powstaniem, pod władzą Komisji Międzysojuszniczej, jednakże sytuacja polityczna Górnego Śląska uległa po III powstaniu istotnej zmianie.

Porównanie konstytucji PRL z konstytucją III RP

III Znaczenie religii i prawa z nią związane W Konstytucji PRL na temat swobody wyznaniowej jest tylko jeden niewielki artykuł.

Społeczeństwo rzymskie (III - I w. p.n.e.)

Władza w państwie należała do wąskiej, składającej się z kilkuset rodzin, grupy arystokracji urzędniczej. Arystokraci (patroni) zapewniali ludziom z nimi związanym (klientom) opiekę prawną i niekiedy także materialną, w zamian za co mogli liczyć na rozmaitego typu usługi np. głosowanie na...

Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Najazdy barbarzyńców w III w.

Od lat 30 wieku III zaczęła się era najazdów barbarzyńców na cesarstwo.

Ustrój republiki rzymskiej (III w.)

Zawarcie pokoju III w.

Wyprawy krzyżowe - III wyprawa krzyżowa (1189 - 1192)

Na pomoc wyruszyła III wyprawa krzyżowa dowodzona przez cesarza Fryderyka Barbarossę, króla Anglii, Ryszarda Lwie Serce oraz władcę francuskiego, Filipa Augusta.

Postępowanie Przymusowe

Postępowanie przymusowe rozpada się na dwa tryby, różniące się poważnie stosowanymi środkami:   Egzekucja należności pieniężnych Ma ona na celu przymusowe wykonanie takich aktów administracyjnych lub przepisów, które nakładają obowiązek zapłacenia państwu określonej kwoty pieniężnej.

HIPOTEKA PRZYMUSOWA (SZCZEGÓŁOWO)

Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej, dokonanego przez sąd rejonowy na wniosek organu podatkowego.

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości i jego organy w III RP

Wymiar sprawiedliwości, to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny. Podstawą tego określenia jest wyodrębnienie specyficznej postaci działalności państwa, jaką jest sądzenie. Art. 175...

Podmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP

Odpowiedzialność konstytucyjna ma ograniczony podmiotowo charakter i dotyczy wyliczonej przez przepisy prawa grupy osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie. W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność ta obejmuje trzy grupy podmiotów (art. 198 K):

Prezydent RP oraz Marszałek Sejmu, bądź Senatu...

Przedmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji lub ustawy, popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania przez osobę podlegającą odpowiedzialności przed TS. Odpowiedzialność ta może dotyczyć tylko czynu...

Omów instytucję hipoteki przymusowej na gruncie Ordynacji podatkowej

Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach ( częściach ułamkowych nieruchomości jeżeli stanowią one udział podatnika), z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania oraz z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości.

Wymień jakie inne akty administracyjne oprócz decyzji podatkowych mogą być podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej

1) doręczone decyzje 2) tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawione, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji (deklaracja z pouczeniem) Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd rejonowy na wniosek organu podatkowego.

Rywalizacja USA i ZSRR w III świecie w latach 70. – przykłady i przejawy

Wschód chciał osłabić wpływy Zachodu w III Świecie. Kilkakrotnie mocarstwa uwikłały się bezpośrednio w konflikty zbrojne w III świecie.

Omów III etap reformy WPReg. (2000 - 2006)

cel 1 – wsparcie regionów zapóźnionych w rozwoju,

cel 2 – odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki,

cel 3 – modernizacja rynku pracy