Roboty przymusowe w III Rzeszy

Roboty przymusowe w III Rzeszy

Czytaj Dalej

HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeszy z 28 lutego 1933 r. protokołu z sekcji zwłok znalezionych w ogrodzie Kancelarii Rzeszy oraz niejas­ności w identyfikacji zwęglonych szczątków.

III Rzesza - Informacje Ogólne

Państwo totalitarne Adolfa Hitlera - Rzesza Niemiecka - ingerowało we wszyst-kie dziedziny życia obywateli - różne organizacje państwowe w imię ideologii faszystowskiej i nacjonalistycznej mogły sprawować kontrolę nad obywatelami. Nastą-piła przyspieszona militaryzacja Rzeszy Niemieckiej i rozbudowa wszystkich rodzajów broni.

Polityka wewnętrzna III Rzeszy do 1939

  Politykę wewnętrzną III Rzeszy wyznaczyła ideologia głoszona przez Adolfa Hitlera. W ten sposób Rzesza zmieniła się w państwo policyjne.

Polityka zagraniczna III Rzeszy do 1939 r.

12 III 1938 z zaskoczenia wchłonął on Austrię (Anschluss), a we wrześniu, przy zgodzie Londynu, Paryża i Rzymu oderwał od Czechosłowacji Sudety. wysunął żądania pod adresem Polski (Gdańsk miał wrócić do Rzeszy, miała być zbudowana eksterytorialna autostrada przez polskie Pomorze). 15 III 1939 r.

ZSRR i III Rzesza wobec Polski do 1 września 1939

21 III 1939 rząd niemiecki powtórzył swoją ofertę, ale już w formie kategorycznej. Anglicy wyrazili zgodę i 31 III 1939 premier Chamberlain udzielił w Izbie Gmin gwarancji niepodległości Polski.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Jałta i kapitulacja III Rzeszy

Utrzymywanie przez kilkanaście dni po podpisaniu kapitulacji w brytyjskiej strefie okupacyjnej widma przeszłości, jakim był złożony z hitlerowców „rząd" Rzeszy z w.

Administracja III Rzeszy

- 6 - ZRÓDŁA: - Historia administracji publicznej Izdebski - Encyklopedia PWN - Historia społeczna Trzeciej Rzeszy Richard Grunberger

Ustrój społeczno-polityczny III Rzeszy jako przykład państwa totalitarnego.

Podwyższono pozycję społeczną robotników, grupy stanowiącej podstawę funkcjonowania III Rzeszy, w celu zmobilizowania ich do coraz wydajniejszej pracy. Jednostka i społeczeństwo w III Rzeszy M.

Charakterystyka porównawcza ZSRR i III Rzeszy

OBOZY KONCENTRACYJNE NIEMCY Obozy hitlerowskie, to miejsca więzienia i odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na terenie III Rzeszy oraz krajów przez nią okupowanych.

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemów totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch.

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemów totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch. Później jednak w Alpach spotkał się z wodzem III Rzeszy i powstała tam oś Berlin – Rzym, poszerzona później o Tokio.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

III Poszczególne sceny dramatu przynoszą również charakterystykę polskiego społeczeństwa, które nie było całkowicie jednomyślne.

DZIADY CZ. IV & III

Część III:Geneza:Dziady te nazywane są drezdeńskimi.

Dziady cz. III jako dramat romantyczny

III jako dramat romantyczny "Dziady" cz. III to jeden z najwybitniejszych polskich dramatów romantycznych, utwór o niezwykłej sile oddziaływania, zadziwiający różnorodnością zastosowanych środków artystycznych.

ANSCHLUSS - przyłączenie Austrii do Rzeszy

13 marca nowy kanclerz na rozkaz Hitlera podpisał ustawę, zgodnie z którą Austria stawała się landem Rzeszy Niemieckiej, co miało zo­stać potwierdzone w referendum wyznaczonym na 10 kwietnia 1938 r. Tery­torium Rzeszy powiększyło się o ob­szar 83 849 km2, zamieszkany przez 6 760 tys.

BORYS III (1894-1943) - król Bułgarii

Tron objął w 1918 r. Po wybuchu II wojny światowej usiłował trzymać swoje państwo z dala od wojny, ale w marcu 1941 r. pod presją Hitlera premier jego rządu podpisał akt przystąpienia do *paktu trzech, w następstwie czego Bułgaria stała się bazą wypadową do niemieckiej inwazji na Grecję i...

GÓRING HERMANN (1893-1946) - marszałek Rzeszy

specjalnie dla niego utworzony stopień marszałka Rzeszy (Reichsmarschall) i jako je­dyny odznaczony został Wielkim Krzyżem Krzyża Żelaznego.

MARDER III (Sd Kfz 139) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na podwo­ziu czołgu PzKpfw 38(t), który w pierwszych tygodniach walk na froncie wschodnim w 1941 r. okazał się zbyt słabo uzbrojony i opance­rzony, aby sprostać nowoczesnym czołgom radzieckim.

Prototyp ze zdobycznym radzieckim działem kal. 76,2 mm...

MARDER III (SdKfz138) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na rozkaz Adolfa Hitlera, który po zapoznaniu się z osiągnięciami dział *Mar-derlll (Sd Kfz 139) zażądał w lipcu 1942 r. , aby do ich wytwarzania wy­korzystać wszystkie moce produk­cyjne przeznaczone dla czołgów PzKpjw 38 (i). Doświadczenia...

PZKPFW III (SdKfz141) - czotg

Wehrmacht miał tylko 72 czołgi PzKpfw III i dopiero zimą 1941 r. Na podwoziu czołgu PzKpfw III wy­produkowano 10 330 dział samo­bieżnych (m.   DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (PzKpfw III Ausf.