Kosztorys - ROZLICZENIA I ODBIÓR ROBOT oraz UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Umowa jest to zgodne oświadczenie woli zamawiającego i wykonawcy o wykonanie określonej roboty Kub usługi w ustalonym terminie i za uzgodnione wynagrodzenie. Wykonawca bez upoważnienia wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 28 dni.

Dlaczego robot nie może zastpić człowieka?

Tak jak w komputerach różne programy pozwalające usunąć błędy znalazłyby zastosowanie w robotach.

Umowa o roboty budowlane

umowa o podwykonawstwo- może przyjmować charakter umowy o dzieło lub umowy o roboty budowlane. umowa o wykonawstwo częściowe- może przyjmować charakter umowy o dzieło lub umowy o roboty budowlane.

Co to są roboty?

Roboty są wyjątko­wo efektywne i zyskowne w zastosowaniach prze­mysłowych, ich powszechne stosowanie zmienia jednak strukturę zatrudnienia. Robotnicy zastępo­wani przez roboty muszą się przekwalifikowywać i szukać innych źródeł dochodów.

FRONT ROBÓT

FRONT ROBÓT — miejsce pracy, na którymwykonuje się określoną czynność budowlaną; np.dla operatora koparki frontem robót jest szerokośćwykonywanego wykopu, dla betoniarza —powierzchnia odeskowana, dla murarza — odcinekwznoszonego muru; front robót decydujeo liczbie robotników, którzy mogą...

Roboty ziemne przy budowie dróg

Najpierw usuwa się z trasy przebiegu przyszłej autostrady budynki i inne przeszkody. Potem na­stępuje jedno z najcięższych zadań - należy wyko­pać i przemieścić ogromne ilości ziemi i skał. Aby autostrada biegła jak najbardziej płasko, większość wykopanej ziemi przenoszona jest na teren...

Roboty wykończeniowe na drogach

Wykonanie robót ziemnych i położenie na­wierzchni to nie wszystko. Zanim otworzy się nową autostradę należy jeszcze wymalować znaki na jezdni, zainstalować znaki drogowe, sygnaliza­cję świetlną i oświetlenie oraz telefony alarmowe. Na pasie rozdzielającym jezdnie i w innych kry­tycznych miejscach...

ROBOT

Automat, przypominający wyglądem człowieka, spełniający pewne mechaniczne funkcje istoty ludzkiej (por. Golem); prżen. człowiek niewrażliwy, bezduszny, ale pracujący sprawnie i dokładnie; pot. mechanizm automatyczny kontrolujący działanie innych mechanizmów a. kierujący nimi; przyrząd do wykonywania...

recenzja filmu "Ja Robot"

Will Smith als Zukunftscop und ein roboter als potentieller Killer Wie verandert der technische Fortschirt unsere Welt? Das Kino wirft gerne einen bangen Blick voraus und thematisiert die Technisierung der Welt. Untersttzt von Computer Techniken, die immer realistischere Bilder fr diese Zukunftvisionen leifern. Ich robot, mit will smith, regie: Alex, beschftigt sich mit knstlicher Intelligenz: Entwickeln Roboter Seelen? Chicago, im Jahr 2035. Der Cop Del Spooner lebt in einer ...

Kamień sztuczny do robót hydrotechnicznych

Kamień do robót hydrotechnicznych pochodzenia mineralnego, będący produktem procesu przemysłowego obejmującego modyfikacjętermicznąlubinną,zwyjątkiembetonowych elementów hydrotechnicznych.

Roboty górnicze (robota górnicza)

Wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Roboty przybierkowe

Roboty udostępniające i → górnicze prowadzone poza przemysłowymi granicami złoża w celu korzystnego ograniczenia wielkości strat pozaeksploatacyjnych.

Roboty udostępniające

Roboty górnicze mające na celu wykonanie wyrobiska górniczego w trakcie → udostępniania złoża oraz sukcesywne zdejmowanie nadkładu w całym okresie eksploatacji złoża.

Technologia (robót, zwałowania)

Sposób wykonywania określonych robót → przygotowawczych, → udostępniających, → zwałowania z wykorzystaniem odpowiednich maszyn, urządzeń lub innych środków.

Damasceńska robota

Staropol. damaszkowanie,pokrywanie całej lub części powierzchni przedmiotówz metali mniej szlachetnych dekoracją z metali szlachetnych;jest to rodzaj intarsji w metalu.

Technika polegana żłobieniu w podkładzie bruzd, które w przekrojumają kształt jaskółczego ogona, i wklepywaniu w niedrutu, tworzącego...

Fragment kamienia do robót hydrotechnicznych

Kawałek k.d.r.h. najdrobniejszej frakcji w przypadku → uziarnienia grubego lub najlżejszej frakcji w przypadku → uziarnienia lekkiego i ciężkiego, określonego wymaganym składem ziarnowym lub rozkładem masy.

Kategoria kamienia do robót hydrotechnicznych

Poziom właściwości k.d.r.h. wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna (nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości).

Odkrywkowe roboty górnicze

Czynności związane z → wydobywaniem kopaliny lub wykonywaniem i utrzymaniem wyrobiskw kopalniach odkrywkowych.

Odkrywkowe roboty odwadniające

Ogół czynności wykonywanych w celu usunięcia wody ze złoża, skał otaczających i z terenu kopalni odkrywkowej.

Odkrywkowe roboty rozpoznawczo - badawcze

Geologiczne prace wywiadowcze wykonywane w celu wyboru środków dla utrzymania wyrobisk i zapewnienia prawidłowego przebiegu eksploatacji złoża.