Robotnik (dwutygodnik KOR)

Robotnik (dwutygodnik KOR)

Czytaj Dalej

Tradycyjne i współczesne poglądy na temat konfliktu oraz przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów między linią i sztabem oraz kierowaniem a robotnikiem.

Konflikt między kierownikiem a robotnikiem . Konflikt między kierownikiem a robotnikiem można zminimalizować przez odpowiednio prowadzone negocjacje.

Nowy „robotnik” Goldthorpe a Lockwooda

„Nowy robotnik „ różni się tym, że traktuje swoją pracę, kolegów, zarobione pieniądze czysto instrumentalnie. Nowy robotnik kalkuluje przedewszystkim.

Prawa demokratyczne robotników

Robotnicy uzyskali prawa obywatelskie (równość, wolność słowa) na mocy kapitalizmu, były one potrzebne do tego, aby robotnik był mobilny, równy wobec prawa i mogli kształtować gospodarkę kapitalistyczną.

Świadomość klasowa robotników

Giddens zaproponował 3 typy świadomości robotników: Zróżnicowań klasowych i potocznej świadomość – polega na tym, że robotnik umiejscawia swoją pozycję jako odrębną od innych Gdy istnieje odrębność interesów robotnika od innych klas i że między nimi jest konflikt Rewolucyjna – zakłada możliwość całkowitej transformacji porządku społecznego – pojawia się wizja nowego porządku F.

Przyczyny braku radykalizmu robotników

Zróżnicowanie interesów robotników – ci pracujący w wielkich korporacjach i ci pracujący w małych przedsiębiorstwach Istnieje podział robotników ze względu na dostęp do różnych rynków (jako konsumenci) – jedni dojeżdżający samochodem a drudzy pociągami mogą reprezentować różne stanowiska i wchodzą w różne kręgi konsumpcji (zachodzi sprzeczność) Organizacja polityczna nie jest ...

GAZETA LITERACKA, dwutygodnik

GAZETA LITERACKA, dwutygodnik, organ koła lit.-artyst. —» Litart, wyd. w Krakowie 1926-27 pod red. J. Brauna. Do zespołu red. należeli: W. Zechenter, A. Polewka, J. Stępowski, H. Moskwianka, M. Sewi, J. Feldhorn. Pismo o tendencjach lewicujących i mesjanistycznych, manifestowało uniwersalizm, pacyfizm...

KARTA, dwutygodnik lit.-społ.

KARTA, dwutygodnik lit.-społ., wyd. w Wilnie w czerwcu i lipcu 1936 (3 nry, ostatni podwójny) przez grupę lewicowych intelektualistów związanych z KPP; kontynuacja —»,,Poprostu", którego ekipa weszła z niewielkimi zmianami do komitetu red.; wydawca J. Putrament, red. odpowiedzialny A. Mikułko, od mu 2 M...

KASZEBE, dwutygodnik regionalny

KASZEBE, dwutygodnik regionalny, wyd. w Gdańsku 1957-61; organ ZG Zrzeszenia Kaszubskiego; red. T. Bolduan, w składzie komitetu red. m. in. J. Kiedrowski, I. Piotrowska, S. Pestka, Z. Heith, S. Dziadoń. Pismo szerzyło wiedzę o dziejach i kulturze regionu, zajmując się zarazem jego problemami współcz...

KRONIKA, dwutygodnik kult.-społ.

KRONIKA, dwutygodnik kult.-społ., wyd. w Łodzi 1955-57 pod red. J. Koprowskiego; wśród członków zespołu red. i współpracowników gł. przedstawiciele miejscowego środowiska lit., m. in. W. Biliński, S. Brucz. L. Budrecki, S. Czernik. J. Huszcza, W. Jażdżyński, M. Ochocki. T. Papier. M. Piechal, S...

LEWY TOR, miesięcznik (nast. dwutygodnik) społ.-lit.

LEWY TOR, miesięcznik (nast. dwutygodnik) społ.-lit., wyd. w Warszawie 1935-36, pod red. K. Bobowskiego; związany z lewicą PPS. Pismo walczyło o jednolity front demokr. inteligencji z masowym ruchem antyfaszystowskim. Zawierało bogaty dział publicystyki oraz prozy, poezji i krytyki lit., zamieszczało...

NIWA. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny

NIWA. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny (od 1895 tygodnik), pismo wyd. w Warszawie 1872-1905 (od 1898 pt. „Niwa Polska") pocz. przez J. Bosackiego, 1874-78 przez spółkę: M. Godlewski, J. Ochorowicz, H. Sienkiewicz, J. Jeleński, 1878-86 przez Godlewskiego z in. udziałowcami, nast. m. in. przez L...

OBLICZE DNIA, dwutygodnik społ.-kult.

OBLICZE DNIA, dwutygodnik społ.-kult., wyd. nieregularnie w Warszawie od lutego do czerwca 1936; red. i wydawca M. Markowski, właśc. pracami red. kierował M. Bibrowski przy współpracy J. Burgina. Pismo radykalizującej, antyfaszyst. inteligencji zbliżonej do KPP i lewicy PPS, gł. środowisk skupiających...

POKOLENIE, dwutygodnik lit.-społ.

POKOLENIE, dwutygodnik lit.-społ., wyd. w Warszawie 1946—47; red. przez R. Bratnego, w składzie zespołu red. i współpracowników m. in.: J. Bocheński, T. Borowski, B. Czeszko, K. Gruszczyński, W. Mach, J. Piórkowski, T. Różewicz, A. Słucki, Z. Stolarek, W. Zalewski. Grupowało młodzież o przeszłości...

POPROSTU, dwutygodnik lit.-społ.

POPROSTU, dwutygodnik lit.-społ., wyd. w Wilnie od sierpnia 1935 do marca 1936 (łącznie 16 nrów); pismo w istocie polit., o zdecydowanie lewicowej orientacji, wydawane było z inicjatywy i pod kierunkiem ideowym KPP (przez Zw. Lewicy Akademickiej „Front"). W skład komitetu red. wchodzili (w większości - z...

PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik

PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik, wyd. w Warszawie 1909-14 przez J. Krobickiego pod red. P. Ambroziewicza. Pismo nie miało wyraźnego oblicza, przeważały w nim materiały sprawozdawczo-recenzyjne. Do współpracowników należeli: E. Czekalski, F.H. Lewestam, M. Nałęcz-Dobrowolski, Z...

PRZEGLĄD LITERACKI I ARTYSTYCZNY, dwutygodnik

PRZEGLĄD LITERACKI I ARTYSTYCZNY, dwutygodnik, wyd. w Krakowie 1882-86 pod red. K. Bartoszewicza nakładem jego księgarni. Wg podtytułu, pismo „poświęcone literaturze, sztuce i sprawom społ.", niezależne politycznie, prezentowało tendencję liberalno-demokratyczną (było nieoficjalnym organem krak...

SZCZUTEK. Pisemko humorystyczne, dwutygodnik

SZCZUTEK. Pisemko humorystyczne, dwutygodnik wyd. we Lwowie 1869-96 pod red. L. Zajączkowskiego, pseud. Szczutek, popularnego dziennikarza, agenta polit. A. Sapiehy. Zajączkowski wciągnął do współpracy in. miejscowych humorystów: na dłużej W. Zagórskiego, M. Biernackiego (Rodocia), dorywczo zaś J. Lama...

ŚMIGUS, dwutygodnik humoryst.

ŚMIGUS, dwutygodnik humoryst., wyd. i red. we Lwowie 1885-1915 przez B. Czerwieńskiego (1885), nast. przez A. Milskiego. Do współpracowników należeli: M. Biernacki (Rodoć), W. Gomulicki, A. Kitschman (pseud. Przyjaciel), F. Konarski, H. Pajzderska (Hajota), K. Szaniawski (Junosza), A. Urbański, F...

ŚWIAT, ilustrowany dwutygodnik lit.-artyst.

ŚWIAT, ilustrowany dwutygodnik lit.-artyst., wyd. w Krakowie 1888-95 pod red. Z. Sarneckiego (w 1892 od nru 18 pod red. I. Nikorowicza we Lwowie nast. ponownie w Krakowie). Stroną artyst.-typogr. pisma kierował J. Mien, od pocz. 1889 -S. Tondos. Ś. ukazywał się nakładem redakcji, korzystając...

ŚWIDER AUGUSTYN, pseud. Sfinks, Robotnik

Sfinks, Robotnik, ur. poeta robotnik - powstaniec, Roczn.