Robotniczy Sportowy Komitet Okręgowy

Czytaj Dalej

Strzelectwo sportowe

Karabinek sportowy: broń palna jednostrzałowa, przeznaczona do celów szkoleniowych/do strzelania sportowego.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

9-48   RAMOWY PLAN PREZENTACJI:   Wstęp:   Norma języka a uzus – nawiązanie do wypowiedzi sprawozdawców sportowych Błędy językowe i ich rodzaje   Rozwinięcie:   Rola stresu w wypowiedziach sprawozdawców sportowych – wypowiedzi „na żywo” Przytoczenie wypowiedzi kilku sprawozdawców sportowych zawierających podstawowe błędy dotyczące zaimka ...

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r. Szybki rozwój nastąpił na początku lat trzydziestych, co łączyło się z budową przemysłu zbrojeniowego w ramach I planu pięcioletniego (1929-32). Lata trzydzieste...

Komitet Regionów w strukturze Unii Europejskiej

Skład i sposób wybierania członków Komitetu: - w Komitecie zasiadają reprezentanci organów regionalnych i lokalnych w liczbie określonej dla danego państwa- liczba zastępców równa się liczbie członków Komitetu - państwa członkowskie zgłaszają kandydatów na członków i zastępców - Rada mianuje członków i zastępców jednomyślnie na okres 4 lat - ich mandat jest ...

KLASA ROBOTNICZA

Coraz więcej ludzi z klasy robotniczej zdobywało wykształcenie techniczne, a nawet wyższe. Klasa robotnicza stopniowo uzyskiwała świadomość siły jaką dysponuje, co w efekcie doprowadziło do stopniowego uniezależnienia od aparatu PZPR.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Związki między lekiem, a wynikiem sportowym

a) Model katastrofy – mówi, że jeżeli zawodnikowi towarzyszy niski poziom lęku poznawczego, czyli że nie ma obaw związanych ze swoim lekiem hipoteza odwróconego „U” jest prawdziwą i spełnia się, jeżeli jednak zawodnik ma wysoko poziom leku poznawczego, nawet najmniejsze przekroczenie optymalnego poziomu...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Postawy wobec sportu i działalności sportowej

Natomiast chcąc spotęgować czyjąś chęć uczestnictwa należy wpłynąć nie tylko na jego postawę, ale także na poglądy dotyczące społecznej aprobaty wobec aktywności sportowej.

Umiejętne prowadzenie zespołu sportowego. Typowe zjawiska występujące w grupie zawodników

Okazuje się jednak – i to bardzo często, że inteligencja grupy wcale nie przewyższa inteligencji jej poszczególnych członków; że decyzje rozmaitych komitetów czy komisji są wyjątkowo nietrafne i byłoby lepiej gdyby były one podejmowane przez pojedyncze osoby.

Komitet Ekonomiczno - Społeczny – ogólne informacje

Istnieje od 1958 r., zgodnie z art. 7 ust. 2 TWE, wspomaga Radę i Komisję pełniąc funkcje doradcze

Działa na podstawie przepisów TWE i Traktatu Euratom oraz własnego regulaminu wewnętrznego

Ma siedzibę w Brukseli

Skład Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

Zwolnienie z funkcji może nastąpić, jeżeli członek Komitetu był nieobecny na więcej niż trzech kolejnych sesjach plenarnych bez zastępstwa i bez żadnego istotnego powodu.

Kompetencje Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

O opinie do Komitetu może też się zwracać Parlament Europejski, ale wtedy taka konsultacja jest wyłącznie fakultatywna Opinie Komitetu nie mają charakteru wiążącego Poza opiniami w sprawach,w których jest konsultowany, Komitet może na wniosek Prezydium podjąć decyzję o przygotowaniu raportu informacyjnego w celu analizy wszelkich kwestii dotyczących polityk UE.

Komitet Regionów – informacje ogólne

, jako komitet o charakterze doradczym, zgodnie z art. Komitet wywodzi się z Rady Regionalnych i Lokalnych Terenowych Osób Prawnych, utworzonej w 1988 r.

Skład Komitetu Regionów

o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Kompetencje Komitetu Regionów

O opinie do Komitetu może się też zwracać PE.

Unia Gospodarcza i Walutowa: Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej - Komitet Ekonomiczno – Finansowy

W jego skład wchodzi nie wiecej niż 58 członków, przy czym każde państwo członkowskie, EBC i KE mianują nie więcej niż po dwóch członków. Jest organem doradczym Rady i KE w sprawach związanych z UGiW. W szczególności zaś zajmuje się:

- wydawaniem opinii dla Rady i KE na żądanie tych instytucji lub...

Skład Komitetu Integracji Europejskiej

Został on utworzony w celu programowania i koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski z UE i działań dostosowawczych Polski do standardów europejskich (w zakresie prawnym, w sferze gosp i społecznej), zajmuje się oceną tych procesów W skład jego wchodzą: Przewodniczący Komitetu(może nim być Prezes RM), Sekretarz Komitetu- on to kieruje komitetem kiedy Przewodniczącym jest PRM a także ...

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ROBOTNICZA

Coraz więcej ludzi z klasy robotniczej zdobywało wykształcenie techniczne, a nawet wyższe. Klasa robotnicza stopniowo uzyskiwała świadomość siły jaką dysponuje, co w efekcie doprowadziło do stopniowego uniezależnienia od aparatu PZPR.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Uformowanie się masowych partii robotniczych

II Międzynarodówka uchwaliła, że dzień 1 maja będzie obchodzony jako robotnicze święto, a czerwony sztandar stanie się symbolem ruchu socjalistycznego. W następstwie rewolucji miało zostać ustanowione własne, robotnicze państwo - dyktatura proletariatu.