Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury imienia S. Żeromskiego

Czytaj Dalej

ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK)

ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK), organizacja społ. Warszawski Robotniczy Klub Lit. SOROKA Ruch kulturalny robotników, tamże, nr 5; M.

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

“Jeżeli tutejsza klasa robotnicza przeżarta jest nędzą i chorobami, jeżeli ta klasa jest w stanie zwyrodnienia (. ), jeżeli ta klasa jest pozbawiona kultury, to jakimże sposobem i prawem ta właśnie klasa może rwać się do roli odrodzicielki tutejszego społeczeństwa!

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

 

Po upadku powstania styczniowego nastąpiło szereg represji państw zaborczych skierowanych przeciwko Polakom. Jednym z nielicznych, pozytywnych skutków, ostatniego przed wojną, zrywu wyzwoleńczego było dokończenie reformy uwłaszczeniowej w...

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza   Początki ( X-XI-XII ) Kultury Polskiej   Przyjęcie chrześcijaństwa odegrało zasadniczą rolę w formującym się państwie pierwszych piastów i ówczesnym procesie przemian społeczno-ustrojowych.

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

 

Postacie bohaterów wykreowanych przez twórców romantycznych oraz poznanych w dziełach Stefana Żeromskiego, budzą podziw niezwykłym heroizmem moralnym. Dążąc do realizacji wzniosłych celów politycznych i społecznych...

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

W niniejszej pracy postaram się dowieść prawdziwości postawionej w temacie tezy, iż skrajnie pesymistyczny nurt jest stale obecny w kulturze europejskiej.

Powieść otwartych perspektyw - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

Prawdy o upośledzeniu klasy robotniczej, o prześladowaniach policyjnych, torturach, bezprawiu. Głos bohatera powieści jest zawsze pytaniem, nigdy odpowiedzią; Baryka wątpi w cywilizacyjne i kulturotwórcze możliwości klasy robotniczej.

Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej

Połączenie dwu najbardziej wartościowych elementów kulturowej tradycji powinno zatem dać rezultaty.

KULTURA JĘZYKA

KULTURA JĘZYKA POJĘCIE KULTURY JĘZYKA Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne.

Stefan Żeromski - krótka biografia

Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) żył w latach 1864—1925. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Wcześnie osierocony, z trudem zdobywał wykształcenie. Po ukończeniu gimnazjum w Kielcach krótko studiował weterynarię w Warszawie. Wówczas już nawiązał kontakt z „Głosem"...

KOMUNIKACJA LITERACKA - Kultura literacka

Dana kultura literacka zakłada określony rodzaj rozumienia roli pisarza, traktując go — przykładowo —jako przewodnika duchowego, rzemieślnika, dostarczyciela rozrywki, ideologa; odpowiednio do tego kształtuje się rozumienie roli czytelnika.

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r. Szybki rozwój nastąpił na początku lat trzydziestych, co łączyło się z budową przemysłu zbrojeniowego w ramach I planu pięcioletniego (1929-32). Lata trzydzieste...

KULTURA - DUALISTYCZNA

Miała charakter duchowny, a potem rycerski. Dwa:

•  style architektoniczne

1.  romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła)

2.  gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukły, witraże, dużo światła)  

•  wzorce osobowe

1.  asceta (człowiek umartwiający swą duszę i ciało aby...

PODSTAWOWE CECHY KULTURY RENESANSU

Na rozwój renesansu, jako epoki w dziejach kultury europejskiej, złożyło się wiele czynników historycznych.

NURTY KULTURY BAROKOWEJ

GENEZA

−  dworski ← z renesansu

−  metafizyczny ← ze średniowiecza

−  sarmacki ← z baroku

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - DWA NURTY KULTURY

−  szlachecki - rodzinność

−  magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - CECHY KULTURY DWORSKIEJ (MAGNACKIEJ)

−  umowność, konwenans życia towarzyskiego

>

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KOŚCIOŁA

−  triumf kontrreformacji

−  instytucja coraz bardziej sprymityzowana, zgnuśniała

−  gromadzenie ogromnej liczby ludzi w klasztorach

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

−  przywileje dla szlachty

−  dwór był bardzo rozpolitykowany

W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

Kultura literacka i piśmiennicza nie miała możliwości rozwoju. Nastąpił upadek gospodarczy kraju (poza dworem) a to spowodowało kiepskie warunki do rozwoju kultury artystycznej.