Robotniczo-Chłopska Rada Obrony

Czytaj Dalej

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r.

KLASA ROBOTNICZA

Po II Wojnie Światowej z industrializacją [1][1] kraju nastąpiła zmiana proporcji zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle. Rozbudowa przemysłu, a co za tym idzie także i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników spowodowały znaczny wzrost liczebności klasy robotniczej. Klasa ta była zasilana głównie z...

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ROBOTNICZA

Po II Wojnie Światowej z industrializacją kraju nastąpiła zmiana proporcji zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle. Rozbudowa przemysłu, a co za tym idzie także i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników spowodowały znaczny wzrost liczebności klasy robotniczej. Klasa ta była zasilana głównie z ówczesnej...

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...)

Mniejszość natomiast, kierowana przez Irlandczyka Feargusa O Connora ( Fergus Okoner ), zwana partią siły fizycznej, stała się rzecznikiem stosowania środków radykalnych, z otwartym powstaniem włącznie.

RUCH ROBOTNICZY (XIX / XX w.)

Po rewolucji październikowej odgrywali ważną rolę w strukturach państwa radzieckiego , a Dzierżyński został nawet twórcą rosyjskiej tajnej policji tzw. LP negowała pozytywizm , propagowała program obrony czynnej i nawiązywała do tradycji powstańczej .

ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK)

, Poznaniu, Gdańsku; do 1986 (kwiecień) powstało 36 stowarzyszeń terenowych; w marcu 1981 powołano Krajową Radę Koordynacyjną Robotn.