Robotniczo-Chłopska Organizacja Bojowa

Czytaj Dalej

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Związek Radziecki przystą­pił do wojny z Japonią, dysponując na Dalekim Wschodzie 76 dywizja­mi, 4 korpusami, 34 samodzielnymi brygadami i 21 rejonami umocnio­nymi, 5000 czołgów i 4000 samolo­tów bojowych.

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...)

Dla pozyskania sobie przychylności robotników doprowadzili w 1824 roku do uchwalenia prawa o organizacjach robotniczych, które zniosło dawne zakazy zrzeszania się. Nastąpiły nowe aresztowania, które na dłuższy czas zahamowały działalność organizacji robotniczych.

KLASA ROBOTNICZA

Po II Wojnie Światowej z industrializacją [1][1] kraju nastąpiła zmiana proporcji zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle. Rozbudowa przemysłu, a co za tym idzie także i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników spowodowały znaczny wzrost liczebności klasy robotniczej. Klasa ta była zasilana głównie z...

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ROBOTNICZA

Po II Wojnie Światowej z industrializacją kraju nastąpiła zmiana proporcji zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle. Rozbudowa przemysłu, a co za tym idzie także i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników spowodowały znaczny wzrost liczebności klasy robotniczej. Klasa ta była zasilana głównie z ówczesnej...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Uformowanie się masowych partii robotniczych

Organizacja ta była niezbyt liczna. Nie wszyscy członkowie organizacji podporządkowali się zaleceniom, co doprowadziło do rozłamu na drugim zjeździe SDPRR w Londynie w 1903 roku.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH ROBOTNICZY NA ZIEMIACH POLSKICH

Od 1860r na Śląsku zaczęły działać robotnicze organizacje zawodowe, wprowadzając element organizacji i solidarności w ruch robotniczy. W zaborze rosyjskim studenci z uczelni rosyjskich zetknęli się z rewolucyjną działalnością organizacji "Ziemia i Wolność".

Położenie klasy robotniczej

Powodowało to rozwój ruchów i organizacji robotniczych.

RUCH ROBOTNICZY (XIX / XX w.)

Po rozbiciu tej organizacji , podczas procesu zapadło 5 wyroków śmierci ( wykonane ) , zaś Ludwik Waryński został skazany na 16 lat więzienia w twierdzy w Schisensburgu , skąd żywy nie wyszedł . Była to organizacja nielegalna , działająca w kraju .

KULTURA ROBOTNICZA, czasopismo społ.-kult.

Organizacji Kult. organizacji Proletkult.

ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK)

ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK), organizacja społ. Grup i Stowarzyszeń Twórczych, opracowującą system organizacyjny całości ruchu kult.

Sprawa robotnicza. Socjalizm

Wezwał on do robotników do tworzenia związków zawodowych i łącznia się w organizacje ogólnopaństwowe.