Robotniczo-Chłopska Opozycja Kozacka - Rosyjscy Faszyści

Czytaj Dalej

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r.

KLASA ROBOTNICZA

Po II Wojnie Światowej z industrializacją [1][1] kraju nastąpiła zmiana proporcji zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle. Rozbudowa przemysłu, a co za tym idzie także i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników spowodowały znaczny wzrost liczebności klasy robotniczej. Klasa ta była zasilana głównie z...

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ROBOTNICZA

Po II Wojnie Światowej z industrializacją kraju nastąpiła zmiana proporcji zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle. Rozbudowa przemysłu, a co za tym idzie także i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników spowodowały znaczny wzrost liczebności klasy robotniczej. Klasa ta była zasilana głównie z ówczesnej...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Uformowanie się masowych partii robotniczych

Stanowiła pewien etap na drodze tworzenia socjaldemokracji rosyjskiej, bazującej na doktrynie marksistowskiej. Socjaldemokracja rosyjska podzieliła się w ten sposób na dwa nurty: rewolucyjny i reformistyczny, zakładający stopniowe, ewolucyjne przerastanie kapitalizmu w socjalizm.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH ROBOTNICZY NA ZIEMIACH POLSKICH

W zaborze rosyjskim studenci z uczelni rosyjskich zetknęli się z rewolucyjną działalnością organizacji "Ziemia i Wolność".

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...)

Opór robotników w Anglii. Robotnicy nie pozostawali bierni wobec stosowanego wyzysku. Usiłowali wpłynąć na polepszenie swego położenia za pomocą strajków, które paraliżowały pracę fabryk i powodowały wysokie straty producentów. Już w końcu XVIII wieku ukazały się zarządzenia we Francji i Anglii...

RUCH ROBOTNICZY (XIX / XX w.)

Po rewolucji październikowej odgrywali ważną rolę w strukturach państwa radzieckiego , a Dzierżyński został nawet twórcą rosyjskiej tajnej policji tzw. dobrze rozwinął się w zaborze rosyjskim , trochę gorzej w zaborze austriackim ( Galicja ) , a zupełnie źle w zaborze pruskim .