Robotnicze Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego

Robotnicze Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego "Jutrznia"

Czytaj Dalej

Psychologia w wychowaniu fizycznym i sporcie

Dlatego to z jakimi nauczycielami wychowania fizycznego się stykają ma ogromny wpływ na podejmowaną przez nich decyzję „Iść na zajęcia wychowania fizycznego czy poprosić mamę o zwolnienie”.

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne wykształca u danej jednostki kulturę fizyczną, która jest wyrazem określonej postawy wobec własnego ciała i aktywnej troski o swój rozwój, sprawność i zdrowie, jest umiejętnością organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Wychowanie fizyczne - Kryteria kultury fizycznej

- tryb życia - ukształtowane nawyki - przekonania - zamiłowania - konkretne umiejętności osobnika - wychowanie fizyczne stanowi doskonały przykład wychowania przez kulturę i dla kultury – stanowi integralną część wszechstronnego procesu wychowania, a więc takiego, które uwzględnia kształcącą rolę wszelkich dziedzin kultury.

Wychowanie fizyczne - Miejsce teorii wychowania fizycznego

” Jednak całokształt oddziaływań fizycznych służy „kształceniu tego surowego materiału, z którego ma powstać dzieło sztuki wychowania” - I chociaż „w doświadczeniu wychowania fizycznego, czyli cielesnego od umysłowego albo moralnego oddzielać nie należy i nie można, wszelako w nauce i rozumowaniu można je uważać osobno”, - wielu pedagogów spycha wychowanie fizyczne na margines nauk ...

Wychowanie fizyczne - Cele wychowania fizycznego (wg. Floriana Znanieckiego)

przepisy dotyczące zachowania się matki w czasie ciąży) 2) geneonomiczny - dążenie do zachowania i utrwalenia pożądanych typów geneonomicznych 3)obyczajowo-estetyczny - ideał estetyczny jest częścią jej wzoru obyczajowego - kształcenie określonego: - typu cielesnego - ubioru i ozdób wszelkiego rodzaju - typu kinetycznego (wzorów ruchowego zachowania się) 4) hedonistyczny - uregulowanie hedonicznego pierwiastka osobowości (jego popędów,

Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - STYMULATYWNA (pobudzająca)

- Stymulacja to pobudzenie, silnik napędowy procesu wychowania fizycznego, ale ona sama nie przesądza jeszcze o jego kierunku, nie może więc wypełnić całego programu wychowawczego.

Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - ADAPTACYJNA (przystosowawcza)

- Chociaż funkcja adaptacyjna wyznacza kierunek procesu wychowawczego, należy pamiętać aby został on stonowany z ogólnowychowawczym programem, ponieważ w przeciwnym wypadku może ulec wypaczeniu , dochodzi wówczas do asymetrii rozwojowej.

Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - KOMPENSACYJNA (wyrównawcza)

- Wychowanie fizyczne ma za zadanie kompensować ruchy i pozycje, do których zmusza dziecko jego tryb życia ( nie tylko na lekcjach wf ale również na innych przedmiotach poprzez praktykowanie tzw.

Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - KOREKTYWNA (poprawcza)

- Treścią korektywy jest wychowawcza interwencja we wszelkich przypadkach odchyleń rozwojowych, możliwych do zlikwidowania lub złagodzenia środkami wychowawczymi (ćwiczeniem) - Funkcja korektywna nie zacieśnia się do zabiegów poprawiających postawę ciała , a więc do korekty ortopedycznej.

Wychowanie fizyczne - Treści wychowania fizycznego

W kategoriach praktyki pedagogicznej treść wychowania fizycznego rozbita jest na 3 kręgi formalne Kręgi te tworzą harmonijną całość i pozostają we względnej równowadze, przy czym kręgi zewnętrzne wspierają krąg wewnętrzny. Nauczyciela wychowania fizycznego – choćby przyuczonego 2.

Wychowanie fizyczne - Trzy zagadnienia programu wychowania fizycznego

1) zadania stawiane przed zorganizowanym procesem wychowania fizycznego na tle potrzeb rozwojowych ucznia: - kierując procesem wychowania fizycznego, nauczyciel musi się liczyć z tzw.

Wychowanie fizyczne - Zasady metodyki ćwiczeń fizycznych

1) zasada świadomości

- uczeń, który rozumie cel ćwiczeń i ich praktyczne zastosowanie uczy się szybciej i chętniej

- zaszczepienie potrzeby ruchu

2) zasada aktywności

- czynny i twórczy stosunek ucznia do zajęć

- uwzględnienie zainteresowań uczniów

- podkreślenie wartości osiągniętych...

Wychowanie fizyczne - Funkcje oceny w wychowaniu fizycznym

a) dydaktyczna : o potrzeba stałego informowania nauczyciela i ucznia o stopniu realizacji celów wytyczonych przez program nauczania o diagnoza pedagogiczna, która ułatwi dobór i korektę stosowanych środków b) wychowawcza : o samodoskonalenie- kontrola i ocena zaspokaja potrzebę poznania własnej wartości i samopotwierdzenia uczniac) społeczna : o ocena jest istotnym czynnikiem kształtującym wzajemne stosunki między jednostką a zespołem ...

Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO PRZEDMIOT NAUCZANIA

- uczestniczą w nim wszyscy uczniowie bez względu na sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe - polega na nauce i kształtowaniu abecadła ruchowego (ćwiczeń gimnastycznych, gier sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń o charakterze porządkowym oraz ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych) - w klasach I – III lekcje wychowania fizycznego prowadzą wychowawcy klas, od klasy IV zajęcia realizują nauczyciele wf

Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO KOMPLEKS ZAGADNIEŃ ZDROWOTNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

- realizację zapewnia całe grono pedagogiczne wspierane przez szkolną służbę zdrowia - należą do niego wszelkie przejawy troski o prawidłowy rozwój wychowanków - krąg obejmuje : - ćwiczenia śródlekcyjne - tzw.

Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE

- obejmuje typowe dla wychowania fizycznego instytucje i formy pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej, które wzbogacają zakres oddziaływań fizyczno-wychowawczych - w tym kręgu znajduje się działalność: - Szkolnego Związku Sportowego - Szkolnych oraz międzyszkolnych klubów sportowych zrzeszających uczniów uzdolnionych sportowo, uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego ( kółka, sks-y itp.

Wychowanie zdrowotne - Wychowanie fizyczne jako dział wychowania zdrowotnego

Celem wychowania fizycznego jest podnoszenie sprawności fizycznej, stymulowanie rozwoju fizycznego oraz kształtowanie postaw związanych z osobista troską o stan fizyczny, sprawność fizyczną, zdrowie i urodę.

ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK)

ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK), organizacja społ. , Poznaniu, Gdańsku; do 1986 (kwiecień) powstało 36 stowarzyszeń terenowych; w marcu 1981 powołano Krajową Radę Koordynacyjną Robotn. Warszawski Robotniczy Klub Lit.

Teoria wychowania fizycznego - pytania i odpowiedzi

Funkcje aktywności fizycznej = funkcje procesów wychowania i kształcenia fizycznego Znaczenie aktywności fiz, która występuje w procesach wych i kształcenia fizycznego możemy analizować praktycznie z pkt widzenia realizacji każdej z funkcji tegoż procesu.

Wychowanie fizyczne - teoria wychowania

Bo pominąwszy nawet sam stan umysłu, że przymioty rozumu i serca po wielkiej części od stanu zdrowia i organizacji zależą, a zatem każde wychowanie moralne powinno mieć za podstawę i fundament – fizyczne Geneza wychowania fizycznego : · obszerne piśmiennictwo, poświęcone uzasadnieniem roli wychowania fizycznego, jaką może ono spełniać w procesach wychowania i kształcenia, w produkcji i ...