Robotnicze Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Siła"

Czytaj Dalej

KLASA ROBOTNICZA

Coraz więcej ludzi z klasy robotniczej zdobywało wykształcenie techniczne, a nawet wyższe. Klasa robotnicza stopniowo uzyskiwała świadomość siły jaką dysponuje, co w efekcie doprowadziło do stopniowego uniezależnienia od aparatu PZPR.

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ROBOTNICZA

Coraz więcej ludzi z klasy robotniczej zdobywało wykształcenie techniczne, a nawet wyższe. Klasa robotnicza stopniowo uzyskiwała świadomość siły jaką dysponuje, co w efekcie doprowadziło do stopniowego uniezależnienia od aparatu PZPR.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Uformowanie się masowych partii robotniczych

Europejski ruch robotniczy był wówczas rozbity. W następstwie rewolucji miało zostać ustanowione własne, robotnicze państwo - dyktatura proletariatu.

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...)

Te pierwsze wystąpienia robotnicze stały się świadectwem siły proletariatu, który pokazał, że zdolny jest wystąpić do walki z kapitalistami. Ruch robotniczy stał się w Anglii realną siłą polityczną i społeczną, z którą każdy rząd musiał się liczyć.

RUCH ROBOTNICZY (XIX / XX w.)

Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego . KRZEWIĆ SOLIDARNOŚĆ NARODU POPRZEZ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ODDZIAŁYWAŃ , a więc towarzystwo oświaty narodowej , polskie spółki , spółdzielnie , polskie towarzystwa gimnastyczne , stowarzyszenia kulturalne .

Koncepcja zburżuazyjnienia klasy robotniczej

Zburżuazyjnienie- zauważalne w Anglii w XVIIIw. ktoś zmienia pracę robi kursy i z robotnika staje się pracownikiem handlu.

Procesy automatyzacji w produkcji sprawiają, że wykształcenie do obsługi maszyn powinno by wyższe. Po II wojnie w USA nastąpiło znaczne rozluźnienie, przedstawiciele klas...

Wyjaśnij pojęcia organizacja pozarządowa i stowarzyszenie

Przynależność do stowarzyszeń ma charakter całkowicie dobrowolny. Cele stowarzyszenia i struktura jego władz muszą zostać zapisane w statucie i zaakceptowane przez sąd.

Przedstaw i scharakteryzuj funkcje stowarzyszeń

) udział w rządzeniu inicjowanie zmian społecznych rozproszenie władzy ( państwo demokratyczne i liberalne opiera się na mechanizmie równowagi sił i władz, czyli żadna siła nie może mieć władzy monopolistycznej, stowarzyszenia rozpowszechniają nowe idee, naciskając opinię publiczną i polityków, stając się ważnym partnerem administracji) funkcja integracyjna ( pomagają włączyć się grupom mniejszościowym do narodowego ...

TAJNE STOWARZYSZENIA

Różnorodność współczesnych form tajnych stowarzyszeń zaciera różnice między nimi a grupami terrorystycznymi, podziemnymi stowarzyszeniami politycznymi, sektami religijnymi czy organizacjami przestępczymi.

Sprawa robotnicza. Socjalizm

Sytuacja sprawy robotniczej w Niemczech: + do 1862 istniały tylko oświatowe związki robotnicze + ogromnym powodzeniem cieszyły się poglądy Hermana Schultze-Delitzscha, który poprawę robotników wiązał z zakładaniem spółdzielni + później wśród robotników popularność zdobył Ferdynand Lassalle, który głosił potrzebę demokratycznych wyborów + 1863 – Lassalle tworzy Powszechny Niemiecki Związek ...

CYRYL i METODY - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Apostolatu Zjednoczeniowego dla zachęcania kapłanów do działalności i modlitwy na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich. Stowarzyszenia pod patronatem C.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Chłopców zrzeszano w kółka ministranckie, często prowadzone na zasadach stowarzyszenia pod różnymi wezwaniami świętych, zwł.

Zadania wybranej organizjacji, stowarzyszenia, Fundacji, działającej w środowisku lokalnym.

Owszem wiem o stowarzyszeniu "Teraz" oraz "Juwenalis" ,ale jak wcześniej wspomnialam nie posiadają one biura i nie mogłam się z nimi się skontaktować .

Zadania kolonii, czas wolny, instytucje i placówki działalnosci kulturalno - oświatowej

CEL I ZADANIA KOLONII – ROLA WYCHOWAWCZA Kolonia to placówka zatwierdzona przez kuratorium ( odpowiedni organ nadzoru pedagogicznego – wydaje zezwolenie) Kuratorium musi zatwierdzić - miejsce i warunki socjalne - kadra – osoby dorosłe, mające kurs opiekunów lub organizatorów wypoczynku - program wychowawczy i edukacyjny - strony organizacyjne – grupy wiekowe ilość osób itp. - cały kosztorys - opieka medyczna - fachowcy - przebieg trasy przy obozie wędrownym - ...

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r. Szybki rozwój nastąpił na początku lat trzydziestych, co łączyło się z budową przemysłu zbrojeniowego w ramach I planu pięcioletniego (1929-32). Lata trzydzieste...