Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Ursus

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Ursus

Czytaj Dalej

Odrębna własność lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych

Prawo odrębnej własności lokalu powstaje w następujących etapach: - spółdzielnia mieszkaniowa zawiera z członkiem spółdzielni umowę o budowę lokalu - ustanawia na rzecz członka odrębna własność lokalu.

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r. Szybki rozwój nastąpił na początku lat trzydziestych, co łączyło się z budową przemysłu zbrojeniowego w ramach I planu pięcioletniego (1929-32). Lata trzydzieste...

Własność spółdzielcza (spółdzielnie)

Celem działania spółdzielni jest nie tylko osiąganie zysku, ale często realizacja innych zamierzeń np. zapewnienie mieszkań czy sprzedaż płodów rolnych. Dlatego funkcjonować mogą one nawet wtedy, gdy nie przynoszą zysku;

KLASA ROBOTNICZA

Coraz więcej ludzi z klasy robotniczej zdobywało wykształcenie techniczne, a nawet wyższe. Klasa robotnicza stopniowo uzyskiwała świadomość siły jaką dysponuje, co w efekcie doprowadziło do stopniowego uniezależnienia od aparatu PZPR.

SPÓŁDZIELNIE.

  Fundusze własne spółdzielni : Fundusz udziałowy- z udziałów wnoszonych przez członków Fundusz zasobowy – z wpisowego i części zysku Fundusz wkładów mieszkaniowych , rolniczych na wsi Fundusze obce – kredyty Osobowość prawna to cecha przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek kapitałowych, fundacji.

Spółdzielnia

 

Spółdzielnia stanowi formę spółki, co najmniej 10 osób ( spółdzielców) jeśli są to osoby fizyczne i 3 osoby jeśli mają osobowość prawną i utworzoną dla wspierania i osiągania wspólnych celów zarobkowych lub gospodarczych, za pomocą wspólnej działalności gospodarczej. Liczba członków spółdzielni...

Kasy mieszkaniowe

Zawierając umowę o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową- do przechowywania oszczędności i udzielania po upływie tego okresu długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ROBOTNICZA

Coraz więcej ludzi z klasy robotniczej zdobywało wykształcenie techniczne, a nawet wyższe. Klasa robotnicza stopniowo uzyskiwała świadomość siły jaką dysponuje, co w efekcie doprowadziło do stopniowego uniezależnienia od aparatu PZPR.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Uformowanie się masowych partii robotniczych

II Międzynarodówka uchwaliła, że dzień 1 maja będzie obchodzony jako robotnicze święto, a czerwony sztandar stanie się symbolem ruchu socjalistycznego. W następstwie rewolucji miało zostać ustanowione własne, robotnicze państwo - dyktatura proletariatu.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH ROBOTNICZY NA ZIEMIACH POLSKICH

Od 1860r na Śląsku zaczęły działać robotnicze organizacje zawodowe, wprowadzając element organizacji i solidarności w ruch robotniczy. Wtedy, w wyniku dalszych aresztowań, pierwsza w historii Polski partia robotnicza została rozbita.

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...)

Blanqui uważał bowiem, że masy ludowe, klasa robotnicza, rzemieślnicy nie są zdolni jako całość do zdobycia i sprawowania władzy. Ruch robotniczy stał się w Anglii realną siłą polityczną i społeczną, z którą każdy rząd musiał się liczyć.

Położenie klasy robotniczej

Szybki rozwój przemysłu na ziemiach polskich i związany z tym wzrost liczebny klasy robotniczej spowodował, iż sprawa robotnicza wysunęła się na czoło zagadnień społecznych. Zarobki ledwie wystarczały na wegetację w nędznych warunkach mieszkaniowych.

Radom i Ursus 1976

W Ursusie zastrajkowała załoga fabryki traktorów. Władza do publicznej wiadomości podała iż w Radomiu i Ursusie odbyły się "konsultacje" z rządem.

RUCH ROBOTNICZY (XIX / XX w.)

Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego . Natomiast sam program socjalistów miał rozwiązywać kwestie robotnicze po przejęciu władzy przez socjalistów i utworzeniu ustroju sprawiedliwego .

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PARTIE ROBOTNICZE: PPR i PPS (lubelska)

W grudniu 1945 roku odbył się I Zjazd Polskiej Partii Robotniczej. W PPS przeważała wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, ale należeli do niej także inteligencja i mieszczaństwo.

Wspólnota mieszkaniowa

Ogół właścicieli lokalu wchodzących w skład, określonej nieruchomości, tworzy z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową, nie posiada ona osobowości prawnej. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Za zobowiązania wspólnota odpowiada bez ograniczeń, a każdy właściciel, w...

Zdefiniuj pojęcie spółdzielni

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

W jakim celu tworzone są spółdzielnie

Spółdzielnia prowadzi przede wszystkim działalność (kulturalną, oświatową i inną) w interesie członków tej spółdzielni. Nie wszystkie spółdzielnie prowadzą przedsiębiorstwa zarobkowe.

Podmiotowość prawna spółdzielni

Spółdzielnia posiada podmiotowość prawną. Sami członkowie decydują o kierowaniu jej działalnością. W sferze prawa cywilnego materialnego i procesowego jest osobą prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Prawa i obowiązki członka spółdzielni

Majątkowe- podstawowe uprawnienia. Uprawnienie do korzystania ze świadczeń spółdzielni, do partycypowania w nadwyżce bilansowej. Obowiązki majątkowe członków to: wpłata wpisowego, wniesienie udziałów a w niektórych spółdzielniach wniesienie wkładu.

Wpisowe- każdy członek posiada obowiązek...