Robotnicza Partia Zjednoczonych Marksistów

Czytaj Dalej

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r. Szybki rozwój nastąpił na początku lat trzydziestych, co łączyło się z budową przemysłu zbrojeniowego w ramach I planu pięcioletniego (1929-32). Lata trzydzieste...

US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

W czasie wojny zginęło 234 874 żołnierzy, 701 385 odniosło rany, 124 079 dostało się do niewoli; są to liczby niewspółmiernie niskie w stosunku do militarnego zaanga­żowania Stanów Zjednoczonych na wszystkich frontach II wojny oraz wkładu w zwycięstwo w Europie, Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Ekspansja Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone pod Względem rozmiarów d możliwości są na połowie drogi między państwem europejskim a stanami zjednoczonymi całego świata. W tej czteroletniej wojnie ludność Stanów Zjednoczonych uczyniła olbrzymi wysiłek fizyczny i moralny.

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

  Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są zdecydowane postępować tolerancyjnie i współżyć w pokoju jak dobrzy sąsiedzi,Biorąc pod uwagę ...

Karta Narodów Zjednoczonych- cele i zasady

Żadne postanowienie niniejszej Karty nie upoważnia Narodów Zjednoczonych do ingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznej któregokolwiek państwa i nie zobowiązuje członków, aby przekazywali takie sprawy do załatwienia w trybie przewidzianym niniejszą Kartą.

KLASA ROBOTNICZA

Coraz więcej ludzi z klasy robotniczej zdobywało wykształcenie techniczne, a nawet wyższe. Klasa robotnicza stopniowo uzyskiwała świadomość siły jaką dysponuje, co w efekcie doprowadziło do stopniowego uniezależnienia od aparatu PZPR.

Czynniki wypływające na wielkość partii produkcyjnej

Czynniki wpływające na partie produkcyjne: czynniki przemawiające za zwiększeniem partii produkcyjnych: zmniejszenie czasu (przygotowawczo – zakończeniowego) przypadającego na jednostkę – im dłuższa partia tym mniejszy czas wyższe wykorzystanie czasu pracy stanowiska dla celu produkcyjnego wyższa wydajność i poprawa jakości produktów wskutek nabierania przez wykonawców wprawy.

Kryteria określania wielkości partii produkcyjnych w procesie produkcji

Partie określonych wyrobów mogą być realizowane jednorazowo wówczas jest to produkcja seryjna niepowtarzalna albo powtarzana i wówczas jest to produkcja seryjna powtarzana.

Sposoby przebiegów partii produkcyjnych w procesie produkcyjnym.

Dla sprawności przebiegów partii produkcyjnych ma istotne znaczenie również stanowisko robocze ze swoją specyfikacją.

Polska myśl socjalistyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Partią socjalistyczną była PPS- Polska Partia Socjalistyczna (1892) Socjalizm był bardzo zróżnicowany: presocjalizm, socjalizm polistopadowy, socjalizm patriotyczny, socjalizm marksistowski, socjalizm bezpaństwowy, anarchizm, rewolucyjny syndykalizm, socjalizm chrześcijański, socjalizm etyczny, socjalizm humanistyczny.

Polska myśl konserwatywna, reprezentujące ja partie i główni działacze do 1939r.

Uważali, że trzeba współdziałać z zaborcami, po wybuchu I wojny światowej wysuwali postulat zjednoczenia Polski pod berłem caratu. W okresie II RP konserwatyzm to grupka małych partyjek, które naciskały na władze, aby nie dopuszczono do reformy rolnej.

Polska myśl Chrześcijańsko - Demokratyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Propagowano: zakładanie chrześcijańskich zrzeszeń robotniczych, współdziałanie robotników z pracodawcami, ograniczanie skrajnych form wyzysku, upowszechnianie wśród robotników własności kapitalistycznej, wprowadzenie ustawodawstwa pracy.

Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

Propagowało koncepcję walki o zjednoczone i demokratyczne państwo polskie, odbudowane w granicach etnograficznych i połączone więzią federacyjną z ziemiami byłego wielkiego Księstwa Litewskiego.

Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

Znajdują się tam, podobnie jak w programie I zjazdu (maj 1919) punkty określające stosunek partii do Kościoła i religii katolickie ( Kościołowi należy się stanowisko odpowiadające jego Boskiemu założeniu i całkowita wolność).

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego:

Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok. 5 mln(16%), Białorusini 5 %, Wołyń, Polesie, Galicja Wschodnia

Mniejszość żydowska ok.3,1 mln(10%)- Warszawa...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zasada poszanowania praw człowieka W Karcie Narodów Zjednoczonych

Karta Narodów Zjednoczonych nie zawiera ani definicji praw człowieka, ani ich katalogu, w nauce wypowiadane są różne i sprzeczne opinie co do charakteru prawnego zawartych w niej postanowień.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Karta Narodów Zjednoczonych

Poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych-uchwała Zgromadzenia Ogólnego przyjęta większością 2/3 głosów oraz ratyfikacja tych poprawek przez 2/3 członków w tym wszystkich stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Cele i zasady Narodów Zjednoczonych

Zasada nr 5-zasada zobowiązująca państwo członkowskie do udzielania pomocy organizacji w akcji podjętej zgodnie z Kartą i powstrzymania się od udzielania pomocy państwu wobec któremu ONZ zastosowało środki zapobiegające Zasada nr 6-organizacja zapewni by państwo , które nie są jej członkami , postępowały zgodnie z niniejszymi zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa Zasada nr 7- żadne postanowienia niniejszej Karty ...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Członkowstwo ONZ

oraz podpisały i ratyfikowały Kartę NZ Warunek ten został stworzony dla Polski, gdyż Polska nie uczestniczyła w konferencji w San Francisco ale podpisała deklarację Narodów Zjednoczonych 2)do ONZ można być przyjęte każdy państwo miłujące pokój , które przyjmie zobowiązania zawarte w Karcie i zdaniem organizacji zdolne jest i pragnie zobowiązania te wykonywać.