Robotnicza Partia Zjednoczenia Marksistowskiego

Czytaj Dalej

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

) do władzy powracają siły konserwatywne;– Prusy i Austria rywalizują ze sobą o zjednoczenie Niemiec:• Austria stoi na czele Związku Niemieckiego – organizacji politycznej utworzonej podczas kongresu wiedeńskiego,• Prusy stoją na czele Związku Celnego – organizacji gospodarczej utworzonej w roku 1834, która dokonuje gospodarczego zjednoczenia Niemiec;– po przegranej wojnie w 1859 r.

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r. Szybki rozwój nastąpił na początku lat trzydziestych, co łączyło się z budową przemysłu zbrojeniowego w ramach I planu pięcioletniego (1929-32). Lata trzydzieste...

Kwestia zjednoczenia Korei - Korea – kraj podzielony

Po raz pierwszy naród ten został zjednoczony w VIII w. Próby zjednoczenia nie miały szans powodzenia, dziś także.

Kwestia zjednoczenia Korei - Wojna koreańska

W wojnie koreańskiej (1950 - 1953) koalicja Narodów Zjednoczonych pod przywództwem USA wspierała Koreę Płd.

Kwestia zjednoczenia Korei - Atak na Koreę Południową

Tego dnia USA zwołały nadzwyczajne zebranie Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

Kwestia zjednoczenia Korei - Przekroczenie 38 równoleżnika

Stanowisko prezydenta Trumana oraz narodowej RB w sprawie przekroczenia 38 równoleżnika przez Koreę Płd. było przeciwne, gdyż twierdzili oni, że wyparcie wojsk agresora z terenów na południe od 38 równoleżnika było zwycięstwem. MacArthur uważał, że zniszczenie Armii Korei Płn. jest niezbędne, aby...

Kwestia zjednoczenia Korei - Negocjacje

Pod koniec czerwca 1951r. Zw. Radziecki zaproponował zorganizowanie konferencji między walczącymi stronami. Zawieszenie broni oznaczało jednak dla każdej ze stron coś innego. ONZ chciał zakończenia działań wojennych i odłożenia zagadnień natury politycznej do czasu zorganizowania konferencji...

Kwestia zjednoczenia Korei - Korea na progu XXI wieku? Trwały podział czy stopniowa unifikacja?

opierały się zaś na postulacie wycofania obcych wojsk, samodzielnego zjednoczenia obu Korei.

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

Do głównych czynników zjednoczeniowych należy zaliczyć: przemiany w europie środkowej, nowa polityka ZSRR, akceptacja zjednoczenia przez mocarstwa sojusznicze oraz zdecydowana polityka RFN.

Ekonomia marksistowska

  Fundamentem ekonomii marksistowskiej była przeprowadzona przez K. W marksistowskim kierunku poglądów ekonomicznych już w XIX w.

KLASA ROBOTNICZA

Coraz więcej ludzi z klasy robotniczej zdobywało wykształcenie techniczne, a nawet wyższe. Klasa robotnicza stopniowo uzyskiwała świadomość siły jaką dysponuje, co w efekcie doprowadziło do stopniowego uniezależnienia od aparatu PZPR.

Skutki zjednoczenia Niemiec w sferze gospodarczej

  Wyznacznikiem statusu Niemiec po zjednoczeniu jest kluczowe położenie w centrum Europy i duży potencjał ekonomiczny. Niemcy poniosły wysokie koszty związane ze zjednoczeniem, czego konsekwencją stały się narastające problemy gospodarcze.

Zjednoczenie osobowe w Chrystusie - nauka Pisma Świętego

Mówimy, że są to natury zjednoczone. Jezus to nie dwa byty zjednoczone.

Zjednoczenie osobowe w Chrystusie - rozwój prawdy dogmatycznej

Ma również własną ludzką autonomię to znaczy, że człowieczeństwo w Chrystusie nie jest bezwolnym narzędziem wobec bóstwa (ma własna wolę) Zjednoczenie osobowe dokonało się w chwili poczęcia w ludzkiej naturze, czyli zjednoczenie Syna Bożego z ludzką naturą to właśnie chwila poczęcia Zjednoczenie osobowe nie przestało istnieć po śmierci natury ludzkiej Chrystusa, bo śmierć jest rozdzieleniem duszy i ciała.

Zjednoczenie Bóstwa i człowieczeństwa w jednej osobie Chrystusa

Teologia chrześcijańska przyjmuje nazwę unia hipostatyczna lub zjednoczenie osobowe ponieważ Bóstwo i człowieczeństwo łączą się w jednej osobie Syna Bożego.

Czynniki wypływające na wielkość partii produkcyjnej

Czynniki wpływające na partie produkcyjne: czynniki przemawiające za zwiększeniem partii produkcyjnych: zmniejszenie czasu (przygotowawczo – zakończeniowego) przypadającego na jednostkę – im dłuższa partia tym mniejszy czas wyższe wykorzystanie czasu pracy stanowiska dla celu produkcyjnego wyższa wydajność i poprawa jakości produktów wskutek nabierania przez wykonawców wprawy.

Kryteria określania wielkości partii produkcyjnych w procesie produkcji

Partie określonych wyrobów mogą być realizowane jednorazowo wówczas jest to produkcja seryjna niepowtarzalna albo powtarzana i wówczas jest to produkcja seryjna powtarzana.

Sposoby przebiegów partii produkcyjnych w procesie produkcyjnym.

Dla sprawności przebiegów partii produkcyjnych ma istotne znaczenie również stanowisko robocze ze swoją specyfikacją.

Polska myśl socjalistyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Partią socjalistyczną była PPS- Polska Partia Socjalistyczna (1892) Socjalizm był bardzo zróżnicowany: presocjalizm, socjalizm polistopadowy, socjalizm patriotyczny, socjalizm marksistowski, socjalizm bezpaństwowy, anarchizm, rewolucyjny syndykalizm, socjalizm chrześcijański, socjalizm etyczny, socjalizm humanistyczny.