Jedność gospodarcza, polityczna, kulturowa - pojęcie jedności.

Specjalnie powołane do celu skupu nadwyżki zbóż agencje interwencyjne pomagają zachować właściwy poziom produkcji, powstają również magazyny zobowiązane do wykupu z rąk prywatnych wytwórców wszystkich partii zboża podlegających interwencji oprócz owsa, mieszanek zbożowych etc.

Zasada jedności metod w rehabilitacji psychicznie chorych

zasada jedności metod w rehabilitacji psychicznie chorych; kompleksowe stosowanie leczenia biologicznego i oddziaływań psychospołecznych w taki sposób, aby działanie uboczne jednej ze stosowanych metod nie stanowiło przeszkody lub niebezpieczeństwa nadmiernego obciążenia przy innych metodach. Np...

Partia

Ilość wyprodukowana lub dostarczona, część dostawy (wagon, ciężarówka, → barka) lub pryzma, wyprodukowana w tym samym czasie, w warunkach przyjmowanych za jednakowe (zaleca się, aby ilość wyprodukowana w określonym czasie w procesie ciągłym była traktowana jak partia).

Gdzie i jak zaznacza się w zachowaniu dziecka jedność procesów poznawczych i ruchowych?

Jedność rozwoju psychiki i motoryki szczególnie silnie przejawia się we wczesnych stadiach ontogenczy. Na przykład myślenie niemowlęcia nie istnieje jako izolowany proces, lecz jest ściśle związane z jego aktywnością ruchową. Dziecko myśli nie wtedy, gdy jest bierne i „zamyślone”, lecz wówczas...

Jedność dzieła artystycznego

Muzyka Beethovena znakomicie odzwierciedla przemiany, jakie zaszły w tym czasie: jegopierwsze utwory sa jeszcze muzyka uytkowa, ostatnie dzieła sa wyrazem jego indywidualnejpostawy wobec ycia, wyznaniami i przesłaniami. Zanik słuchu przyczynił sie u artysty docałkowitej koncentracji na muzyce, która jest...

Jedność Chrystusa i monofizytyzm

Eutyches, opat klasztoru z ponad 300 mnichami, był w Konstantynopolu głównym rzecznikiem partiiantynestoriańskiej i zwolennikiem skrajnej chrystologii aleksandryjskiej, bez starania się o jej teologiczneuzasadnienie.

WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Przywrócenie jedności

Wbrew zaproszeniu nie przybył do Konstancji ani Grzegorz XII, ani Benedykt XIII. Na uznanie przezsobór liczył więc Jan XXIII, bo on go zwołał i przewodniczył w jego obradach. W publicystyce soborowejodzywały się jednak głosy, że wszyscy trzej papieże powinni ustąpić, a przeciw Janowi XXIII...

Leon XIII i jedność Kościoła

Sprawę jedności Kościoła uznał Leon XIII za jedno ze swych najważniejszych zadań. Poświęcił jej sześćencyklik oraz wiele listów apostolskich i wypowiedzi.

W encyklice o św. Cyrylu i Metodym (1880) wykazał wielką troskę o ludy słowiańskie i podkreślił ścisłąłączność obu Apostołów...

KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie działanie i partie

W Austrii istniała partia, która od 1889 roku używała nazwy Christlichsoziale Partei. Przeciwstawiał się także wyborowi przywódcy chrześcijańskich socjalistów; Karla Luegera,na burmistrza Wiednia, za co tenże poddał episkopat ostrej krytyce na zjeździe swej partii (1901).

Prawosławie i jedność

Polityczna sytuacja Turcji wskutek pierwszej wojny światowej gwałtownie się zmieniła, co wstrząsnęłotakże patriarchatem konstantynopolitańskim. Patriarcha rezydował nadal w Istambule (dawnym Konstantynopolu).mając siedzibę w Fanar, części miasta rozbudowanej i zamieszkanej głównie przez duchownychi...

Partie chrześcijańskie (1914 - 1978)

W Portugalii partia premiera Salazara, Unia Narodowa, a w Hiszpanii partia dyktatora J.

Sekretariat Jedności Chrześcijan

Agostino Bea, jezuita niemiecki, dopiero co mianowany kardynałem, przekazał (11.03.1960) JanowiXXIII otrzymany z Niemiec, ale przez siebie przepracowany, projekt powołania Komisji JednościChrześcijan. Papież od razu ustosunkował się do niego pozytywnie, a gdy motu proprio Supemo Deinutu (5 VII) powołał...

Przywrócenie jedności

Soborowy Dekret o ekumenizmie zaczyna się od słów Unitatis redintegratio (Przywrócenie jedności),stwierdzając: Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru Powszechnegojest wzmożenie wysiłku dla przywrócenia jedności wśród chrześcijan.

Jan XIII o przywróceniu jedności...

Wewnętrzna jedność kontynentu europejskiego

Na synodzie biskupów europejskich jesienią 1999 r., w wigilię Jubileuszowego Roku2000, Jan Paweł II stwierdził, że „chrześcijaństwo było na naszym kontynencie głównymczynnikiem jedności ludów i kultur oraz integralnej promocji człowieka i jego praw". Wjednym z pierwszych przemówień po wyborze na...

Kres politycznej jedności katolików

To partia, która nie ma spadkobierców, chociaż po jej kryzysie były różne partieokreślane jako „katolickie" i wielu przedstawicieli chadecji kontynuowało swą działalnośćpolityczną.

Dążenie chińskich katolików do jedności z Rzymem

W przypadku świata azjatyckiego - ale nie tylko - rozpad bloku sowieckiego otworzyłnowe możliwości dla pontyfikatu Jana Pawła. Po 1989 r., gdy komunizm tracił centralną rolęw polityce międzynarodowej, jakkolwiek nie znikając całkowicie, a nawet dalej trwając wtakich ważnych krajach azjatyckich, jak...