Polityka w Polsce XX wieku - LOSY INNYCH PARTII

Wybory odsunęły PSL od wpływu na bieg wydarzeń. Pod koniec września 1947 powstałą PSL – Lewica (Józef Niećko, Kazimierz Banach). Komuniści stają się coraz silniejsi – odbywa się nagonka na Stanisława Mikołajczyka, który przy pomocy marynarzy, w październiku wyrusza do USA. Do 1950 odbywały się...

Myśl polityczna Maxa Webera - Partie polityczne

XIX wiek – partie robotnicze Przebudzenie klasy robotniczej, jej wielkość nie odpowiadała sile politycznej => miasto i osady rolne: zróżnicowane skupiska ludności.

Partie polityczne a grupy interesu

Z uwagi na kryterium prawne - partia to organizacja , o której prawo reguluje , że jest partia polityczną. Inne definicje partii : l.

Partie polityczne a grupy interesu - Geneza i rozwój partii

Pierwsze partie polityczne powstały w Anglii w XVIII w. Rozwój partii politycznych był podyktowany rozwojem prawa wyborczego oraz zwiększaniem się uprawnień parlamentu.

Partie polityczne a grupy interesu - Klasyfikacja partii (rodzaje)

sympatycy partii - Partie komitetowe- (republikańska i demokratyczna w USA) członkostwo nie jest rejestrowane, zostaje się członkiem partii poprzez udział w prawyborach- wewnętrzne wybory partyjne organizowane przez państwo w USA.

Partie polityczne a grupy interesu - Historyczna klasyfikacja partii

robotnicze, - nie-klasowe- wyznaniowe. Ideologiczna klasyfikacja partii ; konserwatywne , liberalne, komunistyczne, socjalistyczne, demokratyczne, chrześcijańskie, faszystowskie.

Partie polityczne a grupy interesu - Podział ze wzgl. na miejsce w systemie politycznym

lewicowe (radykałowie),

centrowe ....

prawicowe ( liberałowie, konserwatyści-spowalniające procesy przemian).

Partie polityczne a grupy interesu - Funkcje partii

żywiołowy - rządzi często przypadek - centralne organizacje partii wybierają kandydatów - decydują organy partii lokalnych, - demokratyczny - wszyscy członkowie partii decydują : bezpośrednio lub pośrednio.

Ruch polityczny a partia polityczna

Partia polityczna: Organizacja rządowa Organizacja społeczna o określonym programie politycznym Mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie władzy Sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

Prawo wyborcze USA i specyfika partii

amerykańskich,-bierne prawo wyborcze - senat każdy stan dysponuje dwoma miejscami, kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować Izba Reprezentantów prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują -okręgi są ...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii amerykańskich

- bierne prawo wyborcze  • Senat: każdy stan dysponuje dwoma miejscami; kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat i zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować • Izba Reprezentantów: prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują • okręgi są ...

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY (EOQ)

Chcąc znaleźć minimum tej funkcji, oblicza się jej pochodną ze względu na zmienną Q i przyrównuje wartość pochodnej do zera: C'p (Q) = Cp / 2 - F (S / Q2), Cp / 2 - F (S / Q2) = 0Po przekształceniu otrzymuje się wzór na optymalną wielkość partii dostawy (Q*):Q* = Jak wynika z powyższej formuły, ekonomicznie uzasadniona wielkość partii dostawy (Q*) jest funkcją trzech zmiennych: • okresowego zapotrzebowania na materiały (S), • ...

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY Z UWZGLĘDNIENIEM DYSKONTA

Jeżeli łączne koszty zapasów z uwzględnieniem dyskonta (Ctd) są niższe od łącznych kosztów (Ct0) dla ekonomicznie uzasadnionej wielkości partii dostawy (Q*), to akceptuje się propozycje zakupów większej partii dostaw.

Czteroelementowa procedura strategicznego usytuowania partii politycznej na rynku wyborczym G. A. Mausera

1) podmiotowy zakres- partia powinna dokładnie określić pola współzawodnictwa ( nazwiska konkurentów, ich wizerunki i odbiór społeczny-> czy zbliżają się do miana kandydata idealnego); 2)mapa percepcji- zbudować mapę percepcji wyborców i ustalić w jaki sposób klasyfikują oni kandydatów i jakie ich cechy uważają za istotne; 3)mapa współzawodnictwa- stworzyć/ ustalić preferencje wyborców i to, którzy ...

Katza trójelementowa charakterystyka form wewnętrznego sposobu zorganizowania partii

1 forma organizacji aktywności reprezentantów obecność reprezentantów partii w konstytucyjnych organach państwowych daje jej możliwość dysponowania określonymi zasobami, które mogą zostać wykorzystane w polityce wewnątrzpartyjnej przedstawiciele partii uczestniczą w procesie podejmowania decyzji państwowych, a wiec mają wpływ na ich treść partie kontrolują stanowiska publiczne i posługują się ...

CO TO JEST PARTIA POLITYCZNA?

* Wg ustawy o partiach politycznych: partia polityczna to dobrowolna organizacja, występująca pod określoną nazwą i stawiająca sobie za zadanie udział w życiu publicznym poprzez wywieranie wpływu metodami demokratycznymi na kształt polityki państwa lub sprawowaniu władzy publicznej.

FUNKCJA SPOŁECZNA PARTII POLITYCZNYCH

Co więcej, proces kształtowania się partii i systemu wyborczego w Europie Zachodniej opierał się na tworzeniu silnych sojuszy wyborczych między partią a określoną grupą społeczną, a apel programowy tej pierwszej był odbiciem interesów drugiej.

FUNCJA PAŃSTWOWO – PUBLICZNĄ PARTII POLITYCZNYCH

Partia, która odniosła sukces w wyborach, dąży do maksymalizacji korzyści w procesie tworzenia gabinetu, co z reguły oznacza zapewnienie sobie kontroli nad określonymi ministerstwami, ważnymi z punktu widzenia „partyjnych” założeń programowych, na których realizacji partii szczególnie zależy.

FUNKCJA ORGANIZACYJNA PARTII POLITYCZNYCH

Warunkiem utrzymania wysokiego poziomu rywalizacyjności partii na arenie wyborczej i parlamentarno – gabinetowej jest zachowanie sprawności organizacyjnej, która umożliwia partiom skuteczne sprawowanie kontroli otoczenia, zwłaszcza społecznego, wyrażające się w zdolności zarówno do pasywnego (reaktywnego zachowania) jak i aktywnego (inicjatywnego zachowania) adaptowania się do nowych warunków.

PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO PARTYCYPACYJNE

Jt to uczestnictwo bierne (gdy partia reprezentuje wyborcę na określonych forach) i czynne (wyborca angażuje się w działalność partii, lub gdy oddaje na nią głos).