Ugrupowania Polityczne w przedwojennej Polsce

PPS - Polska Partia Socjalistyczna.

Ukształtowanie się nowoczesnego spektrum politycznego na ziemiach polskich - XIX i XX w.

Program mieli jak PPS-i , z tym , że ten nurt polskiego socjalizmu łączył konieczność walki o poprawę bytu klasy robotniczej z ideą niepodległości Polski .

UNIA EUROPEJSKA - Historia drogi Polski do Unii Europejskiej

8 kwietnia Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. 26 lipca Polska przesłała Komisji Europejskiej odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu niezbędnym do przygotowania opinii w sprawie wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej.

UNIA EUROPEJSKA - Unia Europejska a polska gospodarka

Zwiększenie tej wymiany handlowej będzie możliwe przez (pozbawiony ograniczeń) eksport polskich towarów na rynek Unii, wtedy gdy Polska stanie się jej członkiem.

UNIA EUROPEJSKA - Konsekwencje przyłączenia polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej

Ze względu na niski, w porównaniu z niektórymi krajami UE poziom rolnictwa polskiego, Polska najprawdopodobniej mogłaby uzyskiwać stosunkowo dużo środków na przekształcenie strukturalne.

Unia Polski z Litwą

na jej mocy : a) Jagiełło miał się ochrzcić, schrystianizować Litwę, poślubić Jadwigę i koronować się na króla Polski b) miało dojść do "połączenia" Polski i Litwy (aplicare), rozumianego przez polaków jako połączenia państw, a przez litwinów-"polączenie" państw osobą władcy W 1386 r.

Unia polsko – litewska - Rządy Andegawenów w Polsce

W zamian za rękę Jadwigi i koronę polską Jagiełło zobowiązał się: a) przyjąć chrzest, b) chrystianizować Litwę, c) przyłączyć Litwę do Polski, d) odzyskać ziemie utracone przez Królestwo Polskie Jednak ten ostatni warunek nie został spełniony ponieważ Litwini rozumieli go jako połączenie Polski i Litwy pod panowaniem Jagiełły, a możnowładztwo polskie jako wcielenie Litwy do Polski.

UNIA POLSKO - LITEWSKA W KREWIE 1385 r.

Doprowadziła ona do zetknięcia się dwóch kultu, co owocowało specyficznym charakterem kultury polskiej 4.

Unie Polski z Litwą - LITWINI

Litwini byli ludem pochodzenia bałtyckiego. Organizatorem ich państwa był książę Mendog, rządzący w XIII w. W 1253r zawarł on sojusz z Krzyżakami i przyjął chrzest. Został jedynym w dziejach Litwy królem. Jednak, gdy jego stosunki z Krzyżakami pogorszyły się wrócił do pogaństwa. Mendog rozpoczął...

Unie Polski z Litwą - RZĄDY LUDWIKA ANDEGAWEŃSKIEGO (1370 - 82)

Przywilej ten gwarantował także jedność państwa polskiego. panowie Małopolscy), a panami wielkopolski, którzy chcieli osadzić na tronie polskim Ziemowita IV z Piastów Mazowieckich.

Unie Polski z Litwą - PRZYCZYNY UNII POLSKO - LITEWSKIEJ

Kierownikom polityki polskiej unia pozwalała na zdobycie większej pozycji na arenie międzynarodowej, uniezależniała od aliansu z Węgrami i zabezpieczała od Luksemburgów.

Unie Polski z Litwą - W JAKI SPOSÓB MONARCHA USIŁOWAŁ ZREALIZOWAĆ POSTANOWIENIA UNII W KREWIE?

Wielki mistrz spytał posła polskiego, czy król polski udzieli pomocy Witoldowi, jeżeli Krzyżacy tłumiąc powstanie na Żmudzi będą zmuszeni do wypowiedzenia wojny Litwie, która popiera i wspomaga buntowników.

Unie Polski z Litwą - PRZYCZYNY UNII W HORODLE

Rozwój gospodarczy Polski i Litwy był czynnikiem, który ekspansji tej nadawał rozmach i gwarantował przewagę nad przeżywającym załamanie struktury gospodarczej i społecznej państwem zakonnym.

Unie Polski z Litwą - KONFLIKTY POLSKI Z PAŃSTWEM ZAKONNYM

Na tym to soborze delegacja polska, w skład, której wchodził wybitny polski uczony Paweł Włodkowic, wystąpiła z poglądem, że mocą prawa naturalnego poganie mają prawo do posiadania życia, mienia i własnych państw, a co za tym idzie, cesarz nie ma prawa do nadawania ziem pogańskich jakiejkolwiek osobie bądź instytucji jako ziem niczyich ( chodziło o podstawy prawne istnienia państwa zakonnego).

Unie Polski z Litwą - UNIA LUBELSKA

Wyjazd przedstawicieli Wielkiego Księstwa wbrew oczekiwaniom przyspieszył zawarcie unii, bowiem pod naciskiem sejmu polskiego Zygmunt August zgodził się inkorporować do Polski terytoria sporne: województwo podlaskie, wołyńskie i bracławskie, a następnie na wniosek posłów z Wołynia jeszcze i Kijowskie.

Unie Polski z Litwą - POSTANOWIENIA, ZNACZENIE I SKUTKI

Cele szlachty były zróżnicowane; dążeniami magnaterii polskiej do ekspansji gospodarczej na słabo zaludnione, a żyzne tereny wschodnie(Ukraina, Wołyń); stronnictwo egzekucyjne było przeciwne unii, ponieważ widziało w tym możliwość odbudowania potęg magnackich; szlachta litewska dążyła do wyrwania się spod kurateli magnaterii i uzyskania takich samych przywilejów, co szlachta polska.

Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa

Unia wzmocniła siły Polski i Litwy, co miało wielkie znaczenie dla oczekującej oba kraje walki z Zakonem POSTANOWIENIA - małżeństwo Jagiełły z Jadwiga - Jagiełło został królem Polski - król został zobowiązany do odzyskania ziem polskich i potwierdzenia przywilejów stanowych - chrzest Litwy - włączenie Litwy do Polski (punkt ten stanowił w późniejszym czasie przedmiot zatarg) - istnienie dwóch państw ...

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

Rząd carski dążąc do odciągnięcia ludności wiejskiej od powstania przeprowadził uwłaszczenie w Królestwie Polskim w marcu 1863 na zasadach bardzo zbliżonych do gwarantowanych w manifeście Tymczasowego Rządu Narodowego.

W jakiej sytuacji doszło do pierwszego rozbioru Polski

Konfederacja barska stała się bezpośrednią przyczyną wojny polsko-rosyjskiej z lat 1768-72 i pierwszego rozbioru Polski. Opór złamał się, kiedy Prusy, Austria i Rosja porozumiały się co do I rozbioru Polski.

Walka młodzieży polskiej z okupantem

1 września spady pierwsze bomby niemieckie na Warszawę i większość bezbronnych miast i osiedli polskich, a od południa, zachodu i północy runęła lawina czołgów, próbując od razu złamać opór armii polskiej i zająć cały kraj.