Dwór w literaturze polskiej

Triumfująca przyroda letnich miesięcy, z powodzeniem zdobi polski dom, zaciera na pierwszy rzut oka jego rzeczywiste problemy, a jest ich niemało. Inaczej dwór polski i jego funkcje postrzegała Maria Dąbrowska.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Według badań programy polskiej telewizji publicznej są podstawowym źródłem informacji dla 82% respondentów. Uważam, że w formule polskiej telewizji publicznej sprawą najistotniejszą jest jednak jej długoletnia tradycja, tak bardzo ważna w życiu każdego społeczeństwa.

Polska moich marzeń i moich możliwości.

Naród polski musi się zjednoczyć i zaufać sobie, ponieważ tak jak w rodzinie, tak i też w narodzie i państwie potrzebne jest zaufanie. Polska stanie się krajem moich marzeń i moich możliwości.

Ocena społeczeństwa polskiego w poznanych utworach doby romantyzmu.

Bierność Polski, zafascynowanie cudzymi wzorami i zagubienie patriotycznych wartości, doprowadziły według poety do upadku: “Pawiem narodów byłaś i papugą, A teraz jesteś służebnicą cudzą”.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

I tu dom polski i rodzina przechowuje tradycje polskie do lepszych czasów. W dawnych epokach, w okresie Polski niepodległej, dom zapewniał rodzinie warunki materialne i był „szkołą życia” dla przyszłych pokoleń.

Motyw Żyda - Wiecznego Tułacza w Literaturze Polskiej

Zmiana w kierownictwie partii w 1956 r. Największy polski wieszcz Adam Mickiewicz daje obraz Żyda w “Panu Tadeuszu”.

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

  Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej   Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj.

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej   Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj.

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Ze względu na znaczenie "Bulli gnieźnieńskiej" dla badań historii polszczyzny Aleksander Bruckner (1956-1939, wybitny polski językoznawca) nazwał ją "złotą bullą języka polskiego". "Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią" to najdłuższy polski wiersz średniowieczny.

Motywy biblijne w literaturze polskiej.

Pojawia się tu romantyczny mesjanizm polski.

Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej.

Podobne życie bezdomne i pozbawione szczęścia osobistego wybiera brat Judyma, działacz robotniczy, który musi przed aresztowaniem Chronić się na emigracji  „Bezdomna” też pozostanie Joasia, która ze złamanym sercem prawdopodobnie nie zazna już szczęśliwego życia.

Portret inteligenta w literaturze polskiej.

Boi się wszelkich chłopskich ruchów, wspominając rzeź galicyjską ma tylko jedno pragnienie "Niech na całym świecie wojna byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna".

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

Wacław Potocki krytykuje także niezwykłe zamiłowanie polskiej szla­chty do przepychu, bogactwa i życia ponad stan w satyrze pod tytułem "Zbytki polskie": O czymże Polska myśli i we dnie, i w nocy?

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Pierwszym utworem emigracyjnym , który zapisał się w dziejach Polski, była pieśń Legionów Polskich, które we Włoszech formatował Jan Henryk Dąbrowski.

Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok.

Powieć zawiera opis bitwy pod Grunwaldem wzorowany na Długoszu - zdaniem historyków - najlepszy opis batalistyczny w literaturze polskiej - rycerze piewają Bogurodzicę. Młoda polska - pojawia się Średniowiecze - Wyspiański - "Bolesław Śmiały", opisuje konflikt króla ze Stefanem ze Szczepanowa.

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Uważam, że Polska rzeczywiście jest „stworem nie do życia”, a jej dotychczasowy żywot polega na balansowaniu na granicy rzeczywistości i marzeń, jawy i snu.

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej Początki literatury polskiej i pierwsze strofy skierowane do Boga - "Bogurodzica". Pomijając występujący w niej motyw mesjanizmu polskiego narodu (jak można pominąć coś, co stanowi główny sens tej sceny?

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Dlatego pragnę jeszcze zaprezentować Europejczykom literaturę powojenną, z którą nie mieli styczności, a która ukazuje terror okupowanej Polski.

ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

Wyspiański „Wesele” - dyskusja o społeczeństwie polskim, jego zdolności dozrywu powstańczego c) miłość nieszczęśliwa :* S.

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

GWARY ŚRODOWISKOWE Oprócz gwar terytorialnych występują w języku polskim jego środowiskowe odmiany, zwane gwarami środowiskowymi.