Robotnicza Brygada Obrony Warszawy

Robotnicza Brygada Obrony Warszawy

Czytaj Dalej

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Warszawy

powołać improwizowane dowództwo obrony Warszawy. 9 IX rozpoczęto formowanie Robotniczej Brygady Obrony Warszawy; wraz z oddziałami wojsk.

Obrona Warszawy na początku II wojny światowej

We IX 1939 współorganizator Obrony Warszawy, później przy dowódcy armii "Warszawa"; aresztowany 27 X 1939 przez Niemców, zginął prawdopodobnie w Da-chau.

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

W la­tach 1937-38 zginęli wszyscy do­wódcy i komisarze armii, 48 spo­śród 55 dowódców korpusów, 125 spośród 199 dowódców dywizji, 200 spośród 389 dowódców brygad.

BATAAN - obrona 1942 r .

Po ataku na *Pearl Harbor Japoń­czycy dokonali inwazji na *Luzon, główną wyspę Archipelagu Filipiń­skiego. Na niewielkim półwyspie Bataan (40 km długości i 32 km sze­rokości w podstawie), schroniło się 67 500 żołnierzy filipińskich, 12 500 żołnierzy amerykańskich (dowódca gen. Douglas *MacArthur) i...

LENINGRAD - obrona 1941-44

Umocnienia umożliwiały długo­trwałą obronę. wojska niemiec­kie podjęły działania rozpoznawcze, aby znaleźć najsłabsze miejsca ra­dzieckiej obrony.

PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r. W styczniu 1943 r. do pięciokątnego budynku, wzniesionego kosztem 83 min do­larów, przeniósł się sekretarz obro­ny Henry Stimson, Komitet Szefów Sztabów oraz ok. 27 tys...

WARSZAWA 1939 - 1945

Obronę miasta zapewniały Brygada Pościgowa (do 9 września zestrzeli­ła 51 samolotów) i artyleria prze­ciwlotnicza. Za obronę Warszawa zo­stała odznaczona Krzyżem Virtuti Militari V klasy.

ROLA WARSZAWY W XVIII W.

Warszawa stała się centrum kulturalnym i politycznym.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

Jest to przykład typowej komedii warszawskiej.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe. Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu

Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Szczypiorski w powieści Początek ukazuje również Warszawę i warszawiaków w okresie wojny i okupacji, a szczególnie stosunek Polaków do holokaustu.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackichdotyczących tego okresu

Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Szczypiorski w powieści Początek ukazuje również Warszawę i warszawiaków w okresie wojny i okupacji, a szczególnie stosunek Polaków do holokaustu.

KLASA ROBOTNICZA

Coraz więcej ludzi z klasy robotniczej zdobywało wykształcenie techniczne, a nawet wyższe. Klasa robotnicza stopniowo uzyskiwała świadomość siły jaką dysponuje, co w efekcie doprowadziło do stopniowego uniezależnienia od aparatu PZPR.

Czesław Miłosz a konieczność obrony podstawowych wartości moralnych

przeniósł się do Warszawy, w której spędził lata okupacji.

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele obrony militarnej

W polityce realizacja celów obronno- militarnych kieruje się na powiększanie potencjału gałęzi o charakterze obronnym, zapewnienie niezbędnych rezerw mocy produkcyjnych i środków produkcji.

Strategie przywracania lub obrony równowagi makroekonomicznej

Zakłócenia równowagi makro. Występują najczęściej w pięciu obszarach:

a) pierwszy obszar to budżety gdzie przejawem braku równowagi jest deficyt budżetowy;

b) drugi obszar to ceny - przejawem braku równowagi jest inflacja;

c) trzeci obszar to rynek pracy – brakiem równowagi jest bezrobocie;

d) czwarty...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie obrony

Na zarzuty formalistyczno-czepliwe: każda skala ma jakieś ograniczenia (chociaż np. Thurstone głosił, że na kilka tygodni przed urodzeniem wszystkie płody mają IQ=0 i tylko 0; osobiście wyrażam pogląd, że IQ=0 może mieć co najwyżej trup, włączając w to przypadki tzw. śmierci mózgowej).

Na...

Teoria racjonalnego wyboru - Krytyka i obrona teorii

Kategoria racjonalności ekonomicznej w analizie zachowań politycznych stanowi stosunkowo łatwy obiekt krytyki. Przede wszystkim proponuje zbyt jednostronny model analizy jednostki –aktora politycznego. Abstrahuje od złożonej struktury motywacji psychologicznych, nie uwzględnia wpływu norm społecznych i...