Robot (projekt Leonarda da Vinci)

Robot (projekt Leonarda da Vinci)

Czytaj Dalej

OKO I MYŚL LEONARDA DA VINCI

W dalszych czterech księgach zamierzał Leonardo zająć sięanalizą różnych kształtów cienia rzuconego, refleksami świetlnymi zmieniającymiwalor cienia własnego i rzuconego, gradacją jasności refleksu w zależności od wzajemnegooddalenia przedmiotów i siły światła oraz zmianami koloru lokalnego(di natura) przedmiotów pod wpływem refleksów barwy przedmiotów sąsiednich.

Leonardo da Vinci

Ważne daty1452Rok urodzin Leonarda da Vinci ok. Anna Samotrzecia (nie na podstawie słynnego szkicu florenckiego) 1516 Wyjazd do Francji 1519Śmierć Leonarda da Vinci w Amboise

Leonardo da Vinci

Wkład w rozwój techniki: Stworzył kilka projektów wynalazków: • model spadochronu • skrzydło • aparat do nurkowania • maszyna tkacka • maszyny latające • płetwy • łódź podwodna • soczewki kontaktowe • specjalna wyrzutnia (katapulta) • łożysko • podnośnik do kolumn Twórczość malarska Leonarda Da Vinci: • Mona Lisa • Ostatnia Wieczerza • Madonna ze Skał • Dama z łasiczką • Św.

DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla...

„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

Analizując postawy bohaterów literackich XX wieku zauważamy iż nie wszyscy „ dali się zwilczyć”, wielu pozostało ludźmi. Nie wolno nam „dać się zwilczyć”, nie wolno uczynić z siebie maszyny pozbawionej uczuć, która co gorsze może pozbawić uczuć innych.

Inwestycja (projekt inwestycyjny)

bezwzględna ocena opłacalności inwestycji, informująca czy realizacja danego przedsięwzięcia będzie dla firmy opłacalna, decyzje dotyczące klasyfikacji, stanowiące wyraz, tzw.

Efektywność projektów inwestycyjnych

Musi być rozpatrywana w długim horyzoncie czasowym wynikającym:

z okresu amortyzacji wartości wiodącego środka trwałego lub

ze średniej stawki amortyzacyjnej nakładów inwestycyjnych lub

z okresu spłaty zaciągniętego przez inwestora kredytu.

Podstawę rachunku opłacalności...

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych - etapy

1. Przygotowanie informacji pierwotnych:

CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

KOSZTY

SPRZEDAŻ

2. Przygotowanie podstawowych dokumentów finansowych

RACHUNEK WYNIKÓW,

BILANS,

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE.

3. Ocenę

WSTĘPNA OCENA - PRÓG RENTOWNOŚCI...

Korekty metod oceny projektów

Uchylenie braku inflacji - korekty o inflację

Uchylenie założenia braku wpływu różnych okresów realizacji inwestycji na wycenę projektu - wycena projektów o nierównych okresach eksploatacji

Analiza inwestycji realizowanych w niejednakowych okresach wymaga rozważenia szeregu problemów...

Projekt reform dla Polski przedstawiony w renesansowej publicystyce (Modrzewski, Skarga).

Żądał zrównania wszystkich obywateli wobec prawa. V domaga się opieki państwa nad szkolnictwem i żąda powszechności nauczania.

Aktywne fotografowanie - Niewielkie projekty fotograficzne

Portret lustrzany Student daje aparat komuś znajomemu, członkowi rodziny, koledze, prosząc, aby go ustawił w takim otoczeniu, upozował i ubrał w sposób, jaki w jego odczuciu naj­lepiej wyraża osobowość fotografowanego.

Aktywne fotografowanie - Rozwinięte projekty fotograficzne

Autoportret fotograficzny

Student ma wykonać serię 12-1 5 zdjęć, które najlepiej zdefiniują jego tożsamość, pokażą, kim jest, czym się interesuje, z kim się zadaje. Następnie konfrontuje się w dyskusji serie wykonane przez różnych studentów, starając się wykryć podobień­stwa i różnice pomiędzy...

Aktywne fotografowanie - Zaawansowany projekt fotograficzny

Studenci wyjeżdżają na kilkunastodniowy obóz terenowy (plener) do niewielkiej miejscowości (wsi). Wykonują najpierw ogólny rekonesans fotograficzny układu przestrzennego i otoczenia, a następnie serie zdjęć, które mają odzwierciedlać co najmniej pięć typowych dla tej zbiorowości kontekstów życia...

Projekty rozwiązywania problemów globalnych

Trzy nurty myślowe w rozwiązywaniu problemów globalnych:

1. podejście liberalne – nie należy w nie ingerować. Powstaną naturalne mechanizmy rozwojowe- najlepsze są powstające w naturalny sposób;

2. powołać rząd światowy- powołanie instytucji posiadające władcze działania do likwidacji problemów...

Faza przedwstępna projektu ustawy

2) Ustalić skutki dotychczasowych uregulowań prawnych obowiązujących w danej dziedzinie, 3) Określić cele jaki zamierza się osiągnąć przez wydanie nowej ustawy.

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy

Należy unikać wyrażeń wieloznacznych :

W przepisie umieszcza się

Temat Remat

(to co było) (to nowy element)

- należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami języka polskiego

- należy używać powszechnych, ale nie...

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Z rozporządzenia ZTP

6) W ustawie należy się posługiwać określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, w szczególności w ustawie określonej jako "kodeks" lub "prawo".

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Środki elastyczności tekstu

2) użycie klauzul generalnych- to przepis zawierający pozostawienie orzeczenia skutków prawnych danemu organowi. Sąd w zależności od czynu może dać różną karę.

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Środki zapewniające precyzję tekstu

- Definicja nawiasowa 2) Dookreślenie zwrotów nieostrych poprzez wyliczenie części danej całości.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

12 ustawy o RIO, były to najczęściej: włączenie do wydatków budżetowych spłat rat kredytów przypadających w danym roku, uchwalenie nie zrównoważonego budżetu bez wskazania źródeł pokrycia niedoboru lub nieprawidłowego wskazania tych źródeł, upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek krótkoterminowych, ale bez określenia ich maksymalnej wysokości, upoważnienie zarządu gminy do zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ...