Robertson Stadium

Robertson Stadium

Czytaj Dalej

Stadia kontroli spraw podatkowych

  W postępowaniu ze skargą przed NSA można wyróżnić cztery zasadnicze stadia: przesłanie zaskarżonego aktu lub czynności organowi administracji w celu dokonania samokontroli, postępowanie wstępne, postępowanie rozpoznawcze i podjęcie orzeczenia.

STADIA INWESTOWANIA VENTURE CAPITAL

 

Analiza przedsiębiorstwa jako jednostki wytwarzającej określony wyrób wskazuje na występowanie w nim określonego cyklu rozwojowego. Cykl ten charakteryzuje istotne zmiany w zakresie stopnia dojrzałości technicznej i rynkowej wyrobu, ryzyka związanego z podjęciem i realizacją jego produkcji...

Określ cykl życia dań meksykańskich. Czy taco wydaje się być w innym stadium cyklu niż pizza meksykańska i burrito śniadaniowe?

Nowododane potrawy znajdują się w stadium wprowadzania produktu na rynek. Stadium to rozpoczyna się w momencie skierowania produktu do sprzedaży . Znajduje się w stadium dojrzałości.

PR w kampanii wyborczej - Stadium analizy

Etap poprzedzający przygotowanie „strategii właściwej” to zdecydowanie największa bolączka lokalnych kampanii wyborczych. O ile w polskich kampaniach ogólnokrajowych jest to już faza zupełnie naturalna, bez której obejść się po prostu nie można, o tyle konstruowanie koncepcji rywalizacji samorządowej...

PR w kampanii wyborczej - Stadium „strategii właściwej”

Kiedy określone zostaną już: cel kampanii (nie zawsze musi nim być zdobycie mandatu, może to być np. popularyzacja osoby lokalnego działacza), kluczowe cechy lokalnego rynku, mocne i słabe strony kandydata oraz, o ile to możliwe, jego przeciwników, okres trwania kampanii i najważniejsze kwestie, na...

PR w kampanii wyborczej - Stadium wdrożenia planu i komunikacji

W fazie realizowania strategii największą rolę ma do odegrania sam kandydat. Nie ma już czasu na gruntowne modelowanie planów, a jedynie na wypełnianie ustalonych zadań i ewentualnie drobne, ulepszające bądź niezbędne modyfikacje (może to być np. zwiększenie liczby emisji spotów, zorganizowanie...

Tożsamość zawodowa psychologa - Stadia rozwoju moralnego a tożsamość zawodowa psychologa

Kolejne stadium to stadium konwencjonalne – pełna adaptacja w roli zawodowej (Kwaśnica, op. Dopiero stadium kolejne, czyli postkonwencjonalne jest fazą twórczego przekraczania roli zawodowej (Kwaśnica, op.

Psychoseksualne stadia rozwoju Freuda

, lęków i gratyfikacji związanych z tymi strefami stadium oralne(usta)-nadmiar frustracji w tym okresie prowadzi do wykształcenia osobowości oralnej 9osobowość narcystyczna najbardziej powiązana z tym stadium) stadium analne(odbyt, 2-3r.

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium oralne

(od urodzenia do 18 miesięcy). Aktywność skupiona jest wokół czynności związanych z przyjmowaniem pokarmów. Ustalają się relacje ufnej zależności od pielęgnującej i dającej wsparcie osoby.

Kształtujące się cechy charakteru:

zaufanie do innych i samego siebie

umiejętność...

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium analne

(od 1-3 r.ż.). Centralną czynnością tego okresu jest nabywanie zdolności kontroli nad zwieraczami. Celem jest uzyskanie równowagi pomiędzy nadmierną kontrolą, a jej brakiem.

Kształtujące się cechy charakteru:

Autonomia i niezależność przeżywana bez poczucia winy. Zdolność do samookreślenia...

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium falliczne

(od 3-5 r.ż.). Zainteresowania skupiają się na problematyce seksualnej. Celem jest ukształtowanie się prawidłowej identyfikacji psychoseksualnej.

Kształtujące się cechy charakteru:

zdolność do ciekawości i zainteresowania bez poczucia zażenowania.

zdolność do inicjatywy bez poczucia...

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium latencji

(5-13 r.ż.) Koncentracja na kontaktach z rówieśnikami. Celem jest integracja i konsolidacja poczucia tożsamości psychoseksualnej.

Kształtujące się cechy charakteru:

uformowanie się zasadniczych sposobów adaptacji do sytuacji społecznych

pracowitość i zdolność do czerpania satysfakcji z...

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium genitalne

(13-dojrzałość). Przeżycia koncentrują się na konsekwencjach fizjologicznego dojrzewania narządów płciowych i związanego z nimi systemu hormonalnego.

Cele psychologiczne

reintegracja poprzednich stanów rozwoju

usamodzielnienie się i uwolnienie od zależności od rodziców

ustanowienie...

Psychospołeczna teoria rozwoju E.Eriksona (podstawowe założenia, mechanizmy, stadia rozwoju)

Kolejne stadia nie następują po sobie według jakiegoś ściśle określonego rozkładu czasowego – każde dziecko ma swój własny „rozkład”, żadne ze stadiów nie mija bez śladu, ale przyczynia się do ukształtowania całej osobowości.

Fazy (stadiów) rozwoju - zaufanie a nieufność (I rok życia, wg Freuda faza oralno - sensoryczna)

W zależności od otrzymywanej opieki niemowlę uczy się ufać, przejawią się to w ten sposób, że potrafi spokojnie, bez napięcia spać, przyjmować pokarm, wydalać. Zaczyna rozpoznawać przyjemne sytuacje i ludzi którzy są ich przyczyną. Dzięki bliskiemu zapoznaniu się z osoba matki , zażyłością z...

Fazy (stadiów) rozwoju - autonomia a wstyd i niepewność (zwątpienie) (2 i 3 r. ż.., faza analna)

Jest to stadium które sprzyja rozwojowi swobodnej autoekspresji i zdolność okazywania miłości.

Fazy (stadiów) rozwoju - inicjatywa a poczucie winy (4 i 5 r.ż. , faza falliczna)

Jest to wiek inicjatywy, rozwoju umiejętności i odpowiedzialności. Inicjatywa w połączeniu z autonomią daje dziecku zdolność realizowania i planowania zadań oraz ustalania celów. W zależności od tego jak rodzice reagują na przejawiana przez dziecko aktywność intelektualna i ruchową będzie ono albo...

Fazy (stadiów) rozwoju - pracowitość a poczucie niższości (6 - 11 r.ż faza latencji)

W tym stadium oddziaływania spoza domu zaczynają wywierać większy wpływ na rozwój dziecka.

Fazy (stadiów) rozwoju - tożsamość a pomieszanie tożsamości (przemieszanie ról) (okres dorastania 12 - 18)

W tym stadium może dojść do przemieszania tożsamości, na skutek nie zintegrowania i taka jednostka nie wie kim jest albo przybiera „tożsamość negatywną” - ma poczucie posiadania wielu potencjalnie złych lub bezwartościowych cech , dlatego może przyjąć jakąś rolę społecznie nie akceptowaną.

Fazy (stadiów) rozwoju - bliskość (intymność) a izolacja (dojrzała młodość)

W tym stadium kształtuje się cnota miłości. Pojawia się ona i we wcześniejszych stadiach, ale rozwój prawdziwej bliskości następuje dopiero po zakończeniu okresu dorastania.