Rewolucja

Rewolucja

Czytaj Dalej

Teorie zmiany i rozwoju politycznego. Teorie rewolucji - Rewolucja

Rewolucje stanowią najbardziej spektakularny przejaw zmian społecznych.

REWOLUCJA

Rewolucja Październikowa (listopadowa), Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa, rozpoczęta w listopadzie (październik starego stylu) 1917 rewolucja socjalistyczna w Rosji, przygotowana i kierowana przez partię bolszewicką z Leninem na czele.

Rewolucja w literaturze

We fragmencie czwartym i ósmym wstępu przedstawione zostało obozowisko rewolucjonistów, którzy przy zastawionych mięsiwem i napojami stołach świętują po walce i oczekują na przybycie swojego przywódcy Pankracego: Krasiński bardziej wnikliwie charakteryzuje i ocenia rewolucjonistów i ich hasła w części III dramatu, a dokładnie w scenach ukazujących wędrówkę hrabiego Henryka przez obóz rewolucji, który ...

Motyw rewolucji w literaturze

Rewolucja wydaje się być jednym wielki paradoksem – rewolucjoniści walczą o realizację wielkich, szczytnych haseł przy zastosowaniu metod zaprzeczającym gloszonym zasadom.

Pojęcie rewolucji społecznej

Wszystkie wymienione zjawiska mogą oczywiście towarzyszyć rewolucjom, stanowić składniki sytuacji rewolucyjnej, nie są jednak tożsame z rewolucjami.

Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego

Nie aprobuje on wprawdzie perspektywy rewolucji społecznej, ale również nie przyznaje racji jej przeciwnikom. Pisarz stawia przed czytelnikiem problemy rewolucji, ale nie rozstrzyga ich.

Istota rewolucji według Hannah Arendt

Niemniej jednak jak pisze Arendt: „ Trudno przecież zaprzeczyć, że jednym z powodów, wskutek których wojny tak łatwo się przekształcają w rewolucje, rewolucje zaś ujawniają groźną skłonność do rozpętywania wojen, jest to, iż przemoc i gwałt dla obu tych form stanowi rodzaj wspólnego mianownika”.

Rewolucja Francuska - Informacje Ogólne

Dzięki temu rewolucja wywarła decydujący wpływ na losy ludów, zwłaszcza od chwili, gdy podboje napoleońskie zmusiły Europę do przyjęcia zasadniczych reform rewolucyjnych.

Teorie rewolucji społecznej

Pierwszą socjologiczną teorię rewolucji, która akcentuje charakter zachowań ludzkich w trakcie i po rewolucji, formułuje Pitirim Sorokin, słynny socjolog amerykański pochodzenia rosyjskiego.

Przedstawienie stosunków Krasińskiego i Żeromskiego do rewolucji w oparciu o "Nie Boską komedię" i "Przedwiośnie"

Poeta - arystokrata nie odważył się oddać zwycięstwa rewolucjonistom całkowicie (Pankracy pada martwy na widok Chrystusa, rażony błyskawicą jego wzroku), chociaż obserwując ruchy rewolucyjne w Europie Zachodniej wiedział, że rewolucja społeczna jest nieunikniona, a spowodowana została nędzą, krzywdą i cierpieniem mas ludowych oraz egoizmem i zachłannością arystokracji.

Przebieg rewolucji społecznej

Edwards, Grane Brinton4) widzieli w samym przebiegu, sekwencji etapów rewolucji francuskiej model uniwersalny, stosowalny do wszystkich rewolucji.

Rewolucja przemysłowa w XIX wieku

Pierwsza faza to okres prób wprowadzenia nowej techniki, często nieudanych w związku ze stosunkowo niskim poziomem rozwoju gospodarczego kraju; w fazie drugiej (właściwej) rewolucja przemysłowa dokonała się w najważniejszych gałęziach przemysłu, powstała też przemysłowa klasa robotnicza; w fazie trzeciej rewolucja przemysłowa objęła bardziej zacofane i mniej ważne gałęzie przemysłu, wyraźne też stały się jej społeczne skutki.

Poglądy Z. Krasińskiego i S. Żeromskiego na rewolucję społeczną.

W swojej powieści pisarz przestrzegł przed możliwością wybuchu rewolucji w Polsce, a jej obraz przedstawił na przykładzie rewolucji październikowej w Rosji.

Ocena rewolucji październikowej w ,,Przedwiośniu”

Symbolem okrucienstwa rewolucji jest ciało pięknej ormianki wiezione przez Cezarego do wspólnej mogily. Nie była ona przecież zagrożeniem dla rewolucji,najprawdopodobniej marzyła o miłości, szczesciu,rodzinie.

Rewolucje społeczne jako znamię epoki nowoczesnej

Rozum - postęp - rewolucja to triada wartości wyznaczających aksjologiczny klimat epoki nowoczesnej i dostarczających bodźca do masowych działań rewolucyjnych.

Modele rewolucji społecznej

Dopiero gdy rewolucjoniści uzyskują dostęp do takiego arsenału zasobów, otwiera się realna szansa na wybuch i sukces rewolucji.

REWOLUCJA FRANCUSKA 1789 - 1799

Jeden z uczestników debat dotyczących rewolucji francuskiej pisze o niej : " Rewolucja francuska - jest ukoronowaniem długiego procesu ewolucji społecznej i gospodarczej, która uczynia z burżuazji panią świata".

Andrzej Strug i rewolucja

Takie są bowiem doświadczenia pisarskie Andrzeja Struga, «ściśle związanego od najmłodszych lat z tradycjami rewolucyjno-postępo-wymi; takie są również doświadczenia bohaterów jego wczesnych opowiadań: ludzi czynnie uczestniczących w ruchu rewolucyjnym, działaczy robotniczych, funkcjonariuszy partyjnych organizujących wystąpienia klasy robotniczej i zamachy na zdrajców, przewożących „bibułę”, szerzących ...

Rewolucja przemysłowa

Masy ludowe starożytnego Rzymu nigdy nie uświadamiały sobie dokonywającej się rewolucji ekonomicznej: nie dostrzegały zmian zachodzących w ich życiu z taką jasnością, z jaką my je dziś widzimy.

Zdefiniowana ignorancja w teorii rewolucji społecznej

Jednakże dzięki kilkudziesięciu latom systematycznej refleksji nad fenomenem rewolucji mamy bogatą wiedzę ex post, wiemy dziś znacznie więcej o rewolucjach, które zaszły w przeszłości, a także lepiej postrzegamy kierunki, w jakich należy prowadzić dalsze poszukiwania.