Retoryka

Retoryka

Czytaj Dalej

Historia języka polskiego - sztuka retoryki

Jest sztuką argumentacji, czyli perswazji, jest teorią prozy, gdyż obok poezji czy poetyki, wiele problemów stylistycznych zostało podjętych i rozwiązanych na terenie retoryki. Dzieje retoryki Żadna sztuka nie pojawiła się nagle, tak też dzieje się z retoryką.

CESARSTWO RZYMSKIE W WIEKU I i II (OD TYBERIUSZA DO KOMMODUSA) - Szkolnictwo, Retoryka i tzw. druga sofistyka

W porównaniu z rozwijającą się tak bogato retoryką grecką znacznie skromniej przedstawia się retoryka w literaturze łacińskiej.

RETORYKA

służących do poprawnego (gramatyka), logicznego (dialektyka) i pięknego (retoryka) wyrażania myśli i uczuć za pomocą słowa mówionego lub pisanego. w komentarzach do Retoryki Arystotelesa w Akademii Krak.

Co to jest retoryka? Kto jest uważany za najwybitniejszego mówcę starożytności?

Retoryka to teoria i sztuka wymowy (oratorstwo). Autorem najbardziej wyczerpującego podręcznika retoryki był Kwintylian (I w. Sztuka retoryki rozwinęła się jednak dużo wcześniej.

Poezja wobec rewolucji - Poezja jako retoryka

Przede wszystkim – doradzała retoryka – kto chce zmienić istniejący stan rzeczy, ten po-winien przekonać słuchaczy, że  j e s t  ź l e  i  t a k  d a l e j  b y ć  n i e  m o ż e.

KOMUNIKACJA I RETORYKA

FILARY STAROŻYTNEJ RETORYKI: właściwy dobór treści i argumentów – inwencja celowy i logiczny układ treści – dyspozycja językowe i stylistyczne opracowanie treści – elokucja ćwiczenie pamięci i sztuka uczenia się tekstu – memoria właściwe wygłoszenie mowy – prenuncja ZACHOWANIE ASERTYWNE (rodzaj zachowania, wchodzenia w kontakt z drugim człowiekiem) – to bezpośrednie, uczciwe i stanowcze ...

Czym jest retoryka

Retoryka - sztuka wymowy, krasomówstwo; nauka pięknego i sprawnego wysławiania się, obejmująca prawidła doboru słów, konstrukcji zdań, umiejętności argumentacji.