Republika Federalna Niemiec

Czytaj Dalej

Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec

Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec Niemcy to republika związkowa o systemie parlamentarno-gabinetowym, po zjednoczeniu Niemiec złożona z 16 krajów związkowych – landów, 10 krajów wchodziło do 1990 roku w skład RFN, 5 krajów utworzono na obszarze byłej NRD, zaś 16 krajem – landem był Berlin.

Strategie bezpieczeństwa oraz współpraca między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

Kluczowe znaczenie mają tutaj kontakty z Republiką Federalną Niemiec.

Początki dziejów Rzymu,republika rzemska

Społeczeństwo rzymskie okresu republiki dzielilo się na: Patrycjuszy(elita państwa-arystokracja,skupiali w swoich rękach większość druntow rolnych i całą władzę polityczną).

Początki dziejów Rzymu, republika rzemska

Społeczeństwo rzymskie okresu republiki dzielilo się na: Patrycjuszy(elita państwa-arystokracja,skupiali w swoich rękach większość druntow rolnych i całą władzę polityczną).

Czy literatura renesansu miala charakter odtwórczy ?

Kazda epoka w literaturze korzysta z idei epok wczesniejszych, wychwalajac je, czasem krytykujac. Zastanawiajac sie nad szeroko pojetym problemem odtwórczosci dojsc mozna do zupelnie abstrakcyjnych wniosków. Bo czy mozna byc oryginalnym, kiedy dziedziczy sie po przodkach cale mnóstwo pomyslów?

Patrzac na...

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

Do 1989r kwestia zjednoczenia dwóch państw niemieckich, nie należał do najważniejszych spraw Europejskich. Związek Radziecki i państwa układu Warszawskiego opowiadały się za utrzymaniem podziału ponieważ uważały że podział ten stabilizuje powojenną Europę i wzmacnia ich bezpieczeństwo. Również...

Jakie znaczenie militarne i polityczne miała bitwa Wiedeńska w 1683roku dla Polski i Europy

 

Wojska Rzeczpospolitej na czele z hetmanem Janem III ruszyli na odsiecz Wiednia obleganego przez armię wielkiego wezyra Kara Mustafy. We wrześniu 1683 roku połączone wojska państw chrześcijańskich pokonały Turków co umożliwiło Hacburgom dalszą wojnę i odebranie Turcji Węgier i Siedmiogrodu. Jan III...

Skutki zjednoczenia Niemiec w sferze gospodarczej

 

Wyznacznikiem statusu Niemiec po zjednoczeniu jest kluczowe położenie w centrum Europy i duży potencjał ekonomiczny. W Europie brak państwa, które zrównoważyłoby siłę Niemiec. Wartość PKB wzrosła pięciokrotnie od lat 50. Z ich pozycją na rynkach muszą się liczyć wszystkie kraje. Niemcy stały...

Charakterystyka konstytucji Republiki Włoskiej

– uchwalenie konstytucji  - jest podzielona na 2 części: pierwsza jest poświęcona prawom i obowiązkom obywatelskim, druga reguluje ustrój republiki - konstytucja przyjęła różne formy udziału społeczeństwa w życiu politycznym w postaci: inicjatywy ludowej, referendum ratyfikacyjnego i referendum weto - konstytucja zawiera jasno sformułowane gwarancje konstytucyjne, np.

System federalny w USA

- federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona między rząd centralny a stany  - podział kompetencji między unią a stanami • władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji uprawnień delegowanych • kompetencje stanów, które nie są zastrzeżone przez konstytucję należą do nich bądź narodu - ...

REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

-1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości -Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką -1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski -Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone izotopem cezu -1989- powstał Ukraiński Ruch Narodowy na Rzecz Przebudowy, który w 1990 roku przekształcił się w Ukraińską Partię ...

Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

•najwyższa władza rządząca i wykonawcza;  •posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony; •pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad rządową federalną administracją; •pełni nadzór federalny w stosunku do kantonów; •Rada Federalna składa się z 7 ...

Kompetencje Sądu Federalnego Szwajcarii

•najwyższa władza wymiaru sprawiedliwości Federacji; 

•sam decyduje o swojej organizacji i postępowaniu, powołuje własną administrację;

•jest ostatnią instancją odwoławczą dla spraw, które wyczerpały drogę sądową w kantonach;

•jako jedyna instancja działa w sprawach procesów pomiędzy kantonami...

Prezydent federalny

- kandydować na urząd prezydenta może każdy Niemiec, który ma prawo wyborcze do

Parlamentu Związkowego i ukończył 40 lat 

- kadencja: 5 lat

Uprawnienia:

- wskazanie kandydatów na kanclerza

- reprezentowanie związku na zewnątrz

- zawieranie umów z innymi państwami

- wysyłanie i przyjmowanie...

Narodziny V Republiki Francuskiej

- Parlament został wyłączony z prac nad konstytucją. Jej przygotowanie było dziełem wyłącznie rządu 

- W kilka miesięcy została napisana konstytucja

- 28 września 1958r. referendum, w którym społeczeństwo przyjęło go ogromna ilością głosów (głosowało ok. 85% uprawnionych)

- Konstytucja...

Konstytucja Niemiec

- 23 maja 1949 r. 

- nosi nazwę Ustawy Zasadniczej, co miało podkreślać jej tymczasowość.

- składa się ze 146 artykułów zawartych w 12 rozdziałach, poprzedzonych wstępem

- Konstytucję nowelizowano 40 razy

* najważniejsza poprawka 17 – odnośnie stanu wyjątkowego Zmiana konstytucji

- konstytucja...

Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - V REPUBLIKA FRANCUSKA I FINLANDIA

Prezydent jest „zwornikiem” systemu polit i arbitrem w sporach między różnymi ogniwami władzy publicznej. Zgodnie z konst przewodniczy obradom gabinetu.

Choć konstytucyjnie gabinet odpowiada solidarnie przed parlamentem, to jednak ministrowie ponoszą osobistą odpowiedzialność przezd...

Modele administracji na przykładzie Niemiec

Samorządność w Niemczech sięga XIX wieku, kiedy to w Prusach wprowadzono system zarządzania lokalnego oparty na instytucji, bliskiego współczesnemu, samorządu terytorialnego. Po drugiej wojnie światowej nastąpiło zróżnicowanie organizacyjne spowodowane istnieniem stref okupacyjnych, przez co praktycznie...

Demontaż struktur państwa federalnego (ZSRR)

wprowadzenie elementów rywalizacji w wyborach na Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR i Rad Najwyższych poszczególnych republik związkowych w 1987 roku, Te fakty doprowadziły do powstania ruchów społecznych w republikach nadbałtyckich (Front Ludowy w Estonii, Front Ludowy Łotwy oraz Litewski Front Odbudowy „Sajudis”- wszystkie powstały w 1988 roku), początkowo zgłaszających postulaty suwerenności (1989), a następnie ...

Demontaż struktur państwa federalnego (Jugosławia)

Tito należała do państw niezależnych od imperium radzieckiego, Zmiany systemowe zaczęły się po śmierci Tity w 1980 roku, przede wszystkim odżyły antagonizmy narodowościowe, którym towarzyszył narastający kryzys gospodarczy, możliwość rozpadu federacji wywołała wzrost nacjonalizmu wśród Serbów, We wrześniu 1990 roku zlikwidowano autonomię Wojwodiny ( z liczną mniejszością węgierską) i Kosowa (zamieszkanego w większości przez ...