Republika

Czytaj Dalej

Ustrój polityczny Republiki Litewskiej

Litwa należała do pierwszych państw byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, której działacze państwowi i partyjni dostrzegli potrzebę i przede wszystkim możliwość przeprowadzenia radykalnych reform i, co najważniejsze, odzyskania suwerenności i niepodległości.

System podatkowy Republiki Czeskiej

Przedmiotem podatku jest - nabycie majątku poprzez odziedziczenie: • nieruchomości - wyłącznie na terytorium Republiki Czeskiej • nieruchomości - jeżeli spadkodawca był obywatelem Republiki Czeskiej posiadającym tu stałe miejsce zamieszkania - opodatkowaniu podlega cały majątek ruchomy, w pozostałych przypadkach tylko przedmioty w Republice Czeskiej.

REPUBLIKA

Republika Francuska: I Republika proklamowana 21 IX 1792 przez Konwent Narodowy po obaleniu monarchii feudalnej przez Rewolucję Fr. IV Republika, której oficjalna inauguracja nastąpiła 1 I 1947, stanowiła kontynuację III Republiki, z niewielkimi tylko zmianami.

Sąd konstytucyjne w republice francuskiej

Decyzje w tym zakresie należą do prezydenta Republiki, ale wprowadzenie stanu wyjątkowego wymaga uprzedniej konsultacji z premierem, przewodniczącymi izb oraz Radą Konstytucyjną, a podejmowanie przez prezydenta środków wymaganych przez okoliczności wymagają zaopiniowania przez Radę.

W Republikach włoskich

W Lombardii utworzył (1786) Republikę Cispadańską i Republikę Transpadańską, a następnie złączył je(1797) w Republikę Cisalpińską. Konstytucje Republiki Rzymskiej (1798) i Republiki Partenopejskiej (1799) przyjęły zasadę aktualnejfrancuskiej konstytucji o rozdziale Kościoła od państwa.

Republika i cesarstwo Rzymu

Był to jednocześnie koniec republiki rzymskiej. W istocie, system ten nie był republiką, lecz w miarę upływu czasu coraz bardziej przekształcał się w monarchię.

Oświecone republiki

Republiką była również kształtująca się w ramach porządku arystokratyczno-mieszczańskiego po rewolucji / połowy XVII w. Wiele jednak republik, adaptując do swoich potrzeb nowożytną koncepcję państwa, przeprowadziło w XVIII w.

Przemiany społeczen w Rzymie (III-I w.p.n.e)- Kryzys i upadek republiki

Jego istotą było przyjęcie całej władzy przez władcę, cesarza, przy jednoczesnym zachowaniu pozorów istnienia republiki (np. urzędów i tytułów republikańskich).

Tajwan – oficjalna nazwa Republika Chińska

W północnej części wyspy założono Taipei - stolicę nowego państwa, które utworzył Cziang Kai-szek - Republiki Chińskiej. Tajwan stał się miejscem schronienia narodowców chińskich Czang Kaj-szeka i proklamacji Republiki Chińskiej.

System partyjny Republiki Włoskiej

System Partyjny Pierwszej Republiki Włoskiej, lata 1945 – 1994 System I Republiki Włoskiej był klasycznym systemem wielopartyjnym. 1943- nawiązywała do tradycji włoskiego ruchu katolickiego i od początku Republiki do r.

RZYM - OKRES WCZESNEJ REPUBLIKI (509 r. p.n.e.—275 r. p.n.e.)

Walka plebejuszów z patrycjuszami Ustanowienie republiki rzymskiej, w której miejsce naczelne zajęli dwaj patrycjuszowscy konsulowie, musiało wywołać zaostrzenie walki klasowej.

CISALPIŃSKA REPUBLIKA

Zależne od Francji państwo na równinach Lombardii, utworzone 9 VII 1797 przez Bonapartego z istniejących wcześniej: Republiki Lombardzkiej i Republiki Cispadań-skiej. W skład armii Republiki wchodziły też Legiony Polskie.

Republika Południowej Afryki - GOSPODARKA

Republika Południowej Afryki należy do bardzo atrakcyjnych krajów z punktu widzenia turystyki, posiadając wszelkie atrakcje kraju afrykańskiego: doskonale zorganizowane parki narodowe i rezerwaty zwierząt (jeden z największych na świecie to Park Narodowy Krugera), piękne plaże nad Oceanem Indyjskim (Umhlanga, Durban, East London), idealne na wycieczki Góry Smocze oraz rejony winnic na południu.

BRAZYLIA, Republika Federacyjna Brazylii (od 1968), República Federativa do Brasil

, a później duchowieństwa,powstał ruch zmierzający do pogodzenia Kościołaz republiką; przedstawicielami tego ruchu byli m. Dzięki uznaniu Republiki przez pap.

GRECJA, Republika Grecka, Elliniki Dimokratia - DZIEJE ETNICZNO - POLITYCZNE

stanowiła królestwo, a 1924-35 i od 1973 - republikę;początkowy obszar obejmował Peloponez, Cyklady i terenyna pn. od Zatoki Korynckiej; 1864 przyłączono Wyspy Jońskie(od 1797 franc, 1815 republika pod protektoratem bryt.

Republika Południowej Afryki - ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Większość kraju leży w dorzeczu Oranje, najdłuższej rzeki Republiki Południowej Afryki (1 860 km), której wody spływają zgodnie z ogólnym nachyleniem powierzchni na zachód, do Atlantyku.

Wiosna Ludów w Europie - II Republika we Francji

Obawa Bonapartego przed radykalnymi republikanami oraz socjalistami spowodowała zmianę ordynacji wyborczej w kierunku podwyższenia cenzusu wyborczego. Konstytucja II Republiki orzekała, że prezydent nie może ubiegać się ponownie o ten urząd.

CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika

; od 1 I 1969 republika złożona z Czes. Republiki Socjalistycznej i Słowac. Republiki Socjalistycznej; ma 127 870 km2 i liczy 14,8 min mieszk.

Republika, cesarstwo i Komuna Paryska

W Trzeciej Republice stosunek władzy państwowej do Kościoła stał się wyraźnie wrogi, gdy republikanieutrwalili swe rządy w nowych wyborach (1876).