Reprywatyzacja

Czytaj Dalej

Reprywatyzacja

Świadczeniami majątkowymi przyznawanymi w procesie reprywatyzacji (świadczenia reprywatyzacyjne) mogą być w szczególności: Zwroty w naturze, Mienie zamienne, Bony reprywatyzacyjne.

Prywatyzacja a reprywatyzacja.

Przekształcenia te przybierają formę prywatyzacji reprywatyzacji, komunalizacji.   Reprywatyzacja polega na zwrocie tytułów własności mienia byłym właścicielom lub ich spadkobiercom.