Rentowność sprzedaży netto

Czytaj Dalej

Cena sprzedaży netto

  Cena sprzedaży netto - możliwa do uzyskania w dniu bilansowym cena sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług, pomniejszona o: ewentualne rabaty i opusty, podatek akcyzowy oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku oraz powiększona o należną dotację przedmiotową; ceną sprzedaży jest również kurs giełdowy.

CENA SPRZEDAŻY NETTO

Możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena (wartość) sprzedaży składnika aktywów, bez VAT i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększona o należną dotację...

Płynność a rentowność banku

Występują rozbieżności między terminami wymagalności pasywów i zapadalności aktywów, ujawniają one brak środków do pokrycia zobowiązań. Stanowi to zagrożenie dla płynności banku.

Sprzeczność między dochodem a płynnością.

-transformacja terminów sprzyja wzrostowi dochodów...

Ryzyko, rentowność i płynność banku

Istnieje ścisły związek między ryzykiem płynności a pozostałymi ryzykami na jakie narażona jest działalność bankowa. Zatem zagrożenie utratą płynności decyduje o narażeniu banku na występowanie pozostałych ryzyk. Zarządzanie płynnością jest procesem złożonym i wymaga koordynacji z...

Metoda aktualnej wartości netto (NPV)

Wartość zaktualizowana netto (NPV) przedsięwzięcia jest równa sumie zdyskontowanych przepływów gotówkowych (wpływów gotówkowych netto) w kolejnych latach jego funkcjonowania.

Analiza rentowności przedsiębiorstwa

Zysk netto jest ekonomiczną podstawą finansowania przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa, a także wypłacania dywidendy, czyli dochodów akcjonariuszy spółek.

Rentowność brutto

To miara efektywności w przypadku, gdy w liczniku relacji występuje zysk brutto, czyli zysk bilansowy przed opodatkowaniem.

Rentowność netto

Są nimi: - współczynnik rentowności majątku, - stopa zwrotu netto.

Co oznacza rentowność

Oznacza osiągnięcie z aktywności gospodarczej dodatniego wyniku finansowego. Jest ona miarą ekonomiczną oceny efektywności działalności przedsiębiorstwa, rozumianą jako wzajemna relacja wyniku finansowego do określonych wielkości ekonomicznych. Wyraża ją nadwyżka przychodów z działalności...

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności stanowi niezwykle pomocny instrument zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Obejmuje ona badanie, tzw. punktu wyrównania (break even point - BEP), w którym realizowane przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione koszty. Przedsiębiorstwo nie osiąga wówczas...

Próg rentowności ilościowy

Wielkość produkcji wyraża się tu w jednostkach naturalnych które należy zrealizować przy założonym poziomie kosztów i cen, tak aby przychód uzyskany ze sprzedaży pokrywał koszty poniesione na jego wytworzenie. Ilościowy próg rentowności Qo produkcji jednoasortymentowej można wyznaczyć ze...

Próg rentowności wartościowy

Przedstawia on wielkość przychodu ze sprzedaży wyrobów, które zapewnia pokrycie kosztów poniesionych na ich wytworzenie (są to zarówno koszty stałe, jak i zmienne) przy uwzględnieniu założonej wysokości kosztów i ceny. Próg rentowności w ujęciu wartościowym Do dla produkcji jednoasortymentowej wyraża...

Wskaźniki rentowności

Do wskaźników rentowności możemy zaliczyć: wskaźnik rentowności brutto sprzedaży wskaźnik rentowności netto sprzedaży wskaźnik rentowności aktywów wskaźnik rentowności kapitałów własnych.

Wskaźnik rentowności brutto sprzedaży

Można również posłużyć się wskaźnikiem rentowności netto sprzedaży, który jest relacją wyniku finansowego netto do wartości przychodów ze sprzedaży.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA Return on Assets)

Stanowi on relację zysku netto do aktywów ogółem. Wskaźnik ten informuje o wysokości zysku netto przypadającego na jednostkę aktywów.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE Return on Equity)

Jest on relacją miedzy zyskiem netto a kapitałem własnym, zaangażowanym w działalność gospodarczą.

Sprzedaż konsumencka

 

Sprzedaż konsumencka – konsument jest kupującym i jest on osobą fizyczną, przedmiotem może być tylko rzecz ruchoma.

Jednym z warunków umowy sprzedaży jest zobowiązanie się kupującego do zapłaty ceny. Cena musi być oznaczona. Drugim jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia rzeczy na...

Umowa sprzedaży

 

Umowa sprzedaży uregulowana została w art. 535 i n. KC, jako umowa obligacyjna.

Sprzedaż – sprzedawca zobowiązuje się wobec kupującego do przeniesienia własności rzeczy

i wydania jej kupującemu, a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę. Są to elementy

przedmiotowo istotne (essentialia...