Religia

Religia

Czytaj Dalej

GRECKA RELIGIA - RELIGIE STAROGRECKIE

Nilsson, The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion, Lu 1927, 19682; V. Zieliński, Elementy wschodnie w religiach świata antycznego, w: Religie Wschodu. Festugieuc Etudes de religion grecque et hellénistique.

Religie współczesnych Indii. Czy religie te mają wpływ na życie polityczne?

Celem mojej pracy jest przedstawienie religii współczesnych Indii oraz odpowiedzenie na pytanie zawarte w temacie: Czy religia ta ma wpływ na życie polityczne? Islam jest ostatnią, wielką religią uniwersalną, jedną z religii objawionych, kontynuującą tradycje religii żydowskiej i chrześcijańskiej.

Religia

RELIGIA W UJĘCIU TEORII KONFLIKTU RELIGIA JAKO \"OPIUM DLA LUDU\" Religia, według teorii konfliktu, wspiera i sankcjonuje istniejący system prawny, odwracając uwagę uciemiężonych od nękających ich problemów i od prób ostatecznego ich rozwiązania.

BÓG - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

Lanczkowski, Religionsgeschichte Europas, Fr 1971; Religion and Change In Contemporary Asia, Minneapolis 1971 ; J. Ranoszek, Religie starożytnej Mezopotamii ze szczególnym uwzględnieniem religii babilońsko-asyryjsklej, w: Mezopotamia, Wwa 1971, 212-233.

GEOGRAFIA RELIGII

Hultkranz)jako nauka o środowiskowej integracji religii i jejimplikacjach, dopełniająca historię i —* fenomenologię religii;opiera się ona na założeniu mówiącym o kreatywnej i stymulującejrozwój religii funkcji przyrody; przez analizę ekologicznychcech religii (nabytych w wyniku jej adaptacji do środowiska) i badanie sposobu doświadczania przez człowiekarei.

DIALOG - DIALOG z RELIGIAMI POZACHRZEŚCIJAŃSKIMI

Neuner, Declaration on the Relation of the Church lo non Christian Religions of Vatican Council II, NY 1966; Le religioni noncristiane nel Vaticano II, Tn 1966; Les relations de l'Eglise avec les religions non chrétiennes.

HISTORIA RELIGII

Handbuch der Religionsgeschichte (ITH,Fr 1951, 19612; Religie świata, Wwa 1957), Die Religionen derMenschheit (I-XLII, St 1961-), Zarys dziejów religii (Wwa1964, 19886), A.

ZNACZENIE RELIGII

Religia ta nie tworzy zwartej wspólnoty wyznawców, nie organizuje ich w jednolitą grupę. Nie jest to także religia podlegająca ewolucji. Religia ta nie zaszczepiła również nacisku na zysk jako dobro ogólne.

Filozofia Oświecenia a religia

Religia jest to prymitywna mądrość. Do przyczyn porzucania religii zaliczano: protest przeciw tyranii, nietolerancję religijną, wykorzystywanie religii przez despotów.

Etnologia religii

  (etnografia religioznawcza, etnoreligioznawstwo) Gałąź religioznawstwa, dyscyplina religioznawcza i zarazem etnologiczna, zajmująca się religiami (systemami ideologiczno-rytualnymi) społeczności tradycyjnych: archaicznych, plemiennych i ludowych.

Geografia religii

Religioznawcy traktują geografię religii zarówno jako dyscyplinę geograficzną badającą oddziaływanie religii na środowisko, jak i dyscyplinę religioznawczą, określającą wpływ czynników geograficznych na religię (A.

FENOMENOLOGIA RELIGII JAKO NURT / SZKOŁA I METODA W BADANIACH RELIGIOZNAWCZYCH

Allen Fenomenologowie religii stawiali swym badaniom różne cele: usystematyzowany opis zjawisk religijnych dzięki całościowemu, rozumiejącemu oglądowi; dostrzeżenie tych samych struktur w różnych zjawiskach religijnych; ujęcie istoty i struktury religii w ogóle; zbudowanie morfologii i typologii zjawisk religijnych; zaprojektowanie ogólnej teorii religii.

EUROPA - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

istniały religie pierwotne, a po jego wprowadzeniu również religie napływowe. Leroi-Gourhan, Les religions de la préhistoire (paléolithique), P 1964, 19763 (Religie prehistoryczne, Wwa 1966); Prehistorie Art of the Western Mediterranean and the Sahara, NY 1964; S.

Religie Świata

Największe opisane przeze mnie religie powstały w różnych okresach historii, bowiem buddyzm, judaizm i hinduizm pojawiły się przed narodzinami Chrystusa, natomiast chrześcijaństwo i islam to religie naszej ery, która została zapoczątkowana właśnie narodzinami Jezusa Chrystusa.

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata - RELIGIE ŚWIATA

Wyrosłe z judaizmu chrześcijaństwo zalicza się do religii Azji Południowo-Zachodniej i wśród współczesnych religii jest największą wspólnotą religijną pod względem liczby wyznawców i rozprzestrzenienia geograficznego.

Poglądy na religię H. von Glasenappa

Wg Glasenappa łączy religie: pięć zasad etycznych (zakaz zabijania, kradzieży, cudzołóstwa, kłamstwa i czynienia innym co tobie nie miłe) poczwórna tematyka (początek i cel świata, przeznaczenie człowieka, poczucie moralności, zagadka losu jednostki i społeczeństwa) wspólna postawa jednostki, wznoszącej się w religijnym uniesieniu ponad siebie, metafizyka stereotypowe podejście od osoby założyciela w wypadku ...

FENOMENOLOGIA RELIGII

o istocie —> religii lub kierunek —> filozofii religii poddającyrozumiejącej analizie i opisowi fenomen religii jawiący sięw świadomości; terminu f.

FILOZOFIA RELIGII - DZIEJE

krytyce religii: niemając racji swego istnienia poza człowiekiem jest tworemczysto ludzkim, a pojęcie Boga jest ujęciem idealnych cechczłowieka; Feuerbach stał się więc p r e k u r s o r em współcz.

IDEOLOGIA - RELIGIA

Wkradające się do doktryny religijnej myślenie życzeniowe,które prowadzi do —> antropomorfizmów i praktykmagicznych (—» magia), jest w niej zwykle piętnowane jakonieortodoksyjne; w autentycznej religii człowiek staje bowiemprzed Bogiem nie w roli krytycznego podmiotu stawiającegożądania, ale raczej czuje się zafascynowany Bogiem ipociągnięty pod jego osąd (—» bojaźń Boża).

Czy religie są podstawową kultur prawnych, dlaczego, jakie mają wspólne założenia?

Marksa religia to „ Opium dla Ludu” , sugerując się tym ,ż religia jak narkotyk opium wprowadza w dobry nastrój ludzi i pozwala zapomnieć o nędznej egzystencji i cierpieniu na świecie doczesnym, obiecując nagrodę w przyszłym życiu.