Relacje interpersonalne

Czytaj Dalej

Recenzja książki „Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się”

Część trzecia porusza problemy dynamiki relacji między ludźmi (różne fazy relacji wymagają różnego podejścia do komunikacji), odsłaniania się przed osobą, z którą się komunikujemy, budowy klimatu relacji (pozytywny, obojętny, negatywny) oraz radzenia sobie z konfliktami.

Umiejętności związane ze skutecznością w relacjach interpersonalnych

Kiedy uczymy grupę umiejętności związanych ze skutecznością w relacjach personalnych, zawsze odwołujemy się do odgrywania ról.

Elementy psychologii społecznej - relacje interpersonalne i wpływ społeczny

 

Psychologia społeczna - przedmiotem jej zainteresowania jest to co dzieje się między ludźmi, stara się wyjaśnić jak takie zachowania jak, myślenie, uczenie się, spostrzeganie, zmieniają się w warunkach społecznych. Psychologia społeczna jest psychologią eksperymentalną. Zajmuje się tym, z czym...

Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej.

Podobne relacje między szczęściem osobistym a szczęściem ogółu występują w postępowaniu bohatera drugiego wielkiego dramatu romantycznego – „Kordiana” Juliusza Słowackiego.

Relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, między sferą sacrum a profanum w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów, nie stroniąc od kontekstów filozoficznych.

Odtąd jednostka, znacznie ograniczając pośrednictwo Kościoła, w większym niż dotychczas stopniu dąży do osobistej relacji z Bogiem. Relacje między Bogiem a jednostką ulegają dalszej indywidualizacji, poezja angielskich metafizyków pełna jest zapisów mistycznych doświadczeń.

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Relacje ze społecznościami lokalnymi

Firma buduje pożądany wizerunek również poprzez tworzenie i pielęgnowanie dobrych stosunków z osobami kształtującymi opinię publiczną takimi jak prasa lokalna, władze lokalne, politycy itp. Przedsiębiorstwa powinny demonstrować zaangażowanie w sprawy lokalne (dzielnicy, gminy) i wykorzystywać je w...

Strategie oparte na relacji produkt - rynek

Wśród strategii kształtowanych na podstawie relacji produkt - rynek charakterystyczne są dwie grupy strategii: strategie wzrostu , strategie konsolidacji.

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia penetracji

Realizuje przedsiębiorstwo, które dąży do pełnego wykorzystania możliwości obecnych rynków zbytu i aktualnie posiadanych produktów.Podejmowana aktywizacja działań marketingowych ma na celu:

zachęcenie do kupna tych, którzy dotychczas nie kupowali naszych produktów, lecz produkty...

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia rozwoju rynku

Związana jest z wprowadzeniem produktów istniejących na nowe rynki. Związane jest to z koniecznością zaktywizowania stosowaniainstrumentów marketingu, w szczególności dotyczących kształtowania kanałów dystrybucji i działań promocyjnych. Umiejętność wejścia na nowy rynek traktowanajest jako probierz...

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia rozwoju produktu

Wiąże się z modyfikacją produktów istniejących lub wprowadzenia nowego, zaspokajającego nowe potrzeby lub istniejące lecz inaczej. Strategia ta jest szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, naktórym firma sprzedaje swoje produkty od dawna.

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia dywersyfikacji

Stosowana przy wprowadzaniu nowych produktów nanowy rynek. Rozszerzony asortyment może ułatwić dotarcie do różnych segmentówrynku. Strategia ta może być również stosowana gdy firma uruchamia produkcję nowych wyrobów nie związanych technologicznie z dotychczasowymi.

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia zbierania

Jest stosowana gdy produkt lub działalność jest dobrze dostosowany do misji i celów przedsiębiorstwa, lecz nie ma ono możliwości realizacjistrategii wzrostu. Jest odwrotnością strategii penetracji. Dostawy utrzymywane sąna dotychczasowym poziomie, ograniczone sąjednak nakłady na pozyskiwanie...

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia redukcji

Jest przeciwieństwem strategii rozwoju rynku. Wycofywanesą produkty z niektórych segmentów rynku lub z części rynku w układzie przestrzennym.

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia oczyszczania

Jest stosowana gdy następuje eliminacja niektórych produktów lub ich asortymentu, dostawy są kontynuowane w ograniczonym zakresiena niektóre segmenty rynku.

Relacje prawa zwyczajowego do prawa oficjalnego

Po pierwsze, prawo oficjalne może zakazywać przestrzegania reguł prawa zwyczajowego, po drugie, odmawiać im ważności, po trzecie, może odwoływać się do reguł prawa zwyczajowego, traktując je jako źródło prawa oficjalnego, Inkorporacja prawa zwyczajowego do prawą oficjalnego również może mieć...

Relacje między kulturowo określonymi środkami a celami (normy kultury a wartości kultury)

Reguły kulturowe dotyczą działań ludzkich, działanie ujmowane jest jako dwuczłonowy kompleks z jednej strony pewnych środków, sposobów, metod postępowania i z drugiej strony celów, do których te środki, sposoby czy metody mają prowadzić.Dwuczłonowe ujęcie działania pozwala wyprowadzić podział na dwa...