RĘKA

W staroż. Egipcie symbol męstwa, w staroż. Rzymie wierności, u Zenona z Elei pięść symbolizuje dialektykę, a otwarta dłoń krasomówstwo. Dwie ręce złączone symbolizują zgodę.

W sztuce śrdw. ręka była symbolem rozkazywania i zręczności: Boga przedstawiano w postaci ręki wyłaniającej się z...

Antropologia Kultury - Ręka

Oprócz twarzy naga jest ręka. Jeśli twarz odgrywa zasadniczą role w kontaktach społecznych, to ręka odgrywa ją w bezpośrednim zetknięciu z otaczającym  światem, jest jakby narzędziem do manipulowania nim  jak przedmiotem. Za pomocą ręki prze-kształcamy swoje otoczenie według naszej woli. Ręka jest...

Rak sutka - edukacja, program profilaktyczny

Rak sutka jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Czasem obserwuje się rodzinne występowanie tej choroby. Zwłaszcza u młodych kobiet. W ostatnich latach można zaobserwować znaczne nasilenie się zachorowań na nowotwory piersi u kobiet. Tendencja ta jest również wyraźnie zauważalna w Polsce w 1992 r. gdzie zachorowalność na raka sutka wynosiła 17,3/100 000 kobiet. Liczba zgonów kobiet z powodu raka sutka stanowi aż ...

RAK PŁUCA

Jako synonimu pierwotnego raka płuca używa się nazwy pierwotnego raka oskrzela.

W ciągu ostatnich lat nastąpił bardzo znaczny wzrost zachorowań na raka płuca w świecie, a również w Polsce. W Polsce wskaźnik zachorowalności na nowotwory złośliwe układu oddechowego na 100 tys. ludności, w latach...

Rak żołądka

Histologicznie, najczęściej spotykaną od-; mianą jest gruczolakorak (adenocarcinoma),rzadszy jest rak rdzeniasty (co solidum), najrzadszy rak włóknisty (ca scirrhosum). Rak obficie produkujący śluz nosi nazwę ca gelatinosum. W nowszych czasach coraz szerzej, przyjmuje się podział na raka cewkowego...

Rak trzustki

Pierwotny rak trzustki zdarza się rzadko. Raka wtórnego spotyka się częściej (przef rzuty lub szerzenie się nowotworu z narządów sąsiednich, jak żołądek, dwunastnica; drogi żółciowe).

Pierwotny rak trzusfkHstąnowi mniej niż 1% wszystkich umiejscowień raka. Można przyjąć, iż praktycznie nie...

Zespół bark-ręka (algodystrofia kończyny górnej)

Zespół bark-ręka stanowi jedną z postaci klinicznych odruchowej dystrofli współczulnej w obrębie kończyny górnej.

Odruchowymi dystrofiami współczulnymi nazywa się zespół bólu, obrzęku, sztywności i upośledzenia funkcji kończyny powstający w wyniku urazów (często zupełnie banalnych - zakłucie...

KLASYFIKACJA TYPÓW RAKA

Znane jest ponad sto różnych rodzajów tej choroby. Główne cechy są oczywiście bardzo podobne, jednak istnieje wiele aspektów dotyczących genezy, rozwoju i szkodliwości poszczególnych nowotworów, które je różnią.

W celu ułatwienia podziału nowotworów dokonano próby kategoryzacji raka według typu komórek...

RAK

Dziesięcionóg, najliczniejszy rząd skorupiaków pancerzowców (w Polsce - dawn. rak rzeczny a. szlachetny, wytępiony już; rak stawowy, rak amerykański); dawn. szkrab, malec, smyk; dawn. rumieniec; nowotwór złośliwy; choroba roślin, np. rak ziemniaczany, koniczynowy; (Cancer) konstelacja równikowa, w Polsce...

RAK WĄTROBY

Pierwotny rak wątroby jest bardzo rzadko spotykany. Zdarza się on zwykle u mężczyzn w starszym wieku. Stosunkowo często rozwija się u chorych z marskością wątroby. Do rozwoju pierwotnego raka wątroby usposabiają stany zapalne dróg żółciowych, wątroby, pasożyty, niedożywienie, wpływ związków...

Krótkie mięśnie ręki

Krótkie mięśnie ręki położone są na stronie dłoniowej śródręcza i między kośćmi śródręcza . Strona grzbietowa ręki jest pozbawiona mięśni. Dzięki temu palce zachowują swój wysmukły kształt, przysposobiony zarówno do silnego chwytania, jak i subtelnego dotyku. Twarz i ręka są narządami...

Złożenie rąk

Złożenie dłoni zwróconych do siebie stroną wewnętrzną wywodzi się z germańskiej formy oddawania czci, zgodnie z którą wasal z tak złożonymi rękami przystępował do swego lennodawcy i otrzymywał od niego zewnętrzny znak nadania lenna. W czasie modlitwy złożone ręce wyrażają wzniesienie duszy...

RAK PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Stosunkowo do niedawna uważano, iż kamica pęcherzyka żółciowego w decydującym stopniu usposabia do rozwoju raka. Obecnie, nie zaprzeczając istotnego wpływu długor trwałej kamicy, przyjmuje się, iż ok. 3% chorych na kamicę umiera w następstwie raka pęcherzyka żółciowego. Najwięcej zachorowań...

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

Chrzest udziela Ducha i wiąże ze wspólnotą Ducha Świętego, co powinno być powszechnie znane każdemu chrześcijaninowi. Jako typowy przykład wielorakiego ścisłego połączenia Ducha Świętego i chrztu wymienić nalęzy 1Kor 12,13. „Typowy” jest ten tekst też dlatego, Paweł przejął tu już raz...

Ręka

Symbol aktywności i władzy. Znajdować się w ręku Boga lub władcy, znaczy być wydanym na jego łaskę, ale także pozostawać pod jego opieką. Uchwycenie względnie podanie ręki (lub obu rąk) jest oznaką przyjacielskiej otwartości, oddania się lub wybaczenia; dlatego od dawien dawna jest to istotny...

Rak przedinwazyjny

Synonimem raka przedinwazyjnego (z łacińskiego carcinonia praeinvasivum) są: rak śródna-błonkowy, „rak w miejscu" (z łacińskiego carcinoma in situ), rak 0°, rak nienaciekający. W obrazie mikroskopowym rozrost komórek o cechach nowowtoru złośliwego obserwuje się jedynie w zakresie nabłonka. Rak...

Wady rozwojowe ręki

Przyczyną nieprawidłowości rozwojowych rąk są zaburzenia kształtowania i różnicowania się płytki ręki. Wady te występują u 5,4%o noworodków (Murp­hy). W zależności od rodzaju zaburzeń i okresu ich powstawania dzielimy je na: 1) zaburzenia w ustawieniu tkanek, 2) wady z wrodzonymi ubytkami i...

RAK DRÓG ŻÓŁCIOWYCH ZEWNĄTRZWĄTROBOWYCH

Rak dróg żółciowych zewnątrzwątrobo-wych, podobnie jak rak pęcherzyka żółciowego, może być pierwotny lub wtórny. Dotyczy głównie osób w podeszłym wieku. W warunkach klinicznych rozpoznaje się go bardzo rzadko. Występuje on znacznie rzadziej niż rak pęcherzyka żółciowego; może być umiejscowiony w...

Układ mięśniowy ręki

Mięśnie kontrolujące ruchy stawów ręki dzielimy na dwie podstawowe grupy ze względu na różnice anatomiczne i czynnościowe.

Mięśnie zewnętrzne ręki. Do grupy tej zaliczamy wszystkie mięśnie, których początki (przyczepy bliższe) znajdują się w obrębie przedramienia lub dalszego końca k. ramiennej...

Rak sutka

Rak sutka jest zazwyczaj twardym guzkiem, źle odgraniczonym od otaczających tkanek. Występuje zaciąganie skóry samoistne lub przy zmianach pozycji piersi. Daje przerzuty drogami chłonnymi i krwionośnymi. W pierwszym etapie zajmuje węzły chłonne pachowe oraz  węzły przymostkowe, w drugim etapie — węzły...