Fundusz rehabilitacji inwalidów

inwalidów pokrywane są koszty: turnusów rehabilitacyjno-usprawniających, adapacji stanowisk pracy, tworzenia zakła­dów pracy chronionej, przygotowania do pracy itd.

Komputeryzacja w rehabilitacji

komputeryzacja w rehabilitacji; wy­korzystanie systemu automatycznego analizowania danych uzyskanych w diagnozie za pomocą zakodowanych informacji.

Leki antydepresyjne a rehabilitacja

leki antydepresyjne a rehabilitacja; w działaniach rehabilitacyjnych u cho­rych leczonych trójpierścieniowymi le­kami antydepresyjnymi należy uwzglę­dnić możliwość wystąpienia objawów ubocznych, zwłaszcza takich, jak ob­jawy z układu krążenia (spadki ciśnie­nia krwi, tachykardia, zaburzenia prze­wodnictwa, częstoskurcz itp.

Model A rehabilitacji szpitalnej ru­chowej

model A rehabilitacji szpitalnej ru­chowej; przeznaczony jest dla chorego po zawale pełnościennym, bez po­wikłań. Postępowanie rehabilitacyjne dzieli się na 4 okresy, każdy przecięt­nie trwa 5 dni.

Organizacja stanowiska rehabilitacyj­no-produkcyjnego

organizacja stanowiska rehabilitacyj­no-produkcyjnego; dla pracowników niepełnosprawnych i inwalidów powin­na dodatkowo uwzględniać następują­ce problemy: uchwycenie ruchów ro­boczych, które stwarzają rehabilito­wanemu pracownikowi najwięcej trud­ności w pracy; usprawnianie, usuwa­nie lub zastępowanie ruchów innymi ruchami przez wytwarzanie nowych stereotypów dynamicznych lub odtwa­rzanie uprzednio ...

Potrzeba rehabilitacji przemysłowej

potrzeba rehabilitacji przemysłowej; zachodzi u pracowników, którzy: a) po wypadku lub długotrwałej choro­bie przed podjęciem dalszego zatrud­nienia wymagają usprawniania i stop­niowej adaptacji do normalnej pracy produkcyjnej pod nadzorem facho­wego personelu lekarskiego i technicz­nego; b) z uwagi na stałe lub długo­trwałe upośledzenie sprawności wyma­gają zabiegów usprawniających w ce­lu niedopuszczenia do ...

Psychoterapia w rehabilitacji

psychoterapia w rehabilitacji; stano­wi nieodzowny składnik komplekso­wego programu oddziaływań. Podejście takie jest obowiązkiem każ­dego pracownika instytucji prowadzą­cych działalność rehabilitacyjną.

Psychoterapia w rehabilitacji neuro­logicznej

psychoterapia w rehabilitacji neuro­logicznej; lecznicze oddziaływanie na psychikę chorego za pomocą środków psychologicznych w celu ułatwienia leczenia usprawniającego lub skorygo­wania zaburzeń uwarunkowanych psy­chogennie.

Rehabilitacja lecznicza w pneumonolo­gii

rehabilitacja lecznicza w pneumonolo­gii; kompleksowe postępowanie mają­ce na celu poprawę rezerw wentyla­cyjnych, wydolności wysiłkowej i tole­rancji wysiłku ogólnej sprawności fizycznej.

Rehabilitacja nabytych wad serca

rehabilitacja nabytych wad serca; celem jej jest uzyskiwanie tolerancji wysiłku fizycznego uzależnionego od rodzaju wady, zaawansowania choro­by serca oraz określenie aktywności podstawowego procesu chorobowego, którym jest najczęściej choroba reuma­tyczna.

Rehabilitacja powypadkowa w star­szym wieku

rehabilitacja powypadkowa w star­szym wieku; wymaga szczególnej tro­ski ze względu na niebezpieczeństwo powikłań związanych z unieruchomie­niem.

Sprzęt rehabilitacji zawodowej

sprzęt rehabilitacji zawodowej; elementy stanowiska roboczego lub jego otoczenia, które biorąc udział w procesach produkcyjnych i rehabilitacyjnych osoby niepełnosprawnej, przyczyniają się do; poprawy sprawności psychofizycznej; wspomagania lub wyrównania uszkodzonych funkcji; przenoszenia utraconych funkcji na inny zespół psychofizyczny; zastąpienia utraconych funkcji; zmiany sposobu odczytywania bodźców.

Terapia zajęciowa w rehabilitacji neurologicznej

terapia zajęciowa w rehabilitacji neurologicznej; uzupełnienie procesu usprawniania aplikacją pracy w celach leczniczych (służy do ewentualnej preorientacji zawodowej, opanowania czynności życia codziennego i psychoterapii).

Zasada jedności metod w rehabilitacji psychicznie chorych

zasada jedności metod w rehabilitacji psychicznie chorych; kompleksowe stosowanie leczenia biologicznego i oddziaływań psychospołecznych w taki sposób, aby działanie uboczne jednej ze stosowanych metod nie stanowiło przeszkody lub niebezpieczeństwa nadmiernego obciążenia przy innych metodach.

Zasada partnerstwa w rehabilitacji psychicznie chorego

zasada partnerstwa w rehabilitacji psychicznie chorego; podkreśla znaczenie aktywnego udziału pacjenta w postępowaniu rehabilitacyjnym, mimo zaburzeń psychicznych, które niejednokrotnie skłaniają personel rehabilitacyjny do wyręczania chorego i decydowania w jego imieniu.

Zasada stopniowania trudności w rehabilitacji psychicznie chorych

zasada stopniowania trudności w rehabilitacji psychicznie chorych; wiąże się z -> zasadą optymalnej stymulacji i polega na zwiększaniu obciążenia „krok po kroku", przy czym tempo, z jakim to obciążenie można zwiększać, powinno być dostosowane do indywidualnych możliwości chorego.

REHABILITACJA

Rehabilitacja powinna mieć charakterkompleksowy, -> PSYCHOSOMATYCZNY tj.

Geneza rehabilitacji

Rehabilitacja wyłoniła się w rozwiniętych społeczeństwach z nieszczęść ludzkich i katastrof, za które społeczność czy państwo poczuły się odpowiedzialne.

Pielęgnowanie chorego w rehabilitacji

Ścisła współpraca całego zespołu terapeutycznego jest konieczna dla zapewnienia choremu specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej. Rola pielęgniarki i psychologa ma ogromne znaczenie w motywowaniu pacjenta do rehabilitacji i leczenia.

Pielęgnacja chorego w rehabilitacji po amputacji kończyn dolnych

O pełnej rehabilitacji chorego po amputacji kończyn mówimy wówczas, gdy opanuje on samodzielnie naukę chodzenia w protezie.