Rehabilitacja lecznicza inwalidów z dysfunkcją narządów ruchu

Zadania rehabilitacji leczniczej w przypadkach dysfunkcji narządów polegają na: dążeniu do zwiększenia zakresu ruchu w poszcze­gólnych stawach, zwiększenia siły mięś­niowej w zespole dynamicznym, który jest dotknięty chorobą lub urazem, zmniejszeniu bólu podczas ruchów, zwiększeniu ogólnej wydolności, wy­ćwiczeniu koordynacji ruchowej, ko­ordynacji chodu, opanowania najważ­niejszych czynności,

Rehabilitacja psychiczna

Obejmuje on róż­ne formy psychoterapii i socjoterapii, a także wykorzystuje elementy psycho­terapeutyczne tkwiące w programie rehabilitacyjnym.

Rehabilitacja społeczna

rehabilitacja społeczna; część ogól­nego procesu rehabilitacji, której celem jest usprawnienie osoby z naruszoną sprawnością organizmu poprzez udzie­lenie jej pomocy w przystosowaniu się do wymagań życia społecznego i pracy zawodowej, usuwając jedno­cześnie ekonomiczne i społeczne prze­szkody utrudniające osiągnięcie tego celu.

Rehabilitacja starego człowieka

W planowaniu rehabilitacji człowieka starego należy szczególnie uwzględnić jej komplekso­wy charakter — pomoc i współdziała­nie środowiska rodzinnego człowieka starego, uświadomienie tego środo­wiska, stała współpraca z nim.

Rehabilitacja zawodowa w chorobach układu krążenia

rehabilitacja zawodowa w chorobach układu krążenia; przywrócenie do odpowiedniej pracy zawodowej, podczas której wysiłek fizyczny i emocjonalny nie może przekraczać wydolności fizycznej chorego. Dzięki rehabilitacji odsetek powyższy może wzrastać do 90%.

Rodzice jako uczestnicy w programie rehabilitacji

rodzice jako uczestnicy w programie rehabilitacji; ośrodki rehabilitacyjne uznają rodziców dziecka niepełno­sprawnego za aktywnych uczestników w programie postępowania usprawnia­jącego.

Sprzęt do rehabilitacji leczniczej

sprzęt do rehabilitacji leczniczej; przyrządy i urządzenia dostarczające bodźców fizykalnych: cieplnych, fotochemicznych, elektrokinetycznych, elektrochemicznych, kinetycznych, mechanicznych stosowanych w rehabilitacji leczniczej.

Terapia pracą w rehabilitacji przemysłowej

dla osób niepełnosprawnych, realizowaną w warsztatach rehabilitacji przemysłowej, opiera się na zasadach, które rozpowszechniła ergonomia w analizach teoretycznych i badaniach praktycznych.

Wynik końcowy rehabilitacji przemysłowej

Ale i wtedy rehabilitacja przemysłowa spełnia swój cel, jeżeli potrafi przygotować takiego pracownika do podjęcia szkolenia zawodowego w nowym zawodzie i zatrudnienia w spółdzielni inwalidzkiej.

Zakłady rehabilitacji zawodowej

zakłady rehabilitacji zawodowej; placówki resortu zdrowia i opieki społecznej przeznaczone dla inwalidów w wieku od 16—40 lat, wymagających przede wszystkim przygotowania do pracy, a także innych świadczeń rehabilitacyjnych.

Zasada powtarzalności oddziaływań w rehabilitacji chorych psychicznie

Zarówno osoby prowadzące rehabilitację, jak chory i jego środowisko muszą dostosować długofalowy plan postępowania do możliwości nawrotu choroby, po którym często zachodzi konieczność powtarzania wielu działań rehabilitacyjnych.

Rehabilitacja psfchospoteczna

Chory może dobrze radzić sobie z kalectwem fizycznym, szczególnie po pi'zebytej rehabilitacji fizycznej, lecz mieć problemy z radzeniem sobie w życiu z powodu problemów psychicznych. Bardzo ważne jest rozpoczęcie rehabilitacji przed rozpoczęciem leczenia.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Specyfika tych zakładów polega na: odpowiednio dobranym profilu i technologii produkcji lub usług wy­konywanych przez niepełnosprawnych pracowników; przystosowaniu stanowisk i miejsca pracy do potrzeb zatrudnionych w nich pracowników niepełnosprawnych; dobrych warunkach pracy, nie powodujących pogłębiania się nie­ pełnosprawności; zapewnieniu nadzoru merytorycznego (zawodowego); zapewnieniu odpowiedniej opieki medycznej,

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Adaptacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Adaptacja zawodowa osób niepełnosprawnych jest końcową częścią ca­łego procesu rehabilitacji zawodowej, polegającą na przystosowaniu się do wymagań środowiska pracy.

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

a)  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o...

Rehabilitacja w RZS

4 REHABILITACJA PACJENTÓW Z RZS……………………………………………4 RODZAJE ĆWICZEŃ ZALECANYCH W RZS…………………………….

Zasady rehabilitacji czynnościowych zburzeń mięśniowych

Stąd ogromne znaczenie prawidłowej rehabilitacji mięśni w proponowanych programach leczniczych. Ogólnie badania Jandy umożliwiły zmianę podejścia do dotychczasowych zasad stosowania ćwiczeń rehabilitacyjnych w zespołach przeciążeniowych kręgosłupa.

Cele rehabilitacji przemysłowej

cele rehabilitacji przemysłowej; 1) przywrócenie możliwości pełnej zdol­ności do pracy produkcyjnej pra­cownikowi upośledzonemu fizycznie i psychicznie w wyniku doznanego urazu czy przebytej choroby; 2) nie­dopuszczenie do powstania zjawisk patologicznych, związanych z występu­jącymi mechanizmami adaptacji do środowiska i warunków pracy: 3) poprawa ogólnej kondycji stale lub długotrwale poszkodowanego na zdro­wiu pracownika; 4) ...

Charakterystyka stanowiska rehabili­tacyjno-produkcyjnego w warsztatach rehabilitacji przemysłowej

rehabilita­cyjno-produkcyjnego opracowuje zes­pół rehabilitacyjny, który może się opierać na instrukcji obowiązującej w przemysłowej służbie zdrowia.

WCZESNA REHABILITACJA POURAZOWA

Jedną z głównych cech polskiego modelu rehabilitacji [18.