Rehabilitacja zawodowa głuchych

rehabilitacja zawodowa głuchych; cześć ogólnego procesu rehabilitacji mająca na celu przygotowanie do pracy oraz zapewnienie rodzaju i wa­runków pracy dostosowanych do psy­chofizycznych możliwości i uzyskiwa­nych kwalifikacji zawodowych.

Rehabilitacja zawodowa niewido­mych

W Polsce niewidomi przygotowywani są do pra­cy razem z widzącymi: 1) w szkołach powszechnych i średnich oraz zawodo­wych (również na wyższych uczel­niach), jeżeli pozwolą im na to stopień ogólnej rehabilitacji i stan zdrowia; 2) w specjalnych szkołach zawodowych dla niewidomych (technikach) stopnia zasadniczego i średniego — w Byd­goszczy, w Laskach koło Warszawy oraz we Wrocławiu; 3) w zakładach (ośrodkach) rehabilitacji ...

Rehabilitacja zawodowa umysłowo upośledzonych

rehabilitacja zawodowa umysłowo upośledzonych; część ogólnego procesu rehabilitacji mająca na celu przygoto­wanie jednostki umysłowo upośledzo­nej do pracy oraz zapewnienie rodzaju i warunków pracy dostosowa­nych do jej psychofizycznych możliwo­ści.

Spółdzielczość inwalidzka w rehabilitacji chorych psychicznie

, poza zapewnieniem pracy i wstępnej rehabilitacji" zawodowej, spełniać mogą ponadto ważną rolę w systemie instytucji prowadzących wszechstronne oddziaływania resocjalizacyjne wobec chorych psychicznie (-> psychiatria środowiskowa, -> rehabilitacja w psychiatrii).

Wewnątrzzakładowa komisja do spraw zatrudnienia i rehabilitacji inwalidów

wewnątrzzakładowa komisja do spraw zatrudnienia i rehabilitacji inwalidów; komisja powołana przez dyrekcję w zakładach pracy zatrudniających powyżej 500 pracowników w celu realizacji zadań zakładu w zakresie -> rehabilitacji zawodowej.

Jak przebiega rehabilitacja głosu i mowy zastępczej (przełykowej)?

Ostatnim etapem rehabilitacji głosu i mowy zastępczej są ćwiczenia interwałów muzycznych i gam z zastosowaniem solmizacji i prostych piosenek (łlolejko-Szuladzińska i in.

Jakie czynniki decydują o efektywności rehabilitacji głosu i mowy laryngektomowanych?

Z badań wynika, żc ludzie inteligentni, dobrze wykształceni, młodzi, lepiej rozumieją ideę i potrzebę rehabilitacji. Ludzie z wiejskich środowisk trudniej poddają się rehabilitacji, podobnie jak ludzie starsi, emeryci.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Środki PFRON, w wysokości do 30% wydatków, przeznacza się na: 1) realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej; 2) realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii ...

OGÓLNE WYTYCZNE PROFILAKTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI

Bez właściwej stałej rehabilitacji z reguły zaprzepaszczone zostają wyniki nieraz wielomiesięcznego leczenia w szpitalu i misternych zabiegów chirurgicznych.

REHABILITACJA W OKRESIE ODLEGŁYCH NASTĘPSTW USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO

Dlatego też podkreślono poprzednio znacznie trudniejsze możliwości nie tylko leczenia, ale szeroko rozumianej rehabilitacji dzieci wiejskich. Do zadań rehabilitacji należy również usprawnianie dysfunkcji pęcherza moczowego.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Zasady rehabilitacji zawodowej

• Wyposażenie pracownika niepełnosprawnego w odpowiedni specjal­ny sprzęt (rehabilitacyjny), umożliwiający wykonywanie czynności i zadań zawodowych, np.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Ocena zdolności do pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Zalecenia dotyczące niezbędnych zabiegów leczniczych i rehabilitacyj­nych, w tym także dotyczące zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.

Rehabilitacja w urazach mózgowo-czaszkowych.

Rehabilitacja:Przykład; Pacjentem jest chłopiec w wieku 12 lat z urazowym szkodzeniem mózgu powstałym na skutek wypadku komunikacyjnego. Rehabilitacja sprowadza się do wykonywania ćwiczeń biernych na kończynach zdrowych, prowadzonych w zakresie pełnym, w tempie rytmicznym, umiarkowanie wolnym.

Leki neuroleptyczne a rehabilitacja

Takie objawy, jak: nadmierne zahamo­wanie ruchowe, senność, polekowy zespół Parkinsona, niepokój rucho­wy — mogą w znacznym stopniu utrudniać choremu udział w zajęciach rehabilitacyjnych i wymagają dostoso­wania sposobu prowadzenia tych zajęć do aktualnych możliwości chorego.

Ocena postępów rehabilitacji

stanowi ważny element w pro­gramie rehabilitacji, ponieważ pozwa­la zorientować się w skuteczności sto­sowanych metod i dokonać ich mo­dyfikacji lub zmian w ich wyborze.

Poradnia rehabilitacji zawodowej

poradnia rehabilitacji zawodowej; komórka organizacyjna wojewódzkiej przychodni rehabilitacyjnej wchodzą­cej w skład wojewódzkiego szpitala zespolonego lub specjalistycznego re­habilitacyjnego zespołu opieki zdro­wotnej.

Poradnie rehabilitacji dla dzieci i mło­dzieży z wadami słuchu

poradnie rehabilitacji dla dzieci i mło­dzieży z wadami słuchu; specjalne placówki prowadzone przez Polski Związek Głuchych przeznaczone dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu (głuchych i niedosłyszących). Zadaniem ich jest udzielanie tym dzieciom i młodzieży pomocy w rehabilitacji i społecznej integracji.

Rehabilitacja

Cechą nowo­czesnej rehabilitacji jest jej kom­pleksowość, łącząca w działaniu dla dobra chorego nie tylko specjalistów różnych dziedzin medycznych, ale rów­nież magistrów wychowania fizyczne­go, techników fizjoterapii, ergoterapii (terapii zajęciowej), asystentów socjal­nych, psychologów, techników orto­pedycznych, inżynierów (bioinżynieria medyczna), pedagogów ...

Rehabilitacja częściowa

rehabilitacja częściowa; jedna z zasad rehabilitacji stosowana w psychiatrii.

Rehabilitacja kardiologiczna

rehabilitacja kardiologiczna; zespół środków medycznych i metod postępo­wania: psychologicznych, socjalnych, pedagogicznych, ekonomicznych, tech­nicznych i in. wzoruje się na rehabilitacji w dysfunk­cjach układu ruchowego.