Rehabilitacja

Czytaj Dalej

Bariery w rozwoju rehabilitacji oraz ich pokonywanie

Sposobem na wzmocnienie pomocy i efektywne działanie rehabilitacji jest: - obniżenie kosztów społecznych rehabilitacji - aktywację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych - należyte gospodarowanie środkami publicznymi - skuteczny i bardziej celowy sposób orzekania o niepełnosprawności dla celów rentowych i poza rentowych - likwidację barier architektonicznych, transportowych i komunikacji osób niepełnosprawnych - likwidację barier w placówkach ...

Historia ortopedii i rehabilitacji

wszechstronny rozwój rehabilitacji łączy się z rokiem 1947, kiedy to w Szpitalu Bellevue w Nowym Jorku powstaje 80-łóżkowy ośrodek — Wydział Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej pod kierunkiem dr.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Turnus rehabilitacyjny oznacza formę aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku, mającej na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Miejsce i zadania rehabilitacji we współczesnej służbie zdrowia

Punktem wyjścia dla organizacyjnej koncepcji rehabilitacji leczniczej była idea wczesnej rehabilitacji, jako podstawowego czynnika w walce z narastającym problemem ludzi o niepełnej sprawności.

Czym zajmuje się rehabilitacja?

Rehabilitacja dotyczy właściwie wszystkich cho­rób i rodzajów kalectwa, ale ze względu na zna­czenie społeczne rozróżnia się następujące grupy inwalidów, dla których zorganizowano specjalną pomoc rehabilitacyjną: Grupa 1 - obejmuje chorych ze schorzeniami narządów ruchu prowadzącymi do inwalidztwa i zaburzeń - organizuje się dla nich specjalne oddziały rehabilitacji w szpitalach, klinikach i przy­chodniach oraz sanatoriach Grupa 2.

Rehabilitacja kompleksowa w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów

Obejmuje ona więc, obok fizycznego upośledzenia ciała, reakcje psychiczne chorego, które często są wielką barierą dla postępu rehabilitacji (rehabilitacja psychologiczna), jak również skutki rodzinne, społeczne i zawodowe (rehabilitacja społeczna i zawodowa).

Rehabilitacja

Wyróżnia się trzy rodzaje rehabilitacji: Rehabilitacja medyczna (lecznicza)- jest to leczenie w placówkach służby zdrowia gdzie obok środków farmakologicznych stosowane jest również terapia ruchowa.

Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole

W procesie rehabilitacji oddziałuje się na jednostki niepełnosprawne w trzech zakresach, a mianowicie: pod względem fizycznym (rehabilitacja fizyczna), pod względem psychicznym (psychoterapia), w aspekcie społecznym (socjalizacja lub resocjalizacja).

Orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

Pra­cownikom rehabilitowanym poza ma­cierzystym zakładem pracy, w ośrod­ku rehabilitacji zawodowej (przemysło­wej) typu międzyzakładowego, zakład pracy udziela bezpłatnego urlopu na okres przewidziany w orzeczeniu o po­trzebie rehabilitacji, natomiast między­zakładowy ośrodek rehabilitacji zawo­dowej (przemysłowej) zawiera na ten czas umowę o pracę, która ulega roz­wiązaniu bez wypowiedzenia z dniem zakończenia ...

Rehabilitacja kardiologiczna uzdrowi­skowa

uzdrowiskowa jest najlep­szą formą -> rehabilitacji po zawale serca w drugim jej okresie; stosowaną możliwie szybko po wypisaniu chorego ze szpitala, jeśli odpowiada on kryterium rehabilitacji poszpitalnej.

Rehabilitacja chorych psychicznie — metody

rehabilitacja chorych psychicznie — metody; rehabilitacja psychiatryczna wykorzystuje zarówno metody stoso­wane w przypadkach inwalidztwa fizycznego, jak i zasady wynikające z -> psychiatrii społecznej oraz meto­dy -> psychiatrii środowiskowej, psy­choterapeutyczne i socjoterapeutyczne, jak: -> psychoterapia, -> terapia be­hawioralna, -> społeczność lecznicza, psychoterapia rodzin, -> biblioterapia, -> muzykoterapia,

Możliwości wykorzystania kriostymulacji w rehabilitacji chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Krioaplikacja par azotu została wprowadzona jako rutynowy zabieg w kompleksowej rehabilitacji chorych z niedowładami spa-stycznymi leczonymi na oddziale [24, 25].

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Definicja rehabilitacji zawodowej

Rehabilitacja zawodowa jest ważną częścią rehabilitacji kompleksowej, w ramach której wyróżnia się: rehabilitację leczniczą, psychiczną, zawodową i społeczną.

Ośrodek rehabilitacji przemysłowej

Ośrodki te mogą mieć: a) wyodrębnione w poszczególnych zakładach pracy działy rehabilitacji zawodowej i wspólny dla wszystkich zakładów pracy dział rehabilitacji lecz­niczej; b) wspólne dla wszystkich za­kładów pracy działy rehabilitacji za­wodowej (w tym warsztaty rehabili­tacji przemysłowej) i leczniczej.

Ewolucja rehabilitacji

Światowa Organizacja Zdrowia - Sekcja do Rozwoju Rehabilitacji, oraz Międzynarodowe Towarzystwo Rehabilitacji uznały następującą definicję rehabilitacji: Rehabilitacja jest to kompleksowe, zespołowe działanie, postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (na skutek wad wrodzonych, schorzeń, urazów), które ma na celu przywrócenie tym osobom pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności ...

Kierunki rozwoju rehabilitacji

W następnych latach powstały ośrodki, centra i kliniki rehabilitacji, rozwinęła się rehabilitacja poszpitalna w uzdrowiskach, zwiększyła się sieć przychodni i poradni rehabilitacyjnych.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Pomoc psychologa klinicznego wobec osób niepełnosprawnych - rehabilitacja

Rehabilitacja może akcentować różne aspekty: fizyczny, psychologiczny i społeczny. Cele rehabilitacji - uzyskanie wyższych poziomów przystosowania osobistego i społecznego oraz rozwoju ludzi niepełnosprawnych - realizuje się za pomocą specjalistycznych metod, technologii i programów.

Rozwój rehabilitacji w Polsce

Dega,uznany jest za pioniera i twórcę rehabilitacji w Polsce. Rehabilitacji, którą to funkcję pełni do 1980 r.

Formy rehabilitacji społecznej

Turnusy rehabilitacyjne to wyjazdowa forma rehabilitacji leczniczej odpowiadającej schorzeniom uczestników, połączona z elementami wypoczynku i działalności kulturalno-oświatowej.

Rehabilitacja osób w starszym wieku

Rehabilitacja medyczna korzysta ze środków terapeutycznych fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż), a także terapii zajęciowej i zaopatrzenia ortopedycznego, farmakoterapii, psychoterapii, pielęgnacji, a w razie potrzeby również pomocy logopedy czy dietetyka.