Regulamin pracy

Czytaj Dalej

Kształtowanie się zakładowego prawa pracy. Zakładowe źródła prawa pracy. Tryb wydania i treść regulaminu pracy

trzynastka) -regulamin kasy zapomogowo – pożyczkowej, -regulamin kontroli wewnętrznej, -regulamin działalności organów Spółki Regulamin pracy Podstawę prawną do jego tworzenia stanowią przepisy art.

Regulamin pracy

: regulamin powinien zawierać informacje. Regulamin pracy jest tylko i wyłącznie aktem wewnątrzzakładowym. 2, regulamin powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art.

Regulamin pracy

Regulamin traci moc obowiązującą albo z nadejściem określonego w regulaminie terminu albo z dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Układ zbiorowy pracy może swą treścią objąć materię regulaminową i w ten sposób pozbawić regulamin mocy obowiązującej.

Treść regulaminu pracy

Regulamin ten wymienia glowne, typowe sprawy, ktore zdaniem ustawodawcy powinien regulowac kazdy regulamin, pozostawia ustalajacym tresc swobode zamieszczania w nim innych spraw, ktorych regulacja jest niezbedna ze wzgledu na potrzeby i specyfike danego zakladu pracy.

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacja związkową, w ustalonym przez strony terminie. Pracodawca - może sam ustalić taki regulamin, jeżeli nie działa w zakładzie organizacja związkowa.

Metodyka procesu administrowania - Regulamin pracy organu administracyjnego

Regulamin pracy organu, jako podstawowy akt kształtujący funkcjonowanie tego organu, powinien określać: - zasady ustrojowe organu adm.

Regulamin pracy rady nadzorczej spółki kapitałowej

W braku odpowiednich postanowień statutu walne zgromadzenie może uchwalić dla rady nadzorczej regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Regulamin jako źródło prawa pracy

Regulamin może wprowadzić trzy grupy postanowień: - normujące organizacje i porządek w procesie pracy - określające obowiązki stron związane z procesem pracy - informujące, np.

Umowa o prace

 

Umowa o pracę - to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Jest to czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i...

Urlopy, wydajność pracy

1.Urlop wypoczynkowy(coroczny, nieprzerwany, płatny)

Wymiary urlopu:

20 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

26 dni-jeżeli pracownik pracuje ponad 10 lat

Tytuły ukończenia:

-Zasadnicza szkoła-czastrwania nauki(max.3 lata)

-Średnia szkoła zawadowa(max 5 lat)

-Śerdnia szkoła...

Wynagrodzenie za prace

Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia...

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

 

Nasz naród znowu przegrał powstanie. Nie utraciliśmy niepodległości, bo tej już od dawna nie było nam dane znać, ale przegraliśmy znacznie więcej - wiarę, tę którą z taką żarliwością...

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

 

Człowiek jest istotą twórczą i nie potrafi być biernym obserwatorem otaczającego świata. Aktywność jest bowiem nieodzownym warunkiem zaspokojenia potrzeb, chcemy być czynnymi emocjonalnie, fizycznie i umysłowo. Każdy z nas jest świadomy, że dla...

Motyw pracy.

 

Motyw pracy.

 

Pisarze i poeci od najdawniejszych czasów dostrzegali wartości pracy, ale nie do tego stopnia co twórcy polskiej literatury XIX i XX wieku. Kult pracy miał w Polsce podłoże historyczne. Po nieudanych zrywach niepodległościowych , zaczęto poszukiwać nowych dróg do wydźwignięcia kraju z...

Motyw pracy.

Motyw pracy.

 

Pisarze i poeci od najdawniejszych czasów dostrzegali wartości pracy, ale nie do tego stopnia co twórcy polskiej literatury XIX i XX wieku. Kult pracy miał w Polsce podłoże historyczne. Po nieudanych zrywach niepodległościowych , zaczęto poszukiwać nowych dróg do wydźwignięcia kraju z...

Praca i energia

Podstawowym zagadnieniem dynamiki jest określenie ruchu punktu, jeżeli znana jest siła działająca na ten punkt. W pierwszym kroku wyznaczamy przyspieszenie  a = F/m

MOTYW PRACY W LITERATURZE,SPOJRZENIE NA PRACĘ(POZYTYWIZM)

Już od wieków praca była źródłem utrzymania, pewnego rodzaju spełnieniem i dobrodziejstwem. To dzięki ciężkiej pracy ludzie dochodzili do fortuny, dorabiali się majątków, budowali fabryki. Jednak niektórzy pomimo swej ciężkiej, mozolnej pracy nie dorobili się niczego. Byli wykorzystywani przez...

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Nasz naród znowu przegrał powstanie. Nie utraciliśmy niepodległości, bo tej już od dawna nie było nam dane znać, ale przegraliśmy znacznie więcej - wiarę, tę którą z taką żarliwością i zapałem podtrzymywali w podbitym narodzie nasi wieszcze. Ginął duch w ludzie. Wraz ze wspomnieniami po...

„Praca miernikiem wartości człowieka” – czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok.

 Polscy pozytywiści nadali pracy rangę czynnika odradzającego i umoralniającego jednostkę i społeczeństwo. Filozofia pozytywistyczna traktowała bowiem człowieka jako cząstkę ogółu i przeciwstawiała się indywidualizmowi w wydaniu romantycznych przywódców. Hasła pracy organicznej i u podstaw...

WSTĘPY DO PRAC

1.”Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest”. Rozważanie o złożoności natury ludzkiej.

Człowiek jest istotą tajemniczą, mroczną, nieokiełznaną, a czasami zaskakującą i zadziwiającą. Charakter i zachowania człowieka były i są przedmiotem wnikliwej uwagi badań wielu psychologów...