Reguła Taylora

Czytaj Dalej

Reguła Taylora

Taylor 2010, s. Taylor,Zrozumieć kryzys finansowy,przyczyny,skutki,interpretacje,PWN,Warszawa 2010, s.

Reguły organizacji marketingu

Proces organizacji polega na odpowiednim rozmieszczeniu funkcji marketingowych w firmie i alokacji zasobów, głównie specjalistów marketingu wyposażonych w odpowiednie kompetencje, pozwalające integrować i koordynować zadania'.

Typowa droga organizacji marketingu zaczyna się od wzmocnienia funkcji sprzedaży...

TRZY REGUŁY PSYCHOLOGII PERCEPCJI

 

Reguła równowagi

    Psychologia percepcji odkryła pewne reguły organizujące spostrzeganie przez człowieka obrazu. Pierwszą z nich jest reguła równowagi. Zgodnie z tą regułą tzw. optyczny punkt centralny znajduje się w jednej trzeciej odległości od górnego krańca. Jeśli ktoś patrzy na plakat czy...

Poezja wobec katastrofy - Literackie reguły katastrofizmu

Poetyckie przepowiednie katastrofy (tak samo zresztą powieściowe i dramaturgiczne) mo-gły być wyrażone za pomocą rozmaitych, dowolnie kombinowanych środków artystycznych –pochodzących z wielu stylów i poetyk. Można łatwo poszerzyć rejestr „izmów” odnotowa-nych przez Wykę.

W dorobku polskich poetów...

Reguły pozytywizmu

(stopniowo radykalizowane w trakcie jego rozwoju)

reguła fenomenologiczna – ograniczanie się do badania zjawisk, stwierdzanie braku realnej różnicy między zjawiskiem, a istotą;

reguła nominalizmu – bada się jedynie przedmioty; zjawiska konkretne;

reguła zaprzeczająca wartości poznawczej...

Reguła Lenza

Rozpatrujemy zwojnice zawierajaca 2 zwoje i magnes zblizajacy sie do niej biegunem N.

Aby obowiazywala zasada zachowania energii prad indukcyjny wytwarza od strony magnesu biegun polnocny, przeciwstawiajac sie jego zblizaniu.

Analogicznie gdy od zwojnicy bedziemy odsuwac magnes prad indukcyjny wytworzy biegun...

JAKA JEST DOLNA I GÓRNA GRANICA STAWKI DZIENNEJ KARY GRZYWNY I CZY KODEKS KARNY MA OD TEJ REGUŁY JAKIEŚ WYJĄTKI?

Kodeks Karny w art. 33 przewiduje grzywnę w stawkach dziennych, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych w granicach od 10 do 360 stawek. Wysokość pojedynczej stawki dziennej ustalona została w granicach od 10 zł do 2000zł.

Wyjątek odnośnie grzywny w stawkach dziennych opisany w art. 77 KK, zawieszając...

Podstawowe reguły postępowania zaświadczeniowego

Zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem faktu lub stanu prawnego ( ma więc charakter deklaratoryjny) . Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie strony, jeżeli:

- przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego

- osoba ubiega się o...

Właściwości i reguły rozstrzygania sporów kompetencyjnych

Spór kompetencyjny – to sytuacja procesowa, w której istnieją wątpliwości odnośnie właściwości organu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.

Można wyróżnić spór pozytywny– gdy równocześnie dwa i więcej organów uznają się za właściwe do załatwienia danej sprawy, oraz spór negatywny, gdy żaden z...

Reguły dokonywania doręczeń w postępowaniu administracyjnym

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Przy doręczeniu obowiązuje zasada domniemania prawidłowości doręczenia ( uważa się, że pismo dotarło do adresata i że zapoznał się on z jego treścią i w...

Reguły dokonywania wezwań

Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności urzędowych. Strona może uczestniczyć w czynnościach osobiście lub przez...

Reguły sporządzania protokołów i adnotacji

Protokoły i adnotacje służą utrwaleniu na piśmie czynności podejmowanych w toku postępowania.  

Protokół sporządza się z każdej mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności. Okoliczności istotne mają wartość dowodową jedynie, gdy utrwalono je w formie protokołu. Z treści...

Pojęcie dowodu, inicjatywa dowodowa, reguły postępowania dowodowego

Dowód jest podstawowym instrumentem służącym realizacji postępowania wyjaśniającego. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz...

Szczególne reguły przeprowadzania dowodu ze świadków, biegłych i oględzin

I. Istotne znaczenie mają w postępowaniu administracyjnym zeznania świadków. Świadkami mogą być tylko osoby fizyczne dysponujące wiedzą o określonych faktach mających znaczenie w rozpoznawanej sprawie. Kodeks nakłada na wszystkich obowiązek zeznawania w charakterze świadka, jednak pewnym kategoriom...

Reguły zawierania ugody administracyjnej

Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed:

- organem I instancji lub organem odwoławczym do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie, jeżeli:

a) przemawia za tym charakter sprawy

b) przyczyni się to do uproszczenia lub przyśpieszenia postępowania

c) nie sprzeciwia...

Reguły wydawania postanowień wg. k.p.a.

W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Postanowienie powinno zawierać:

1) oznaczenie organu administracji...

Reguły wnoszenia zażaleń na postępowanie

Na wydane w toku postępowania postanowienie stronie służy zażalenie, o ile k.p.a. tak stanowi.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione. W sprawach...

Podstawowe reguły postępowania w sprawach skarg i wniosków (właściwość organów, forma załatwienia skargi, kwalifikacja skargi w warunkach określonych w art. 233 - 235 k.p.a.)

1) Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego – powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby – może spowodować wszczęcie postępowania z urzędu ( chyba, że przepisy wymagają...

Składniki kosztów egzekucyjnych, podstawowe reguły ich ustalania

-Opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym obciążają zobowiązanego. Te koszty egzekucyjne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się opłat za czynności egzekucyjne

-Wierzyciel...

Podstawowe reguły postępowania zabezpieczającego

Jego celem jest zabezpieczenie prawidłowości i skuteczności postępowania przymusowego. Zawsze wyprzedza stosowanie właściwych środków egzekucyjnych. Zabezpieczenie może być dokonane przed terminem płatności należności pieniężnej i przed terminem wykonania obowiązku o charakterze...