Reguła

Czytaj Dalej

BENEDYKTYŃSKA REGUŁA, regula monasteriorum

Zbiór przepisów normujących cenobickie życie mnisze, zredagowanych przez -+ Benedykta z Nursji ok. 540 na MonteCassino, w oparciu o Pismo Św., dzieła ojców Kościoła orazdoświadczenia monastycyzmu wsch. i zachodniego.

Oryginał r.b. był do ok. 577 przechowywany w opactwieMonte Cassino; po zniszczeniu...

Reguły wywierania wpływu społecznego

Spis treści: 1. Wstęp 2. Reguły psychologiczne na których opierają się techniki manipulacyjne: - Reguła wzajemności - Reguła kontrastu - Reguła niedostępności - Reguła społecznego dowodu słuszności - Reguła lubienia i sympatii - Reguła autorytetu - Reguła zaangażowania i konsekwencji 3. Podsumowanie 1. Wstęp Człowiek jest istotą społeczną. Oznacza to, że żyje wśród ludzi i potrzebuje innych ludzi żeby być w pełni człowiekiem. Żyjąc ...

AUGUSTYNA REGUŁA

Zbiór podstawowych przepisów normujących życie zak., pochodzących w swoich istotnych założeniach od św. —> Augustyna.Istnieje kilka różnych tekstów r.A., nad którymi prowadzone były studia źródłoznawcze oraz bardzo wzmożone, zwł. w ostatnich latach, polemiki; krytyczne ich podsumowanie dał L.M...

TRZY REGUŁY PSYCHOLOGII PERCEPCJI

 

Reguła równowagi

    Psychologia percepcji odkryła pewne reguły organizujące spostrzeganie przez człowieka obrazu. Pierwszą z nich jest reguła równowagi. Zgodnie z tą regułą tzw. optyczny punkt centralny znajduje się w jednej trzeciej odległości od górnego krańca. Jeśli ktoś patrzy na plakat czy...

FRANCISZKAŃSKA REGUŁA

Zbiór zasad ogólnychzredagowany przez —> Franciszka z Asyżu i jego współpracownikównormujący życie zak. rodzin franciszkańskichI zakonu (—» franciszkanie).

1. G e n e z a i r o z w ó j - Zainicjowana przez Franciszkapierwotna wspólnota ubogich pokutników nie kierowała siężadną z istniejących reguł zak...

Zaznajamianie uczestników z regułami obowiązującymi w grupie

Po omówieniu założeń dialektycznej terapii behawioralnej trenerzy umiejętności przedstawiają reguły obowiązujące w wielorodzinnej grupie treningu umiejętności. Większość tych reguł pochodzi ze standardowej wersji terapii, dokonaliśmy bowiem tylko drobnych modyfikacji. Reguły są spisane na arkuszu...

TRZY JEDNOŚCI, trzy podstawowe reguły dramaturgii klasycyst.

TRZY JEDNOŚCI, trzy podstawowe reguły dramaturgii klasycyst. (—> klasycyzm) dot. konstrukcji fabuły —> dramatu: 1) reguła jedności akcji, wymagająca by fabuła dramatu była jednowątkowym układem zdarzeń, pozbawionym scen epizodycznych i rozwijającym się bez zahamowań w kierunku rozwiązania...

Reguła Taylora

Charakterystyka

Reguła Taylora jest zalecenie dla banku centralnego,na jakim poziomie ustalić krótkoterminową stopę procentową,aby sprzyjać osiągnięciu przez gospodarkę stanu równowagi,w sytuacji gdy poziom inflacji odchyla się od celu inflacyjnego średniookresowego,a tempo wzrostu gospodarczego...

REGUŁA

REGUŁA (łc. reguła = pręt, sznur pomia­rowy, prawidło) ang. rule; fr. regle; nm. Kegel

metod. Przepis poprawnego postępo­wania, roztimowania itp., np. reguły wnio­skowania (rules of inference), reguły skład­ni, reguły decyzji. Reguły nazywa się rów­nież -^ dyrektywami.

pot. Twierdzenie...

Poezja wobec katastrofy - Literackie reguły katastrofizmu

Poetyckie przepowiednie katastrofy (tak samo zresztą powieściowe i dramaturgiczne) mo-gły być wyrażone za pomocą rozmaitych, dowolnie kombinowanych środków artystycznych –pochodzących z wielu stylów i poetyk. Można łatwo poszerzyć rejestr „izmów” odnotowa-nych przez Wykę.

W dorobku polskich poetów...

Reguła świętego Benedykta

W niniejszej pracy chciałbym przedstawić Regułę życia monastycznego napisaną przez św. Benedykta z Nursji. Prezentacja ta nie będzie szczegółowym opracowaniem tego dzieła, lecz tylko ogólnym rysem duchowości monastycznej w nim zawartej, przeznaczonym do przedstawienia studentom teologii. Analizując źródło omówię najpierw pokrótce postać autora, oraz historię zakonu benedyktyńskiego aż do czasów pierwszych reform. Następnie przechodząc do sedna opiszę charyzmat ...

Reguły pozytywizmu

(stopniowo radykalizowane w trakcie jego rozwoju)

reguła fenomenologiczna – ograniczanie się do badania zjawisk, stwierdzanie braku realnej różnicy między zjawiskiem, a istotą;

reguła nominalizmu – bada się jedynie przedmioty; zjawiska konkretne;

reguła zaprzeczająca wartości poznawczej...

Afrykańskie klasztory - reguła Augustyna

Rozwój i wysoką rangę zdobył ascetyzm w Afryce północnej już w III wieku. Biskup kartagiński Cyprian opiekował się nim w szczególniejszy sposób. Ok. 400 r. istniało kilka klasztorów w samej Kartaginie,lecz odbiegały one od koncepcji życia mniszego u świętego Augustyna, biskupa pobliskiej Hippony...

Reguła niedostępności (Cialdini)

 

Reguła ta mówi, że najbardziej pragniemy tego, czego nie możemy mieć. Podejmując jakieś działanie człowiek kieruje się bardziej potencjalną utratą czegoś niż ew. zyskiem. Reguła ta obowiązuje z dwóch powodów:

1) rzeczy trudne do zdobycia są zwykle cenniejsze od tych dostępnych bez...

Reguła Lenza

Rozpatrujemy zwojnice zawierajaca 2 zwoje i magnes zblizajacy sie do niej biegunem N.

Aby obowiazywala zasada zachowania energii prad indukcyjny wytwarza od strony magnesu biegun polnocny, przeciwstawiajac sie jego zblizaniu.

Analogicznie gdy od zwojnicy bedziemy odsuwac magnes prad indukcyjny wytworzy biegun...

AKWIZGRAŃSKA REGUŁA

Wzorowane na regule św. Chrodeganga przepisy życia wspólnego dla kleru i zakonnic, przedłożone na synodzie w Akwizgranie 816 przez Amalarego z Metzu w imieniu ces. Ludwika Pobożnego; zatwierdzone 817. —> Kanonickie reguły.

Reguła

(łac. “prawidło, przepis”). Spisany i zatwierdzony sposób życia mężczyzn i kobiet związanych ślubami, którzy należą do jakiegoś instytutu zakonnego.

Sobór Watykański II wezwał instytuty zakonne, by unowocześniły różne reguły (PC 3-4, zob. CIC 578, 587). Ludzie świeccy stowarzyszeni z zakonami...

Reguły obyczajowe i ich znaczenie w życiu codziennym. Omów na wybranych przykładach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Witelona w Legnicy Reguły obyczajowe i ich znaczenie w życiu codziennym. Omów na wybranych przykładach. Agnieszka Hankiewicz Pedagogika Opiekuńcza z Promocją Zdrowia Rok I 2006-2007 Czym są dobre obyczaje? Po prostu takimi obyczajami, które są dobre. No tak, ale to niewiele wyjaśnia. Które obyczaje są dobre- czy te, co są powszechne, czy takie, które za pozytywne godne naśladowania się uznaje? Po części i jedne, i drugie.

REGUŁA CHARGAFFA

Zgodnie z tą regułą zawsze w prawidłowej cząsteczce DNA całkowita liczba cząsteczek punyn jest równa całkowitej liczbie cząsteczek pirymidyn (A + G = T + C) oraz jednocześnie liczba cząsteczek adeniny (A) jest równa liczbie cząsteczek tyminy (T) (A = T), natomiast liczba cząsteczek guaniny jest...

Reguły organizacji marketingu

Proces organizacji polega na odpowiednim rozmieszczeniu funkcji marketingowych w firmie i alokacji zasobów, głównie specjalistów marketingu wyposażonych w odpowiednie kompetencje, pozwalające integrować i koordynować zadania'.

Typowa droga organizacji marketingu zaczyna się od wzmocnienia funkcji sprzedaży...