Regiony ekonomiczne

Przykładami regionów jednokrytcriowych (jednocecho-wych) są: regiony energetyki, regiony przemysłu elektronicznego, regiony uprawy pszenicy, regiony uprawy bawełny.

Typy zmienności regionów

Z punktu widzenia zmienności i wzrostu można wyróżnić cztery następujące typy regionów: regiony upadające, regiony stacjonarne, otwarte regiony rosnące, otwarte regiony rozwijające się (Berry, Conkling, Ray 1976, rozdz.

Programy wspierające współpracę regionów

Wynika z tego, że w ramach współpracy transgranicznej region UE otrzymuje fundusze z INTERREG II a druga strona z PHARE CBC. Program jest prowadzony przez francuski region Franche – Comte pod auspicjami Zgromadzenia Regionów Europejskich.

Główne regiony rolnicze świata

Region afrykański - Afryka na południc od Sahary. Region australijsko - Nowozelandki - posiada podobne cechy jak region północnoamerykański.

Formowanie się regionów przemysłowych

Pewien wgląd w formowanie się regionów przemysłowych daje pojęcie sprzężeń zwrotnych oraz powiązań między-gałęziowych (Butler 1980, rozdz. Znany jest przykład przemieszczania zakładów' przemysłowych w' ZSRR w czasie II wojny światowej z zachodnich regionów kraju na Ural i dalej na Syberię.

Autonomia Regionów we Włoszech

- w ramach konstytucji stworzono dwa rodzaje regionów:  • regiony o autonomii specjalnej (dwie wielkie wyspy włoskie: Sycylia i Sardynia oraz trzy regiony przygraniczne Trentino – Górnej Adygi, Doliny d’Aosty oraz Fruli Wenecji Julijskiej • regiony o mniejszej autonomii - w zakresie regulacji autonomii specjalnej istnieje konstytucyjne uznanie dwujęzyczności niektórych ...

Europa Środkowo Wschodnia, jedność czy partykularyzm interesów i działań? Realne szanse zacieśnienia współpracy, rola i pozycja Polski w regionie.

Region ten potrzebuje promotora współpracy, który w najważniejszych sprawach nie będzie mówił wyłącznie, jak to dotychczas miało miejsce, tylko w swoim imieniu, lecz głośno i odważnie będzie upominał się o interesy krajów, którym ufa i które mu ufają.

Regiony rolnicze świata

Biorąc pod uwagę warunki glebowe i klimatyczne rodzaje upraw i chowu oraz typ gospodarki rolnej można wyróżnić 10 regionów rolniczych na świecie; Region zachodnioeuropejski- należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i Południowej.

Komitet Regionów

Mimo że nie wymaga tego Traktat, prawi wszyscy członkowie Komisji Regionów piastują biura wyborcze na poziomie regionalnym lub lokalnym, w swoich krajach Traktat wymaga konsultacji z Komitetem Regionów tylko na niewielu obszarach.

Warunki rozwoju TURYSTYKI - ważniejsze regiony i ośrodki turystyczne

Główne regiony: - region Wybrzeża; - regiony pojezierza; - region Wyżyny Małopolskiej; - regiony górskie.

Regiony turystyczne Polski

Regiony nadmorskie - szczeciński - ...

Cykle rozwoju miast i regionów

Aby więc poznać i zrozumieć wzrost gospodarczy kraju traktowanego jak system regionów, trzeba badać wzrost regionalny w całej jego różnorodności i zmienności w czasie.

Scharakteryzuj rodzaj turystyki która mogłaby się rozwijać w regionie warmińsko - mazurskim.

Sieć tras rowerowych województwa powinna służyć: · rozwojowi turystyki w regionie i jego promocji · rekreacji · edukacji i poznaniu walorów przyrodniczych, historycznych regionu · ograniczeniu szkodliwego oddziaływania na tereny szczególnie chronione Przy wyznaczaniu tych tras powinno wziąć pod uwagę: 1.

Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce i Łodzi w regionie

Pod względem fizyczno - geograficznym region łódzki stanowi krainę przejściową pomiędzy wyżynami Polski południowej, a nizinami Polski środkowej. Ten region jest jednym z mezoregionów makroregionu Wniesień Południowomazowieckich.

Ogólna charakterystyka ekonomiczna, społeczna, kulturowa państw regionu Europy Środkowej

Pol, węg, Rum, kraje nadbaltyckie GOSPODARKA PAŃSTW REGIONU Poziom rozwoju w 1990 byl niski i zroznicowany.

Cechy fizyczno - geograficzne regionu łódzkiego

W regionie łódzkim dominują uprawy zbóż przede wszystkim żyta. Łódź nie jest najciekawszym regionem Polski ze względu na wieloletni przemysł.

Australia i region Pacyfiku

Obecnie region ten odgrywa coraz większą rolę w światowej gospodarce.

Najważniejsze regiony turystyczne Polski

Cechą wyróżniającą ten region jest całoroczny charakter turystyki. Szczególną rolę odgrywa ten region w sezonie zimowym ze względu na korzystne warunki klimatycznei terenowe.

Znaczenie regionu w stosunkach międzynarodowych

Po II wojnie światowej sytuacja polityczno-wojskowa wpływa nie tylko na stosunki na Bliskim Wschodzie i w Basenie Oceanu Indyjskiego ale oddziaływuje na supermocarstwa i ich sojuszników, ponieważ region Bliskiego Wschodu skupiał ich uwagę na sobie.

Wystawa - 2012 - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy - Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski - Urząd Wojewódzki Poznań - Hol Główny

Plener odlewniczy, wystawa oraz prezentacja multimedialna zostały zorganizowane dzięki środkom budżetowym z dotacji: Miasta Poznania Wystawa Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy „Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski.