Reformy Leona IX

Papież okazał ducha reformy już od momentu desygnacji przez cesarza na Stolicę Apostolską. Do Rzymu, zdemoralizowanego walkami o władzę, od czegonie był wolny miejscowy kler, sprowadzał ludzi wybitnych, przywódców reformy i powierzał im najważniejszefunkcje.

REFORMA I DWA SOBORY - We Francji i Anglii

Dopiero w ciężkiej chorobie zgodziłsię na Anzelma, który niechętnie przyjął godność arcybiskupa Canterbury (1093-1109), ale potem stał sięnieustępliwym reformatorem Kościoła w duchu gregoriańskim.

Kościół w Polsce na drodze reformy

Jan Łaski jako prymas i legat urodzony kontynuował działalność reformatorskątakże po wybuchu reformacji.

Reformy Marii Teresy

Reformy kościelne wprowadzano z ideologicznym uzasadnieniem (terezjanizin), że należą do uprawnieńmonarchy i dokonuje się ich dla dobra państwa i Kościoła.

Biurokratyzm a początki nowoczesnej reformy administracji

Następna, po politycznych reformach lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, fala reformy administracji, która wystąpiła na przełomie XIX i XX w.

Cele polityki regionalnej po reformie

Po reformie polityki regionalnej w 1988r.

Zachowawcze reformy (Bułgaria, Albania)

Reforma – zmian dokonują reformatorskie frakcje sił rządzących (mogą być do tego zmuszone przez otoczenie zewnętrzne). Mładenow – umiarkowany reformator.

Powstanie KEN - Przeprowadzone reformy

Akademię Krakowską i Wileńską poddano gruntownym reformom, zsekularyzowano programy nauczania i grono pedagogiczne, jako obowiązujący język wykładów wprowadzono język polski, rozbudowano badania matematyczno-przyrodnicze.

Reformy Solona - Reformy gospodarcze

Z innych jego reform dosyć ważne jest prawo zakazujące wywóz zboża z Attyki, która już wtedy odczuwała jego niedobór, oraz inny punkt nakazujący ojcu wyuczenie syna rzemiosła, by ten w przyszłości mógł liczyć na utrzymanie.

Reformy Klejstenesa

W wyniku reform Klejstnesa arystokracja została poważnie osłabiona, co zmierzało ku przejęciu władzy przez lud.

Reformy Solona - Informacje Ogólne

- archont Solon przeprowadził w Atenach reformy.

Rozbicie dzielnicowe - Reforma monetarna

Reforma została zapoczątkowana we Włoszech.

Stanisław August Poniatowski - PIERWSZE REFORMY

Czartoryscy (i król Stanisław August oczywiście) podjęli częściowo tylko udaną próbę reformy państwa. Młody król rozpoczął panowanie od szeregu działań reformatorskich.

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: "Théâtre d'Art" i "Théâtre de l'Oeuvre"

Równocześnie z rozwojem naturalizmu scenicznego powstaje reakcja na wynaturzenia tego kierunku w postaci "Théâtre d'art." (Teatr Artystyczny), założonego w 1890 r. przez Paula Forta; po trzech latach został on przemianowany na "Théâtre de l'Oeuvre" (Teatr Sztuki) - za czasów kierownictwa Lugné-Poëgo. Teatr ten...

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Stanisław Wyspiański

Dwóch poetów należy wyróżnić w młodopolskim pokoleniu jako kontynuatorów tradycji romantycznej : Wyspiańskiego i Micińskiego. Tak jak romantycy nasi, obaj ci poeci - pozostając w zasięgu prądów ogólnoeuropejskich - zdobyli się na formację samodzielną, tworząc dramatyczne struktury odmienne i swojskie...

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Tadeusz Miciński

Tadeusz Miciński (1873-1918) z przekonań pansalwista5 i zwolennik pojednania z Rosją, a przeciwnik kultury łacińsko-germańskiego Zachodu. Był - podobnie jak Wyspiański - kontynuatorem poetyckiego teatru misteryjnego. Uważany dziś przez jednych za prekursora surrealizmu, przez innych za czystego...

Informacja o reformie zarządzania programem Phare

ZAŁOŻENIA REFORMY FINANSOWANIA Z FUNDUSZY PHARE W ostatnich latach dotychczasowy kształt programu Phare był przedmiotem głębokiej krytyki ze strony Parlamentu Europejskiego oraz Trybunału Audytorów.

Omów I etap reformy WPReg. (1988 - 1992)

cel 1- wspieranie rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabo rozwiniętych (zacofanych); cel 2-restrukturyzacja regionów, regionów przygranicznych lub części regionów, które są dotknięte upadkiem przemysłu cel 3-zwalczanie długotrwałego bezrobocia cel 4-pomoc w zatrudnieniu ludziom młodym cel 5-reformy Wspólnej Polityki Rolnej : dostosowanie struktur produkcyjnych wspieranie ...

Omów krótko najważniejsze reformy WP Rolnej w latach 2004 - 2008

najważniejszym elementem reformy -  UPROSZCZENIE WPR - potrzebne ze względu na coraz większy stopień skomplikowania mechanizmów poszczególnych rynków rolnych silniejsze powiązanie produkcji rolnej z potrzebami rynku - efektywniejsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych i poprawa konkurencyjności rolnictwa UE na rynku światowym Większe znaczenie ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa ...

Reforma kluniacka w Kościele

Vannes w Verdun *  Szwabia – Hirsau *  Włochy – reforma głoszona przez pustelników – św.