Reforma

Czytaj Dalej

Reforma administracji w krajach postsocjalistycznych - przykład Polski

Nowy rząd wystąpił z hasłem równoczesnego wprowadzenia w życie czterech reform, określanych jako reformy ustrojowe: -    reformy samorządowej, długo występującej pod nazwą reformy ustrojowej Państwa, polegającej na wprowadzeniu samorządu w przywróconym powiecie oraz w nowo utworzonym regionie - województwie, a zatem na dokonaniu zasadniczego postępu w zakresie decentralizacji wykonywania ...

Reforma ONZ

Reforma Praw Człowieka. Sekretarz Generalny zaproponował reformy mające zrestrukturyzować Departament i tak: - Reforma ma określać konkretne zadania dla poszczególnych działów.

Reforma Edukacji

Na pytanie, czy jest się za reformą (reformowaniem), nie wypada odpowiedzieć przecząco. Czy założenia reformy, jej główne zasady, a przede wszystkim proces jej wprowadzania w życie (w tym - warunki, w których proces reformowania ma przebiegać) nie budzą wątpliwości, czy nie stworzą wielu trudnych problemów, czy nie wymagają dramatycznych niekiedy decyzji?

Obrady sejmu wielkiego i jego reformy

Obóz by przeciwnikiem reform. Reformę tę określa się jako tzw.

Reforma ubezpiecenia emerytalnego

Śmieszne jednak jest to, że filary w reformie są trzy, a pieniądze przeznaczone na emeryturę są dwa. Za 15 lat okaże się jak straszliwą dla przyszłych emerytów jest ta reforma.

Reformy administracji po II wojnie światowej

Do podstawowych cech tej, wciąż trwającej fali reformy administracji nale* ży ostrożne i stopniowe przeprowadzanie reform, a czasem nawet rozkładaniu określonych reform, np.

Czy cztery reformy Jerzego Buzka były potrzebne?

Wybory okazały się zwycięskie i wtedy właśnie rząd,na którego czele stanął Jerzy Buzek rozpoczął prowadzenie obiecanych reform. Reforma zabezpieczenia społecznego, której wszyscy zaczęliśmy doświadczać już od 1.

Problem reformy administracji w okresie międzywojennym

W tym czasie w wielu krajach powołano do tycia specjalne komisje, złożone z fachowców i polityków, których zadaniem było przygotowanie projektów gruntownych reform. Reformy okresu międzywojennego wyrastały w dużym stopniu z propozycji i reform przeprowadzonych przed I wojną światową.

Reformy Marii Teresy-początki józefinizmu.

Reformy Marii Teresy: a) uproszczenie i centralizacja najwyższych organów władzy, b) reforma podatkowa, c) na szlachtę i kler Austrii i Czech nałożono stałe podatki (po raz pierwszy w historii monarchii), d) nowoczesny podatek dochodowy, e) reformy prawa i sądownictwa: - ograniczono sądownictwo patrymonialne na wsi, - nowy kodeks karny – 1769 – utrzymywał kary cielesne, tortury, okrutne sposoby wykonywania wyroków śmierci, f) reforma ...

Kierunki przemian polityki oświatowej i reformy oświaty w Polsce (w. III)

ETAPY WDRAŻANIA REFORMY OŚWIATOWEJ WEDŁUG HUSYNA: I- reforma akademicka (doszkalanie na poziomie akademickim), II- środki materialne, III- nowe podręczniki i treści programowe, IV- wdrażanie reformy.

REFORMA I SOBÓR TRYDENCKI

Paweł III zatwierdził kilka nowych zakonów,przede wszystkim zakon jezuitów, odtąd bardzo pomocny w reformie Kościoła. Przyniósł jednak potrzebną reformę, stał się źródłem odrodzenia wiary katolickiej i życia kościelnego.

KLASYCYZM - Reforma operowa Christopha Willibalda Glucka

Tendencje reformatorskie pojawiały się także u innych kompozytorów, jednak jedynie reforma Glucka uzyskała najpełniejszy kształt. Praca nad reformą opery odbywała się stopniowo; pierwszą operę Glucka — Artaserse (1741) — od dzieł skomponowanych w duchu reformy dzieli 20 lat.

Reformy Grabskiego - 1923 r.

4 Reformy wprowadzone przez Grabskiego uchroniło kraj przed totalną katastrofą gospodarczą. Po przeprowadzeniu reformy wzrósł eksport w kraju wzrosła produkcja.

Hildebrand i papieże wielkiej reformy

Jednym z głównych haseł reformy była walka z symonią, która od czasów Leona IX (1049) pojmowana była jako wszelkie rozdawnictwo godności kościelnych przez świeckich, co znalazło swoje odzwierciedlenie u autora prawnych zasad reformy, kardynała Humberta z Moyenmoutier.

Władza autorytarna jako środek reformy i naprawy państwa

Nasuwają się tutaj wnioski, że często plany reform bądź naprawy państwa wymagają wyrzeczeń pewnych grup jego mieszkańców, jednakże w systemach demokratycznych bardzo trudno jest w tym przypadku pogodzić interes państwa (przeprowadzenie koniecznych reform) z interesem niektórych jego obywateli, na straży których stoją różnorakie ugrupowania polityczne skutecznie blokując wprowadzenie odpowiednich, często niezbędnych reform.

Reforma

Głównymi postaciami Reformy byli: Schiler, Bertolt Brecht, Reinhardt, Paul Fort, Adolphe Appia, Lugn- Poe, Gordon Craig, Georg Fuchs i Jacques Copeau, Antoine Vallentin z Berlina, Wyspiański z Krakowa, Osterwa, Moskwin i Kaczałow z Petersburga, Starke z Frankfurtu, Yetas z Irlandii Ci wszyscy tak różni ludzie teatru byli jednym kręgiem przyjaciół reformatorów.

Starożytna Grecja - Attyka od Kylona do upadku Pizystratydów - Reformy Solona

Reformy Solona, mając charakter kompromisowy, nie rozwiązały wszystkich palących problemów, toteż nic dziwnego, że po jego ustąpieniu zaczynają się walki na nowo.

GREGORIAŃSKA REFORMA

Deptuła, Płock kościelny u progu reform XIII wieku. Die „gregorianische Reform" im neuen Licht, Römische Quartalschrift 81(1986) 113-117.

Reforma systemu edukacji w Polsce w Roku 1999

Obszary reformy:  strukturę systemu edukacji od przedszkola do studiów doktoranckich, wraz z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego,  zmiany w sposobach administrowania i nadzorowania dostosowane do nowego ustroju państwa,  reformę programową obejmującą wprowadzenie podstaw programowych i zmiany w organizacji kształcenia,  stworzenie niezależnego od szkoły systemu i zasad oceniania i egzaminowania,  określenie statusu ekonomicznego, źródeł i ...

Reforma systemu emerytalnego w Polsce

Przyjęto jeszcze kilka uwarunkowań we wdrażaniu reformy • Kryterium wieku:W momencie wejścia w życie reformy nie ukończyły 30 roku życia- obowiązkowo objęte reformą.