Refleksje

Czytaj Dalej

Pojęcie i rola refleksji w profesjonalnej praktyce pedagoga

Aby móc rozmawiać o refleksji w praktyce pedagoga należało by najpierw wyjaśnić ogólne pojęcie refleksji. Refleksja nad własną działalnością pełni również funkcję modyfikacyjną.

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Refleksja mądrościowa

Odpowiedź Izraela na podstawowe pytanie refleksji mądrościowej: jak osiągnąć prawdziwe szczęście? W tym świetle widać jak ważna jest refleksja nad takimi kategoriami jak słowo i mądrość.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Na przykładzie tych dwóch pozycji lekturowych mogę w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, że literatura jest zarówno życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, jak i sposobem poszukiwania prawdy o świecie.

Temat: Śmiech, refleksja, świata opisanie... Czego oczekuje od literatury jej współczesny odbiorca?

Najwyżej cenimy nie te wiersze, w których poeta starał się opisać punkty programowe twórców młodopolskich, ale jego poezję refleksyjną, inspirowaną przyrodą Tatr. Refleksja? Rozrywka, refleksja, opis świata.

Bogactwo refleksji w "Grobie Agamemnona"

Poeta skarży się na niezrozumienie przez odbiorców jego poezji: "To los mój senne królestwa posiadać Nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych" W drugiej części utworu poeta wyraża swe refleksje nad sytuacją polityczną Polski.

Przeżycia i refleksje poety – wędrowca wyrażone w „Sonetach krymskich” A. Mickiewicza.

Budzi to refleksje na temat przemijania wielkości potęg. Cześć refleksyjna wyraża uczucia związane z zaobserwowanymi zjawiskami. Na romantyczną modłę zostały tu wyrażone refleksje dotyczące procesu twórczego.

Sposoby uprawiania teorii wychowania - Refleksja poszukująca nad wychowaniem

Niemniej refleksja poszukująca, pomimo swej poprawności logicznej i merytorycznej, w uprawianiu teorii wychowania nie wystarcza. Związane z tym zadanie wymaga oczywiście czegoś więcej niż świadomej refleksji.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Na przykładzie tych dwóch pozycji lekturowych mogę w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, że literatura jest zarówno życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, jak i sposobem poszukiwania prawdy o świecie.

Refleksja nad życiem i śmiercią we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego

Sporo refleksji na ten temat znajdziemy w utworach Jana Kochanowskiego.

Proszę scharakteryzować przednaukowy etap rozwoju refleksji społecznej

Refleksje te w historycznie wydłużonym procesie formowania się socjologii dawniej stanowiły drugorzędne źródło, ale z upływem czasu odgrywały coraz istotniejszą rolę.

Refleksja uczonych krakowskich o państwie i władzy (1384 - 1434)

W dalszej części Stanisław powrócił jeszcze dwukrotnie do refleksji naukowej nad człowiekiem, stając na gruncie myśli Arystotelesa i św.

Miejsce i rola uczonych w państwie w refleksji mistrzów krakowskich

Refleksja ta nawiązywała przede wszystkim do myśli starożytnej. Ożywienie refleksji nad państwem przyniosła recepcja Polityki Arystotelesa w XIII w.

REFLEKSJA

Zwrócenie się myśH ku własnej aktywnności, stanowiące podstawę poznania refleksyjnego, które może być wyłącznie jednostkowe, w odróżnieniu od refleksyjne­go poznania ogólnego w znaczeniu psycho­logicznym (zob.

Recenzja oraz własne refleksje na podstawie artykułu

Choć wydawał się on dla mnie niełatwy, postaram się zrecenzjonować go króciutko a raczej opisać światopogląd tworzony głównie przez zespół MOLESTA oraz wysnuć własne refleksje na jego podstawie. Recenzję artykułu zakończę w tym momencie, ponieważ w mojej refleksji znajdzie się jeszcze wiele myśli z niego zaczerpniętych.

Refleksje o Bogu

Pascal rozważa jej różnorodne objawy: próżność, nicość, znikomość, niestałość, zmęczenie(*), pożądliwość(*) i rozproszenie, stanowiące ucieczkę od refleksji nad sobą samym, a prowadzące do tego, co przelotne i błahe(*).

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Chcę podzielić się refleksjami na temat władzy i ludzi ją sprawujących, ukazując sposób, w jaki swoje stanowiska osiągali, a następnie charakteryzując ich postawy już w czasie rządzenia.

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - refleksja teologiczna

W wyniku tej refleksji jest On człowiekiem prawdziwszym człowiekiem od każdego z nas.

Początek refleksji chrystologicznej

Refleksja chrystologiczna rozpoczyna się z początkiem II wieku wraz koniecznością bronienia wiary chrześcijańskiej wobec żydów i pogan (św.