Referendum

Czytaj Dalej

Referendum gminne

Po spełnieniu przez inicjatora referendum wymogów określonych ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o referendum gminnym, wojewódzki komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum.

Referenda

Referendum powiatowe Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (wybory i referendum powiatowe) lub za pośrednictwem organów powiatu.

Rodzaje referendów ogólnokrajowych na gruncie Konstytucji RP

Klasyfikacja referendów: -materia referendum -wymagalność przeprowadzenia -momentu procesu legislacyjnego -zasięgu terytorialnego terytorium Ze względu na materię referendalną wyróżnia się: -referendum konstytucyjne, dotyczące uchwalenia , nowelizacji konstytucji -referendum ustawodawcze -referendum administracyjne - referendum finansowe Ze względu na materię wymagalność przeprowadzenia ...

Referendum w świetle ustawodawstwa polskiego

170 K, ustawa z 15 września 2000 o referendum lokalnym) – przedmiotem tego referendum mogą być sprawy dotyczące danej wspólnoty samorządowej.

Instytucja referendum – jej rodzaje i znaczenie ustrojowe

taki charakter miało przeprowadzenie referendum dla przyjęcia obecnej Konstytucji RP) oraz referendum fakultatywne, przeprowadzane w wypadkach, które podmioty zarządzające referendum uznają to za potrzebne, w oparciu o kryterium skutków prawnych – referendum wiążące i referendum konsultatywne, w oparciu o kryterium momentu przeprowadzenia – referendum uprzednie i referendum następcze.

Prawa i wolności polityczne - Prawo do referendum

Do inicjatywy referendum i do udziału w referendum. Referendum dzielą się na: a) Referendum ratyfikujące, konstytucyjne – przeprowadzane na wniosek Prezydenta, Senatu, 1/5 posłów (92).

Referendum przeprowadzone na wniosek mieszkańców

Inicjator referendum przekazuje pisemny wniosek o przeprowadzenie referendum przewodniczącemu zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a ten przekazuje wniosek przewodniczącemu organu stanowiącego tej jednostki.

Wymień i scharakteryzuj rodzaje referendów

  Zależnie od stosowanego kryterium można mówić o różnych rodzajach referendów: ze względu na moc prawną, jaką ma referendum, wyróżniamy referendum wiążące (jego wynik jest wiążący dla władz) i opiniodawcze (władze mogą, ale nie muszą wziąć pod uwagę wynik referendum - jest to jedynie wskazówka co do istniejących wśród obywateli preferencji w danej kwestii) ze względu na czas ...

Referendum gminne

Ustawa o referendum lokalnym przewiduje wyłączność referendum w sprawach samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy, a także w sprawie odwołania rady gminy oraz wójta lub burmistrza przed upływem kadencji.

Referendum powiatowe

Referendum w sprawie odwołania rady powiatu przed upływem kadencji można przeprowadzić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania rady powiatu i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji.

Referendum lokalne - Procedura referendalna

odwołania powtarzać je można, co 12 miesięcy z punku widzenia kosztów ponieważ cała procedura referendum pokrywana jest ze środków publicznych.

Referendum lokalne

Sprawy personalne także mieszczą się w przedmiocie referendum np. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta wprowadziła także referendum w przypadku przed terminowego odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta.

Referendum wojewódzkie

Referendum wojewódzkie może być przeprowadzone w każdej ważnej dla województwa sprawie mieszczącej się w zakresie jego zadań (decyduje o tym sejmik województwa), zaś wyłączność referendum ustawa przewiduje w sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji.

KLASYFIKACJA REFERENDUM I ZAKRES JEGO STOSOWANIA

Wyróżnia się 2 rodzaje referendum: - r e f e r e n d u m o b l i g a t o r y j n e – zachodzi, gdy istnieje jedna procedura podjęcia decyzji i ta procedurą jest referendum.

Przedstaw za i przeciw idei referendum

Do jak bardzo niebezpiecznych skutków może prowadzić nadużywanie idei referendum, w najbardziej dramatyczny sposób pokazał przykład Niemiec hitlerowskich, w których Hitler uzyskiwał za pomocą referendum aprobatę dla swych kolejnych niedemokratycznych posunięć.

Rola referendów lokalnych w samorządach

Reforma 1998 roku – wprowadzenie referendum do powiatów i województw (jednak taka możliwość dopiero od 2000 roku) Przedmiotem referendum może być sprawa dotycząca danej wspólnoty (samoopodatkowanie się), lub odwołanie organu pochodzącego z wyborów bezpośrednich Referendum może być wykorzystane przy zmianie granic przestrzennych jednostki.

Referendum 3 x TAK i wybory do Sejmu Ustawodawczego, Polacy na emigracji

Już 30 sierpnia 1946 napływały informacje o manipulacjach w różnych fazach referendum. Sfałszowanie referendum oznaczało sfałszowanie w niedługim czasie wyborów do parlamentu.

Referendum konstytucyjne w świetle ustawodawstwa polskiego

Przeprowadzenia referendum musi zażądać prezydent, Senat, bądź grupa posłów obejmująca co najmniej 1/5 ustawowego składu Sejmu (92 posłów); w takiej sytuacji żądanie referendum może stać się formą opozycji wobec przyjętej już poprawki konstytucyjnej.

Referendum ludowe w Polsce w 1946 r.

PSL złożył protesty przeciw opublikowanym wynikom referendum, ale zostały one odrzucone. PPR i jej sojusznicy byli zadowoleni z referendum, udało się bowiem sprawnie zafałszować obraz sytuacji.

Charakter prawny i rodzaje referendum

Referendun ma prawo zarządzić: a) Sejm; b) Prezydent RP za zgodą Senatu; Referendum przeprowadza się w dniu wolnym od pracy. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.