Redukcja

Czytaj Dalej

REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA

Redukcja transcendentalna (transzendental-phanomenologische Redu­ktion) — właściwa redukcja fenomenologi­czna: wstrzymanie się od uznania tez nie zagwarantowanych przez zawartość prze­biegów czystej świadomości (np.

Upadek redukcji paragwajskich

Wprawdzie układprzewidywał, że ludność indiańska z redukcji przyznanych Portugalii może przenieść się na terytoriumhiszpańskie, jezuici wszakże 68 głosami przeciw 2 uznali to za nierealne. W walkach zginęło ponad1300 mieszkańców redukcji.

Redukcje paragwajskie

Redukcje były narażone na zewnętrzne zagrożenia. Z brazylijskiego terytorium napadały bandy Metysów, tak że kilka redukcji uległo zniszczeniu. odstąpił Portugalii większość redukcji.

Metody i techniki redukcji lęku społecznego

Można także zaangażować lękliwą społecznie osobę w złożony (eklektyczny) program treningowy, który korzysta z wielu różnych metod i technik redukcji lęku społecznego (Leary i Kowalski, 2001).

REDUKCJA

Mo­że zachodzić redukcja teorii Tj do T2, gdy słownik Tj zawiera się w słowniku T2 (re­dukcja przez rozszerzenie teorii) albo gdy słowniki obu teorii są różne (redukcja nie­jednorodna, np. —> Redukcjonizm.

Procesy uwodorniania (redukcji)

Innym przykładem procesu uwodornienia (redukcji) jest stosowanyw dużej skali proces redukcji glukozy do sorbitolu (glucy tolu). W tymprzypadku redukcja sorbitolu stanowi pierwsze stadium produkcjikwasu L-aksorbinowego, tj.

Reakcje utleniania i redukcji

Reakcje utleniania i redukcji to są reakcje, w których pierwiastki zmieniają swoje stopnie utlenienia. REDUKCJA-obniżanie stopnia utlenienia pierwiastka przez pobieranie elektronów.

Redukcja uzębienia

Ale redukcja liczbowa zębów nie jest jedyną oznaką ogólnej redukcji uzębienia; zaznacza się ona również przypuszczalnie w zmniejszonej wielkości zębów oraz w skróceniu i osłabieniu całego aparatu szczęk.

Redukcja i Przetwarzanie Informacji, Techniki Analizy Danych, Wykorzystywanie Metod Statystycznych Do Analizy Danych.

Cały proces redukcji i przetwarzania składa się z kilku czynności, które muszą być wykonane, aby dane uzyskane w trakcie badania mogły wykorzystane do podjęcia decyzji. Redukcja i przetwarzanie informacji przeprowadzane ręcznie jest bardzo rutynowym, żmudnym i zajmującym dużo czasu zajęciem.

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Metody relaksacji

Najczęściej w kontekście redukcji lęku społecznego mówi się o progresywnej relaksacji mięśniowej (a ściślej mówiąc o jej modyfikacji zwanej kontrolowaną relaksacją na sygnał) oraz o systematycznym odwrażliwianiu.

Redukcja eidetyczna

Techniką, którą posługuje się redukcja eidetyczna jest imaginacja wariancyjna (uzmienniająca).

Utlenianie i redukcja

Redukcja - obniżenie stopnia utlenienia pierw. Reakcje dyspro-porcjonowania - to reakcje w których 1 substancja równocześnie ulega utlenie-niu i redukcji (jest utlenia-czem i reduktorem.

REDUKCJA

REDUKCJA — w chemii reakcja polegającana przyłączaniu —►elektronów przez atom danegopierwiastka, wskutek czego jego wartościowośćzmniejsza się, czyli ulega redukcji.

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Ćwiczenia interakcji

Wielokrotna ekspozycja na pierwotnie budzącą lęk sytuację społeczną z czasem prowadzi do redukcji lęku społecznego, nawet bez żadnych oddziaływań zmierzających do zwiększenia umiejętności interpersonalnych danej osoby, umiejętności mających jej służyć do lepszego radzenia sobie w tego typu sytuacji społecznej (Leary i Kowalski, 2001).

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia redukcji

Jest przeciwieństwem strategii rozwoju rynku. Wycofywanesą produkty z niektórych segmentów rynku lub z części rynku w układzie przestrzennym.

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Terapie poznawcze

Koncentrują się na zmianie nastawienia pacjenta do siebie i do interakcji społecznych. Stosowane techniki mają na celu m.in. zmniejszenie koncentracji na sobie poprzez zwiększenie uwagi przykładanej do rozwoju sytuacji społecznej oraz zachowań interlokutorów (technika „decentracji”). Okazuje się, że...

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Trening umiejętności społecznych (TUS)

Ma na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych do tego, aby móc efektywnie podejmować określonego typu wyzwania społeczne. TUS opiera się na technice odgrywania roli (symulowania sytuacji społecznych) (Argyle, 1994, 1999). U osób, u których stwierdza się znaczne deficyty umiejętności społecznych i...

EJDETYCZNA REDUKCJA

(gr. eidos postać, łac. reductio sprowadzenie), w -»• fenomenologii poznawcza operacja prowadząca od ujęcia faktów do uchwycenia czystych jakości idealnych lub istoty danej rzeczywistości; ukazuje cechy pierwszorzędnie i stale przysługujące jakiemuś przedmiotowi, ze względu na które można go...

Mobbing, podkultura więziennej, czynniki kryminogenne, przestępczość zorganizowana, bezdomność i bezrobocie, konflikt jako zjawisko społeczne, prostytucja, podstawowe pojęcia, problem redukcji szkód, totalitaryzm, faszyzm, komunizm, demokracja

Pytanie 5 Na czym polega zjawisko mobingu w miejscu pracy? Mobbing w miejscu pracy ? napieranie na kogoś. Zjawisko, które dotyczy każdej zbiorowości gdzie istnieją silne relacje zależności. Można określić jako bezpodstawne zastraszanie, poniżanie ludzi. Oznacza działanie i zachowanie dotyczące pracowników lub skierowane przeciw pracownikowi polegający na uporczywym długotrwałym zastraszaniu go, wywołującą u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub mające na ...