Redaktor naczelny

Czytaj Dalej

SHAEF - (Supremę Headquarters Allied Expeditionary Force - Naczelne Dowództwo Alianckich Sił Ekspedycyjnych)

Dowództwo wojsk przeznaczonych do inwazji na kontynentalną Europę powołano w lutym 1944 r. i od mar­ca ten organ dowódczy miał siedzi­bę w Bushy Park na przedmieściach Londynu. Głównodowodzącym (od grudnia 1943 r.) był gen. Dwight D.*Eisenhower. Stanowisko szefa sztabu zajął gen. Walter Bedell *Smith, a...

STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

na czele Stawki stanął sam Stalin, który mianował się Naczelnym Wodzem.

MIŁOŚĆ JAKO NACZELNY TEMAT UTWORÓW J. A. MORSZTYNA

Jan Andrzej Morsztyn najchętniej pisał o miłości. Nie było to jednak bezpośrednie wypowiedzenie uczuć o ukochanej. Były to wiersze będące wyrazem flirtu, który odznacza się dworską elegancją i salonowym dowcipem. Związek tematyki miłosnej z biografią autora i jego poglądem na zadania literatury...

Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy; 2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych; 3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej; 4) rozstrzyga spory o ...

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

Przepisy konstytucyjne nie wyróżniają obecnie naczelnych organów ad­ministracji rządowej, ale ustawy zwykle nazywają niektóre organy naczelnymi organami administracji rządowej.

Organizacja adm. rządowej wg. aktualnie obowiązujących przepisów prawa (naczelnych i terenowych org.)

naczelne wg nowej ustawy. Komitet Integracji Europejskiej - jest naczelnym org.

Naczelne i centralne organy administracji

Prezydium Rządu - do jego kompetencji należą zadania o charakterze organizatorskim, koordynacyjnym i zleconym, a ponadto czynności aprobujące, opiniodawcze i ocenne w stosunku do aktów normatywnych stanowionych przez naczelne org. - Naczelny Dyrektor Archiwów Państw.

Minister jako naczelny organ administracji państwowej

Minister jest to jednoosobowy naczelny organem państwa kierujący określonym działem administracji czyli resortem, wchdzący w skład rządu.

Organy naczelne w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

W stosunku do organów organizacji społecznych-naczelne organy tych organizacji; wyjątkowo Prezes RM; właściwy minister.

Naczelny Sąd Administracyjny

NSA, organ sądowniczy, który sprawuje wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę administracji publicznej. NSA działa w Warszawie i w ośrodkach zamiejscowych tworzonych dla jednego lub kilku województw.

W skład NSA wchodzą: prezes i wiceprezesi Sądu, prezesi izb, prezesi ośrodków zamiejscowych oraz...

Organy (naczelne i inne)

Chociaż Prezydent jest organem o podstawowym znaczeniu dla państwa, a nie tylko dla administracji, to jednak można go zaliczyć do naczelnych organów administracji ze względu na sprawowanie władzy wykonawczej oraz zakres jego kompetencji ze sfery administracji. zarówno centralnej, jak i terenowej, nie zalicza się do naczelnych organów adm.

Naczelne organy administracji rządowej a centralne urzędy

Do naczelnych administracji rządowej należą : Rada Ministrów Prezes rady Ministrów Ministrowie Przewodniczący niektórych komitetów np.

Struktura i zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na czele NSA stoi Prezes NSA powołany na 6-cio letnią kadencję przez Prezydenta RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA /art. 185/.

Prezesów ośrodków zamiejscowych powołuje Prezes NSA za zgodą Kolegium tego sądu.

Organami samorządu sędziowskiego są: Zgromadzenie...

Pojęcie konstytucyjnych zasad naczelnych i ich katalog

Wśród zasad naczelnych wyróżnić można: republikańską formę rządu, demokratycznego państwa prawnego, państwa jednolitego, zwierzchnictwa, trójpodziału władzy, wolności i praw człowieka i obywatela, społecznej gospodarki rynkowej, niezależności sądów niezależność między państwem a Kościołem.

Wymień i krótko omów podstawy finansowania WPReg. w Polsce według Naczelnych Strategicznych Ram Odniesienia / Narodowej Strategii Spójności (programy operacyjne)

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy:

67,3 mld euro będzie pochodziło z...

Podobieństwa między człowiekiem i małpami naczelnymi

Tendencja do łączenia się w grupy, wspólna obro­na przed drapieżnikami i długi okres wychowywa­nia młodych to cechy typowe zarówno dla społe­czeństwa ludzkiego, jak i dla naczelnych. Goryle odznaczają się wśród naczelnych naj­większymi rozmiarami ciała.

Naczelne i centralne organy admninistracji.

Naczelne organy administracji państwowej nie są tak nazywane w Konstytucji z 1997 roku, ale są tak nazywane w całym prawodawstwie, również podjętym ostatnio, a zwłaszcza w drugiej połowie 1996 r.

Które zasady naczelne Konstytucji RP wydają się szczególnie ważne dla człowieka i obywatela?

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata po 1945 roku jest ochrona praw człowieka. Idea ta jest dostrzegana we wszystkich dziedzinach życia, a urzeczywistniana przede wszystkim w normach prawa międzynarodowego i państwowego. Pojęcie godności człowieka znane było już w starożytności. Posługiwał się nie chociażby Arystoteles czy Cycero. Własność i jej ochronę gwarantowały przepisy rzymskiego prawa cywilnego, odnoszące się w tej mierze, rzecz jasna,

DESGENETTES Nicolas-Rene (23 V 1762 - 3 II 1837), chirurg franc., naczelny lekarz WA

Od 1807 naczelny lekarz WA. Pełnił obowiązki naczelnego lekarza jeszcze pod Waterloo.

LARREY Dominique-Jean (6 VII 1766 - 25 VII 1842), naczelny chirurg gwardii franc.

Ur. w Beau-dean, dep. Hautes-Pyrenees. Ukończył wydział medycyny w Tuluzie, początkowo służył w marynarce, od 1792 w armii, od 1796 prof. kliniki chirurgicznej szpitala Val-de-Grace w Paryżu. Uczestniczył w większości napoleońskich kampanii.

Operował i opatrywał rannych nad Renem, w Egipcie...