HERBART I REALIZM: POGLADY - PEDAGOGIKA

Wedle programu Herbarta, opierala sie na etyce (majacej wskazac cel wychowania) i psychologii (majacej wskazac srodki wychowania). W rzeczywistosci jednak wiecej opierala sie na psychologii, z której w gruncie rzeczy brala równiez swe cele. Wsród celów tych jednym z glównych bylo dla Herbarta wytworzenie...

HERBART I REALIZM - ZESTAWIENIE

I ataki nowego pokolenia byly w znacznej czesci skierowane przeciw nim: mierzyly w teorii poznania w dogmatyczny realizm, w psychologii - w apercepcjonizm, w filozofii praktycznej - w formalizm.

HERBART I REALIZM - SZKOŁA

Dzieje wykazaly, ze filozofia Herbarta posiadala do wytworzenia szkoly warunki lepsze niz niejedna filozofia bardziej oryginalna i wybitna. Z poczatku, w okresie panowania idealizmu, Herbart szedl przeciw glównemu pradowi i nie znajdowal zwolenników. Ale mniej wiecej od smierci Hegla stosunki ulegly zmianie. Szkola...

Budowanie ładu pojęciowego

Schemat pojęciowy stanowi pewnego rodzaju zbiór kategorii analitycznych , jest siatką pojęć i definicji, organizujących poznanie i językową prezentację danego wycinka rzeczywistości. Największe niebezpieczeństwo utożsamiania teorii z modelem pojęciowym albo strukturą pojęciową zachodzi w ramach...

Krytyczny realizm

Krytyczny realizm stanowi rozwinięcie teorii strukturacji. Krytyczny realizm ukazuje schemat relacji podmiot- struktura jako teorię działania politycznego.

Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

 Proces produkcji, wymiany oraz nabywania dóbr towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia stanowiąc tym samym jedną z najważniejszych sfer społecznej działalności człowieka. Konsumpcja nie jest więc niczym nowym. Nowe jest natomiast jej znaczenie, zasięg i emocje, które wywołuje.  Ze względu na...

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Tożsamość pojęciowo - naukowa i nowe paradygmaty

Twórcze poszukiwania kierunków i ideologii badawczych w pedagogice specjalnej podejmowane w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku ukazują nie tylko znaczącą ich dynamikę, ale przede wszystkim zwiększający się zakres tematyczny podejmowanych problemów i koncepcji działania. Wyraźnie nawiązują one do...

REALIZM, termin filoz.-estet.

REALIZM, termin filoz.

SURREALIZM, nadrealizm, awangardowy kierunek lit.-artyst.

SURREALIZM, nadrealizm, awangardowy kierunek lit.-artyst. (—> awangarda) rozwijający się w okresie międzywojennym we Francji i stąd oddziałujący na in. kraje. Genetycznie wyrastał z —> dadaizmu, skrystalizował się po zakończeniu wojny świat., kiedy ukazały się jego pierwsze teksty lit. (Les champs...

Realizm w sztuce i literaturze

Oficjalna doktryna artystyczna W 1934 roku Kongres Pisarzy Radzieckich przyjął realizm socjalistyczny (socrealizm) jako oficjalną doktrynę artystyczną.

Konceptualizm, sztuka konceptualna, sztuka pojęciowa

Typ działania sprowadzony do przekazukoncepcji myślowej drogą komunikatu słownego,wykresu, rysunku techn., fotografii itp. Są to częstoteksty dotyczące samej sztuki, hasła parafrazującepotoczne zdania wymieniane między ludźmi, notatkio rozmaitych treściach, m.in badawczo-nauk., czynioneprzez dyletantów...

Realizm

1) w szerszym znaczeniu: tendencja występującaw sztuce różnych epok, polegająca na odtwarzaniurzeczywistości w sposób obiektywny, zgodny zbezpośrednią obserwacją natury;

2) w węższym znaczeniu:kierunek w literaturze i sztuce (gł. w malarstwiei rzeźbie), kształtujący się w poł. XIX w., dominującydo...

Realizm magiczny

Rodzaj malarstwa odtwarzającegootaczającą rzeczywistość, podkreślającego jednak prawdziwośćobiektów przedstawianych w sposób przesadny.

Realność wydaje się w obrazach tego gatunkuspotęgowana, a jednocześnie znieruchomiała i pozaczasowa.Przykład r.m. stanowi metafizyczne malarstwoG. de Chirico i...

Realizm socjalistyczny

jest social realism - realizmsocjalny.

REALIZM

Zanim pojawił się nominalizm, czyli nominalistyczny antyrealizm, normalnym stanowiskiem we wczesnym i nawet w późniejszym śred­niowieczu był realizm dogmatyczny, re­prezentowany np.

Jońska filozofia przyrody,Idealizm optymalny platona i realizm umiarkowany arystotelesa

Realizm krytyczny – świat jest takim, jakim go widzimy. REALIZM UMIARKOWANY ARYSTOTELESA Arystoteles urodził się w 384-322 p.

Realizm metafizyczny Schopenhauera i Herbarta.

Prace Artura Schopenhauera (1788 – 1860), gdańszczanina z urodzenia, pociągają śmiałymi pomysłami metafizycznymi zgodnymi jednak ze zdrowym rozsądkiem. jego filozofia jest pełna przeciwieństw i sprzeczności. w swych teoriach nawiązywał on do myśli Immanuela Kanta, Platona (ze swoją koncepcja idei). Dołączył do ich filozofii aktualne osiągnięcia nauk przyrodniczych, szczególnie fizyki. Największym źródłem jego poglądów była metafizyka zaczerpnięta z filozofii ...

Realizm i racjonalizm w wychowaniu (dr Mrowiec)

Racjonalizm i realizm w wychowaniu 1.